Rubriky
Zprávy

Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo Strategii sociálního začleňování 2014 – 2020.

Účel strategie

„Tato Strategie popisuje prioritní témata ČR pro oblast sociálního začleňování osob v období do roku 2020 a pro čerpání z veřejných rozpočtů ČR i využívání Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie (dále jen „EU“) v programovém období 2014+. Dále obsahuje přehled opatření mající vliv na sociální začleňování a boj s
chudobou a přehled relevantních materiálů a zdrojů. Strategie vychází z „Dlouhodobé vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování“ schválené ministrem práce a sociálních věcí v květnu 2012, zahrnuje však i oblasti překračující hranice resortu, které mají významný vliv na sociální začleňování osob.

Účelem „Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020“ (dále jen „Strategie“) je přispět k plnění národního cíle redukce chudoby a sociálního vyloučení, ke kterému se ČR zavázala v rámci evropského cíle v této oblasti strategie Evropa 2020
(desetiletá strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění), jehož plnění je především monitorováno
v Národním programu reforem České republiky (dále jen „NPR“), vycházejícího ze strategie Evropa 2020: „Udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou
do roku 2020 na úrovni roku 2008.“
Česká republika se současně zavázala vyvinout úsilí vedoucí ke snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou o 30 000 osob.“

Celá strategie zde (.pdf).