Stejná práva – stejné šance. Sociální politika Strany zelených

<%image(serial-volby-2006.gif|100|50|Seriál. Volby 2006)%>

Strana zelených chápe sociální politiku nejen jako pomoc v sociální nouzi, ale především jako zajištění rovných příležitostí a podporu v přístupu občanů k práci, celoživotnímu vzdělání, kvalitnímu životnímu prostředí a bydlení, dobrému zdraví a finanční soběstačnosti. Kvalitní sociální politika přispívá nejen k humanizaci společnosti, ale rovněž ke společenské a ekonomické restrukturalizaci, je investicí do lidského kapitálu. Sociální politika má stimulovat ke společenské a pracovní aktivitě.

První článek ze série, v níž představíme sociální politiku vybraných stran kandidujících v letošních sněmovních volbách.

Sociální zabezpečení a politika zaměstnanosti

Strana zelených bude usilovat o začlenění do systému veřejné zprávy „poptávkového“ principu, který vychází ze skutečných potřeb občanů. Rozhodování o rozmístění veřejných zdrojů v působnosti správců kapitol státního rozpočtu musí vycházet nejen z předchozího historického základu, ale rovněž z definování konkrétních potřeb, problémů a kalkulací očekávaných výstupů. Vláda by měla nejen reagovat, ale především koncipovat.

Reforma sociálního zabezpečení – decentralizace výdajů a poskytování služeb soukromým sektorem

V oblasti sociální politiky budeme podporovat smíšenou ekonomiku: privatizaci nebo alespoň odstátnění některých částí státního sektoru.

Prosazujeme reformu zdravotnického a důchodového systému, stabilizaci růstu nákladů na sociální zabezpečení a zdravotnictví.

Veřejná služba nemusí být produkována v rámci veřejného sektoru. V případě sociálních a zdravotních služeb se musí veřejný sektor doplnit soukromými, dobrovolnými a komerčními subjekty, nevládními neziskovými iniciativami.

Účelem privatizace je podněcování soukromého sektoru k tomu, aby poskytoval služby, za které zodpovídá stát. Tam, kde celková privatizace služby je nemožná, rozhodování o poskytování služby sice zůstává ve veřejném sektoru, ale poskytnutí takové služby může být smluvní formou svěřeno soukromé společnosti.

Sociální pomoc musí být adresná

Lidé by měli mít programy „šité na míru“. Podpoříme snížení výdajů a spravedlnost přidělováním dávek zaměřených přesněji na dané potřeby. Vyšší adresnost sociální pomoci zabezpečíme rozvojem sociální práce, která upřesní diagnózu sociální situace občana a navrhne způsoby jejího řešení. Snaha a součinnost občana zlepšit svoji sociální situaci bude bonifikována.

Trh práce a nezaměstnanost

Evropská unie čelí vážnému problému rostoucí nezaměstnanosti a sociální nerovnosti. Na vině je nejen tlak globální ekonomiky, ale také krátkozraká politika řady evropských vlád, které chrání své pracovní trhy přílišnou regulací prodražující lidskou práci a brání podnikům zaměstnávat pracovníky na přechodnou dobu. Tento přístup se ve výsledku obrací proti těm, které má chránit.

Nedostatek možností výdělku chceme řešit přijetím zákonné úpravy, která přinese daňovou podporu práce na částečný úvazek. Zaměstnavateli se sníží
vedlejší náklady práce, zaměstnanec platí nižší daně. Zelení budou podporovat
vznik flexibilních pracovních smluv, které umožní snadněji a bez nutnosti
obcházet zákony zaměstnávat pracovníky na přechodnou dobu.

Podporujeme začlenění nezaměstnaných do vzdělávacích a veřejně prospěšných činností jako podmínky pobíraní příspěvků za účelem snížení závislosti lidí na pomoci státu.

Práce na částečný úvazek ke konci studia spolu s podporou absolvenských míst pomůže absolventům rychle získat praxi, která je požadována na trhu práce.

Podpoříme rozmanité rekvalifi kační programy pro určité skupiny nezaměstnaných, zejména mladistvé a osoby ve věku nad 50 let. SZ podpoří programy sociální práce s nezaměstnanými, určení sociální diagnózy a adresnou podporu.

Naše politika zaměstnanosti se zaměří na skupiny, které jsou na trhu práce přímo znevýhodněny – ženy, osoby s nižším vzděláním, občany ve strukturálně postižených regionech, generaci na začátku a konci produktivního období, živnostníky.

