Rubriky
Zprávy

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Do připomínkového řízení se dostal věcný záměr zákona o sociálních pracovnících. Přinášíme výtah z dokumentu i kompletní věcný záměr.

Výtah z dokumentu:

Ústředním cílem navrhovaného věcného záměru zákona o sociálních pracovnících je vytvoření podmínek pro zvyšování a zajištění garance kvality a proklientského přístupu při výkonu sociální práce.

Zákon se zabývá úpravou:

 • předpokladů pro výkon profese sociální práce. K naplnění dojde prostřednictvím opatření spočívajících v jednoznačném definování předpokladů pro výkon profese sociální práce, možnosti profesního růstu, ve vytvoření podmínek pro metodické vedení sociálních pracovníků a ve vytváření podmínek pro interdisciplinární a multidisciplinární spolupráci, v garanci kvality výkonu sociální práce při respektování etických hodnot.
 • registru sociálních pracovníků. K naplnění dojde v rámci opatření, která spočívají v jednoznačném definování předpokladů pro výkon profese sociální práce, v zajištění dostupných informací pro klienty a v rámci dostupnosti a dostatečného personálního zajištění sociální práce v území podle potřeb obyvatelstva.
 • podporou profesního sdružování. K naplnění dojde v rámci opatření spočívajících v podpoře zjišťování a naplňování profesních potřeb sociálních pracovníků, ve vytvoření podmínek pro metodické vedení sociálních pracovníků a podmínek pro inter i multi disciplinární spolupráci, v garanci kvality výkonu sociální práce při respektování etických hodnot, ve vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností sociálních pracovníků.
 • dalšího vzdělávání. K naplnění dojde prostřednictvím opatření spočívajících v podpoře zjišťování a naplňování profesních potřeb sociálních pracovníků, ve sjednocení praxe v oblasti celoživotního vzdělávání a v úpravě akreditace vzdělávacích programů pro sociální pracovníky.
 • akreditace dalšího vzdělávání a oboru sociální práce. Cílového stavu bude dosaženo realizací opatření spočívajících v podpoře zjišťování a naplňování profesních potřeb sociálních pracovníků, v zajištění dostupnosti profesního a odborného vzdělávání, v úpravě akreditace vzdělávacích programů pro sociální pracovníky a studijním programu sociální práce a garancí kvality výkonu sociální práce.
 • podmínek samostatného výkonu profese.
 • pracovišť dobré praxe. Cílového stavu bude dosaženo realizací opatření spočívajících v jednoznačném definování předpokladů pro výkon profese, podpoře zjišťování a naplňování profesních potřeb sociálních pracovníků, úpravě dalšího vzdělávání a studijního programu sociální práce, ve vytvoření podmínek pro metodické vedení sociálních pracovníků, v garanci kvality výkonu sociální práce při respektování etických hodnot, ve vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností sociálních pracovníků a ve vytvoření podmínek pro vznik výcvikových pracovišť dobré praxe.
 • profesního růstu sociálních pracovníků. Cílového stavu bude dosaženo realizací opatření spočívajících v možnosti profesního růstu sociálních pracovníků, ve vytvoření podmínek pro metodické vedení sociálních pracovníků, v garanci kvality výkonu sociální práce při respektování etických hodnot a ve vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností sociálních pracovníků.

Klíčová opatření

 • jednotné postavení sociálního pracovníka, platné ve všech rezortech působení sociálního pracovníka;
 • jednoznačné definování předpokladů pro výkon profese sociální práce, možnost profesního růstu;
 • podpora zjišťování a naplňování profesních potřeb sociálních pracovníků;
 • sjednocení praxe v oblasti celoživotního vzdělávání, zajištění dostupnosti profesního a odborného vzdělávání;
 • úprava akreditace vzdělávacích programů pro sociální pracovníky;
 • vytvoření podmínek pro metodické vedení sociálních pracovníků, vytváření podmínek pro interdisciplinární spolupráci sociálních pracovníků různých zaměstnavatelů a v různých pozicích;
 • zajištění dostupných informací pro klienty;
 • garance kvality výkonu sociální práce při respektování etických hodnot, vytvoření podmínek pro správu profese vlastními sociálními pracovníky;
 • vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností sociálních pracovníků z mezzo úrovně při organizaci profese sociální práce a prostoru pro získávání trvalé reflexe potřeb zjišťovaných sociálními pracovníky při výkonu na mikro a mezzo úrovni;
 • zajištění bezplatné právní ochrany sociálním pracovníkům, kteří hájí oprávněné zájmy klientů,
 • umožnění výkonu sociální práce jako svobodného povolání, tedy samostatného výkonu profese;
 • vytvoření podmínek pro vznik výcvikových pracovišť dobré praxe;
 • dostupnost a dostatečné personální zajištění sociální práce v území podle potřeb obyvatelstva.

Navrhovaná právní úprava bude jedním z pilířů systému sociální ochrany v ČR.

Přínosy zákona o sociálních pracovnících

 1. Zajištění odbornosti:
 • definování odborné kvalifikace tak, aby sociální práci vykonávali sociální pracovníci,
 • procesu kvalifikace sociálních pracovníků, kteří splňují podmínky kvalifikace v souladu se stávající právní úpravou, ale neabsolvovali studijní program sociální práce,
 • udržování a prohlubování kvalifikace formou dalšího vzdělávání,
 • koncepčním zpracováním příkladů dobré praxe (evidence based),
 • možnosti profesního růstu,
 • uplatňování etických principů (dodržování jako předpoklad výkonu),
 • existenci nositele odbornosti – profesní subjekt, který bude vydávat sjednocující postupy a výklady, který bude prověřovat inovativní postupy, subjekt ověřující kompetence a dovednosti sociálních pracovníků při profesním růstu, subjekt, který vydává etický kodex a dohlíží nad jeho dodržováním,

2. Řízení procesu z úrovně MPSV

 • zavedení registru sociálních pracovníků jako nástroje řízení (dohled nad odborností, získávání informací o regionální dostupnosti sociálních pracovníků). Uživatelem veřejné části registru budou také klienti sociální práce a zaměstnavatelé, kteří tak mohou získávat informace o odbornosti sociálního pracovníka,

3. Sociální práce jako svobodné povolání a s tím spojená garance kvality samostatného výkonu profese.

Celý text věcného záměru zákona o sociálních pracovnících (.doc)