Zásady dobré praxe (Code of Practice) pro sociální pracovníky

Vcera jsme psali o britskem systemu registrovani socialnich pracovniku, dnes k tomu prinasime preklad Code of Practice for Social Care Workers.

1

Jako sociální pracovník/ce jste povinnen/na chránit práva a podporovat zájmy uživatelů služeb a pečovatelů (carers; příbuzný nebo jiná osoba pečující o uživatele, za tuto péči pobírá peněžitou odměnu – pozn. ms).

To jest:

Jednat s každým člověkem jako s jedinečnou osobností

Ctít a, kde je to vhodné, podporovat individuální názory a přání uživatelů a pečovatelů.

Ctít a zachovávat důstojnost a soukromí uživatelů služeb.

Podporovat rovné příležitosti pro uživatele a pečovatele

Ctít různorodost a odlišné kultury a hodnoty

2

Jako sociální pracovník/ce jste povinnen/na usilovat o získání a udržení důvěry uživatelů a pečovatelů.

To jest:

Být upřímný/á a důvěryhodný/á.

Umět jednat přímo, přesně, přiměřeně a otevřeně.

Ctít důvěrnost informací a jasně vysvětlit postup organizace při nakládání s nimi.

Být spolehlivý/á a odpovědný/á.

Dodržovat pracovní závazky, dohody a plány. Pokud to není možné, vysvětlit důvody.

Pojmenovat oblasti, které mohou vyvolat střet zájmů, a ujistit se, že neovlivní váš úsudek či jednání.

Dodržovat předpisy upravující přijímání hmotných či finančních darů od uživatelů a pečovatelů.

3

Jako sociální pracovník/ce jste povinnen/na rozvíjet nezávislost uživatelů a ochraňovat je před možnými riziky.

To jest:

Podporovat nezávislost uživatelů a pomáhat jim chápat a naplňovat jejich práva.

Využívat zavedené postupy k zabránění a nahlášení nebezpečnému, hrubému nebo diskriminujícímu chování a jednání.

Postupovat podle daných procedur chránících vás a ostatních na pracovišti před násilným a hrubým chováním.

Upozorňovat zaměstnavatele nebo jiné příslušné autority na potíže (se zdroji či provozem), které mohou zabraňovat v poskytování pomoci.

Informovat zaměstnavatele nebo jiné příslušné autority tam, kde může být kolegovo jednání nebezpečné nebo v rozporu se standardy pomoci.

Dodržovat zaměstnavatelovy bezpečnostní a zdravotní předpisy, včetně těch týkajících se zneužívání návykových látek.

Pomáhat uživatelům a pečovatelům s předkládáním stížností, vážně se jimi zabývat a odpovědět na ně nebo je postoupit příslušné osobě.

Rozpoznávat a odpovědně užívat moc, jež plyne z vaší práce s uživateli a pečovateli.

4

Jako sociální pracovník/ce jste povinnen/na respektovat práva uživatelů a zároveň se ujišťovat, zda jejich chování není nebezpečné jim či jiným lidem.

To jest:

Uznávat, že uživatelé mají právo podstoupit riziko a pomáhat jim rozeznat a zvládnout možná nebo aktuální nebezpečí pro ně nebo ostatní.

Postupovat podle stanovených postupů při posuzování, zda uživatelovo chování neškodí jemu či druhým.

Učinit nezbytná opatření k minimalizaci rizika, že uživatelé ohrozí sebe nebo jiné.

Ujistit se, že jsou příslušní kolegové a instituce informování o výsledcích a dopadech hodnocení rizik.

5

Jako sociální pracovník/ce jste povinnen/na rozvíjet důvěru veřejnosti v sociální služby.

Jako sociální pracovník/ce zejména nesmíte:

Zanedbávat či poškozovat uživatele, pečovatel nebo své kolegy.

Jakkoliv vykořisťovat uživatele, pečovatele nebo své kolegy.

Zneužívat důvěru uživatelů a pečovatelů, nebo přístup k jejich osobním informacím, majetku, domovu či pracovišti.

Vytvářet nepatřičné osobní vztahy s uživateli.

Nezákonně či nespravedlivě diskriminovat uživatele, pečovatele nebo své kolegy.

Přehlížet jakoukoliv nezákonnou či nespravedlivou diskriminaci ze strany uživatelů, pečovatelů nebo svých kolegů.

Vystavovat sebe nebo druhé zbytečnému riziku.

Chovat se – v práci i mimo ni – způsobem zpochybňujícím vaši způsobilost pracovat v sociálních službách.

6

Jako sociální pracovník/ce jste povinnen/na zodpovídat za kvalitu své práce a zasazovat se o udržování a zvyšování svých znalostí a dovedností.

To jest:

Naplňovat pracovní standardy a pracovat bezpečně, výkonně a v souladu se zákony.

Vést jasné a přesné záznamy, jak vyžadují předpisy.

Informovat svého zaměstnavatele nebo jiné příslušné autority o jakýchkoliv osobních problémech, jež by mohly ovlivnit vaši schopnost pracovat odpovědně (kompetentně) a bezpečně.

Vyhledat pomoc u svého zaměstnavatele nebo jiné příslušné autority, pokud se necítíte schopen/a nebo připraven/a naplnit jakoukoliv oblast své práce, nebo pokud si nejste jist/a jak postupovat v pracovních záležitostech.

Otevřeně spolupracovat se svými kolegy a respektovat je.

Uvědomit si, že zůstáváte odpovědný/a i za práci, kterou jste postoupil/a jiným pracovníkům.

Uvědomit si a ctít role a dovednosti pracovníků z jiných zařízení a spolupracovat s nimi.

Dále se vzdělávat, abyste zvyšoval/a své vědomosti a dovednosti a přispíval/a tak ke vzdělávání a rozvoji druhých.

General Social Care Council. Code of Practice. Social Care Workers. London 2002.

Související: Registrace britských sociálních pracovnic/pracovníků

2 Comments on Zásady dobré praxe (Code of Practice) pro sociální pracovníky

  1. Dobrý den, mohu pracovat jako sociální pracovnice, pokud jsem vystudovala VOŠ sociální před devíti lety, dva roky jsem pracovala jako ošetřovatelka a nyní jsem na mateřské dovolené? Nebo musím absolvovat vzdělávací kurz? Děkuji, Štěpánová, Šumperk.

  2. [1]

    Podle zákona č. 108/2006 Sb., § 110 odst 4 písmena a) o sociálních službách, se domnívám , že splňujete kvalifikační požadavky pro výkon práce sociálního pracovníka. Jakékoliv další studium (rekvalifikace apod.)Vám jedině pomůže získat další potřebné informace pro práci v sociální oblasti, protože je důležité se v oblasti sociální práce kontinuálně vzdělávat.

Comments are closed.