Moderní rodina

Strana zelených chápe rodinu jako společenství lidí, kteří pro sebe navzájem tvoří domov. Kvalita domova, důstojný život a láskyplné soužití jsou pro nás cílem, volba formy soužití je pouze prostředkem, který si rodinní partneři vybírají.

Vážíme si klasicky sezdaných heterosexuálních párů, přitom však stejný respekt chováme k nesezdaným párům v dlouhodobých svazcích, k rozvedeným rodičům, kteří se snaží o harmonickou výchovu dětí, ke svobodným matkám i otcům starajícím se o dítě ve vlastní péči a k pevným svazkům homosexuálů.

Zakotvení rodiny v právním řádu je třeba modernizovat, aby respektovalo právo lidí volit si formální uspořádání vzájemných svazků a aby je jejich volba neznevýhodnila při vytváření domova v páru pro sebe navzájem, ale především pro děti, o něž společně pečují. V případech, kdy se manželské pouto stane pro část domácnosti peklem, kde vládne psychické či fyzické násilí, musejí mít šikanovaní právo na účinnou pomoc okolí. Budeme prosazovat úpravy trestního zákona, které povedou k snadnějšímu a účinnějšímu oddělení obětí od domácích násilníků.

Rodina a děti

Stát nemůže zasahovat rodinám do výsostně intimních rozhodnutí, kdy a kolik dětí chtějí přivést na svět. Musí jim však vytvořit podmínky, aby se nerozhodovali pod hrozbou zásadního propadu životního standardu či sociálního postavení v případě, že zvolí narození dítěte.

Moderní podoba rodiny, kdy oba rodiče mají mít rovné pracovní i společenské možnosti, vyžaduje posílení role muže v péči o děti a jejich výchově.

Strana zelených se bude zasazovat o možnost flexibilní distribuce rodičovské dovolené mezi oba rodiče. Rodičům musí být umožněno, aby si penzum rodičovské dovolené mohli vybrat v delším časovém úseku a aby se na rodičovské dovolené mohli volně střídat. Tato flexibilita zajistí, aby ani jeden z rodičů nemusel na dlouhou dobu ztratit kontakt se svou profesí, a přispěje k hlubšímu zapojení otce (popř. druha) do výchovy dítěte.

Dále budeme prosazovat společnou rodičovskou dovolenou po dobu šesti týdnů po narození dítěte za stejných podmínek jako má mateřská či otcovská dovolená.

Možnost snížení věkové hranice pro odchod do důchodu podle počtu vychovaných dětí se v současnosti vztahuje pouze na ženy. Budeme usilovat, aby to bylo umožněno i mužům.

Rozšíření právního zakotvení rodiny

Rodinná politika by neměla být založena na preferování manželských rodin před ostatními formami spolužití, ale na spravedlivém ohodnocení výchovy, kterou rodina v celospolečenském zájmu odvádí v rámci péče o potomky (nebo prarodiče).

Hodnota těchto výkonů je u manželských i jednorodičovských rodin, nesezdaných dvojic i homosexuálních párů stejná. Zakotvení rodiny v právním řádu proto musí být modernizováno a musí vycházet vstříc všem současným podobám partnerského soužití.

Možnost tzv. společného zdanění manželů, která byla zavedena v roce 2005, by měla být rozšířena i na nesezdané rodiče.Budeme usilovat i o odstranění jiných podob diskriminace nesezdaných parů oproti manželským rodinám.

Budeme podporovat poskytování výhodných státních půjček pro rodiny s dětmi. Půjčky by byly předem určené na pořízení bydlení, překonání obtížné finanční situace v rodině a na záležitosti spojené se vzděláním a duchovním rozvojem dětí.

Vedle jeslí a mateřských školek budeme usilovat o větší dostupnost placeného hlídání dětí nerodičovskou osobou. Budeme iniciovat novelu živnostenského zákona tak, aby placené hlídání dětí nepodléhalo podmínce pedagogického vzdělání a stalo se volnou živností.

Zrušení dětských domovů – náš cíl

Obec, stát i občanská společnost mají podporovat především původní rodinu dítěte, zvláště je-li v obtížné situaci. A nejde zdaleka jen o pomoc materiální.

