Rubriky
Zprávy

Za kvalitu ústavní péče odpovídá celá společnost

Aktuálně.cz svým článkem Kontrola: Ústavy porušují lidská práva správně upozorňuje na významný společenský problém, o němž je třeba mluvit a společně hledat jeho řešení. Prospělo by tedy, kdyby publikovalo další souvislosti.

Jednou z nich je schválení zákona o sociálních službách, který nyní čeká na prezidentův podpis. Pokud vše dopadne jak se předpokládá a zákon začne 1. ledna 2007 platit, čeká ústavy sociální péče a s nimi celou oblast sociálních služeb období velkých změn.

Uživatelé budou mít možnost volby

Zákon o sociálních službách, součást předvolební legislativní smršti, přináší uživatelům služeb zásadní novinku: každý, kdo bude úřady uznán jako závislý na pomoci jiné osoby, dostane od státu tzv. příspěvek na péči, za nějž bude moci nakoupit sociální službu podle svého uvážení. Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné osoby a věku příjemce příspěvku: měsíčně od dvou tisíc korun za nejnižší po jedenáct tisíc korun v nejtěžším stupni závislosti.

Jak s příspěvkem na péči člověk naloží je zcela na jeho vůli, pokud prokáže, že jej použil k řešení své sociální situace (zajištění potřebné pomoci). Může jím tedy platit za sociální službu, kterou si vybere – např. denní stacionář, chráněné bydlení, domov pro seniory a další – nebo jej může dát blízkému člověku, který se o něho stará – manželovi, sestře, rodičům, dětem. To je zásadní novinka pro všechny uživatele sociálních služeb.

Bezmocnost končí

Pojem závislost na pomoci jiné osoby je pro zdravotně postižené a staré lidi také novinka, dosud se používal pojem bezmocnost, rozlišený ve třech stupních. Se zánikem bezmocnosti zaniká také tzv. zvýšení důchodu pro bezmocnost, nahrazeno bude právě příspěvkem na péči.

Předpokládá se, že lidé dosud zařazení do prvního stupně bezmocnosti přejdou do stejného stupně závislosti atd. Čtvrtý stupeň závislosti bude postupně udělován na základě posouzení zdravotního stavu a sociální situace. Toto posouzení budou provádět – a příspěvek na péči vyplácet – úřady obcí s rozšířenou působností ve spolupráci s úřady práce, kde bude posudková lékařská služba.

Poskytovatelé se zaměřují na kvalitu

Zákon o sociálních službách znamená velké změny také pro ty, kdo sociální služby poskytují. Všichni poskytovatelé, ať je zřizuje obec, kraj, ministerstvo, nebo třeba občanské sdružení, budou muset získat registraci, bez níž nelze sociální služby poskytovat.

Na registrované služby budou dohlížet inspekce, posuzující, jak zařízení naplňuje standardy kvality sociálních služeb. Ve standardech se klade důraz především na dodržování práv uživatelů služeb, ochranu jejich soukromí, zajištění individuálního přístupu ke každému z nich. Zaměřují se rovněž na personální a provozní zajištění služeb, které má velký vliv na jejich kvalitu a přístup k uživatelům.

Již dnes, dávno před účinností zákona, se mnozí poskytovatelé dobrovolně ke standardům kvality hlásí, snaží se je naplňovat a prochází různými formami podpory, od skupinové spolupráce po cvičné inspekce, usnadňujícími jejich naplňování.

Společenská odpovědnost

Potíž je, že toto všechno stojí peníze a že se to děje v nějakém společenském kontextu. Pomoc potřebným občanům je záležitost celé společnosti, nikoli jenom vybraného odvětví zvaného sociální služby.

V minulosti bylo zvykem postižené a jinak tehdy nežádoucí lidi zavírat do velkých ústavů, nejlépe mimo běžné osídlení, abychom se na ně nemuseli koukat a nerušili nás svou jinakostí. Tento přístup se mění, s jeho důsledky se však potýkáme dál.

Pokud společnost chce, aby se o její zdravotně postižené a další znevýhodněné členy pečovalo dobře a důstojně, musí pro to sama něco udělat.

Za prvé je třeba, aby v rozumné a promyšlené debatě určila, jak si takovou pomoc představuje. A za druhé ji musí nejen zaplatit, ale také ocenit a uznat jako záslužnou a náročnou práci.

Do špatně placených pozic s mizernou společenskou pověstí, což je situace v sociálních službách, se kvalitní personál respektující práva uživatelů nepohrne.

Aktuálně.cz: Kontrola: Ústavy porušují lidská práva
Veřejný ochránce práv: Reakce na článek

Zákon o sociálních službách – vše podstatné čtěte zde