Rubriky
Zprávy

Změna systému péče o ohrožené děti

Ochrana dětí v České republice nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských států, uvádí tisková zpráva MPSV, a to zejména s přihlédnutím k vysokému počtu dětí v ústavní péči a nedostatečné nabídce alternativních forem práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Za výchozí nedostatek je přitom považována roztříštěnost agendy péče o ohrožené děti, a to na úrovni vertikální i horizontální.

Doposud nebyla dostatečně vymezena ani role jednoho koordinujícího orgánu odpovědného za propojování rezortních aktivit. V programovém prohlášení vlády je stanoveno jako jeden z cílů provedení
transformace systému péče o ohrožené děti. V této souvislosti byla jako první krok zpracována Analýza institucionálního zajištění péče o ohrožené děti.

Protože je třeba postupovat zásadně v součinnosti se všemi zainteresovanými rezorty, bude jako výchozí krok sestavena mezirezortní koordinační skupina, v níž budou zastoupeny všechny rezorty. Mimoto bude sestaven expertní panel nezávislých odborníků, který bude sloužit jako poradní orgán koordinační skupiny.

MPSV spolupracuje od konce roku 2007 na řešení konkrétních průřezových otázek péče o děti s MŠMT, tato spolupráce je konstruktivní a výstupy této pracovní skupiny budou sloužit jako podklad pro činnost mezirezortní koordinační skupiny.

Celá tisková zpráva MPSV.