Rubriky
Zprávy

Vykazování úkonů v sociální službě a čas na komunikaci

Se zákonem o sociálních službách je mnoho času personálu v přímé péči spotřebováváno sběrem dat a vykazováním provedených úkonů, píše Pavla Hýblová. Jde jak o úkony zdravotnické, tak pečovatelské.

Zákon umožňuje uživateli služby požadovat pečovatelské úkony v rezidenčním zařízení i v případě, pokud mu nebyl přiznán příspěvek na službu. V tomto případě jde úkony fakultativní (volitelné) a tedy hrazené. Pokud nebudeme tyto úkony vykazovat, zatížíme zřizovatele neúnosným finančním deficitem.

Vzhledem k tomu, že není zákonný nárok na dotace a finanční možnosti zřizovatele nejsou bezedné, je úhrada těchto nákladů požadována po uživateli. Stáli jsme před otázkou, jak průhledně vykazovat provedené úkony, aby byli obyvatelé spokojeni a vykazování bylo správné i podle účetních pravidel.

Byla to pro mne výzva, jak sledovat úkony, aby samotná evidence nezabrala mnoho času. Jak umožnit personálu individuálně plánovat, evidovat a sledovat provedení úkonů? Lze tuto evidenci využít pro individuální plánování služeb?

Mnoho otázek, které vyvstávali s příchodem nového zákona a jeho aplikací v praxi. Pokud by se toto podařilo realizovat, mohl by personál strávit mnohem více času s uživatelem a méně času papírováním.

Proto jsme v našem pobytovém zařízení Centrum seniorů Mělník začali účtovat provedené pečovatelské úkony pomocí nově vytvořeného datového programu. Tento program pracuje v síti s definovaným přístupem administrátora, sociálních pracovníků, účetní a zdravotních sester, které jsou v tomto případě metodickými vedoucími pečujícího personálu.

Program umožňuje pomocí čárových kódů a čteček přímo u uživatele rychlou a průhlednou evidenci pečovatelských úkonů a stanovení individuálního plánu obyvatele. Sleduje, pokud plánovaný úkon nebyl proveden. Je možné prokázat, kdy kdo jaký úkon prováděl.

Mobilní sběr dat je časově nenáročný a pro náš personál v přímé péči je přínosem. Také sumarizace či prokázání provedeného úkonu za požadované období může být provedeno promptně na požádání uživatele nebo jeho zákonného zástupce.

Zpravidla je k dispozici měsíčně. Obsahuje počet a dobu provedených úkonů, personál který úkon provedl, sumu k úhradě, pokud se jedná o úkony volitelné (fakultativní), nebo není-li uživatel příjemcem příspěvku na péči a hradí si všechny provedené pečovatelské úkony.

Efektivní využití techniky slouží lepší individuální péči a průhledné prokazování potřebnosti proti poskytnutému příspěvku na péči.

Pavla Hýblová je ředitelka Centra seniorů Mělník.

Užitečné odkazy

Příspěvek na péči
Povinnosti poskytovatele sociálních služeb