Teprve když je péče ve vlastní rodině neúčinná, nebo když není možná, musí soud rozhodnout o jiné péči pro dítě. Zde bude Strana zelených podporovat všechny formy péče, které jsou mimo dětské domovy. Ty by podle našeho názoru měly být postupně zcela zrušeny, jako je tomu ve Velké Británii.

Budeme prosazovat usnadnění adopcí a snížení časového limitu, který nechává děti čekat, projeví-li o ně pokrevní rodiče zájem.

Nelze také odebírat děti rodinám jen proto, že jsou chudé nebo mají momentální problémy.

Ženy a muži – neměříme dvojím metrem

Rovný přístup k mužům a ženám a zásada nediskriminace na základě pohlaví je programovou prioritou Strany zelených. Strana zelených prosazuje naplnění směrnic ES, týkajících se rovného zacházení a zákazu diskriminace na základě pohlaví. Zelení vítají přijetí antidiskriminačního zákona – zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací.

Ženy za stejnou práci dostávají v průměru o 25 procent nižší mzdu než muži a na trhu práce se setkávají s různými formami diskriminace. Ženy čelí na pracovním trhu různým formám diskriminace, které jsou příčinou výrazné platové a kariérní nerovnosti. Diskriminace je pro zelené nepřijatelná.

Budeme apelovat na důsledné dodržování zákoníku práce, který chrání pracovníky před různými formami diskriminace a sexuálním obtěžováním. Zelení se zasadí o tvorbu zákonů směřujících k odstranění nerovností týkajících se nejen pracovního trhu, ale i rodiny, která je s pracovním trhem úzce spojena.

Nerovné postavení mužů a žen ve společnosti se mimo jiné odráží v oblasti politického rozhodování. Poměr mezi ženami a muži ve volených funkcích i ve státní správě by měl více odpovídat jejich podílu ve společnosti. Proto se zelení svými vnitřními předpisy zavázali, že ve všech stranických orgánech i na kandidátních listinách bude alespoň třetinové zastoupení vyhrazeno pro osoby
opačného pohlaví. Na některých kandidátkách do parlamentních voleb jsme dosáhli pravidelného střídání mužů a žen nebo poměru vyššího, než je jedna třetina.

Ochrana žen před násilím

Domácí násilí je pácháno převážně na ženách a představuje závažné a společensky nepřijatelné chování. Odborné výzkumy ukazují, že se v České republice domácí násilí týká 38 procent žen. Strana zelených podporuje snažení nestátních neziskových organizací, které nyní suplují nefunkčnost a nepružnost státního aparátu. Zelení navrhují změnu zákona, která by chránila oběť a postihovala násilníka, podle vzoru Německa či Rakouska. Policie by měla být oprávněna vykázat násilníka ze společného obydlí a na určitou dobu zakázat do něj vstup. Zelení dále prosazují zrušení možnosti vyloučit příbuzného z trestního řízení v případech domácího násilí.

Registrované partnerství

Strana zelených odmítá jakékoliv projevy xenofobie, včetně projevů homofobie a podílí se na vytváření tolerantního společenského prostředí. Zelení dlouhodobě podporují přijetí zákona o registrovaném partnerství, který byl vetován prezidentem republiky. Registrované partnerství umožňuje důstojné soužití osob s menšinovou sexuální orientací. Zákon o registrovaném partnerství odstraňuje diskriminaci stejnopohlavních párů, tedy napravuje stav, kdy partneři nemohou po sobě dědit, nemají právo na informace o zdravotním stavu partnera,nemají právo přechodu nájmu v případě úmrtí jednoho z nich, nemají právo odepřít svědeckou výpověď.

Bytová politika

Strana zelených prosazuje stanovování výše nájmu na základě principů místně srovnatelného nájemného dle německého modelu. Konkrétní výše nájemného musí být stanovována na principu subsidiarity na úrovni krajů a obcí a co nejdříve musí být ukončena centrální regulace nájmů.

Podporujeme velmi brzké schválení nového Občanského zákoníku nebo samostatného zákona o bydlení, které zajistí základní podmínky pro založení tržního prostředí v bytové politice. Nájemní bydlení musí poskytovat jednoduchou a srozumitelnou formou jistoty pro skupinu obyvatel, srozuměnou s tím, že nejsou schopni si v dané životní situaci zajistit vlastní byt. Bydlení nesmí bránit pohybu pracovních sil a nájemní bydlení musí být základní dostupnou podmínkou pro zaměstnance a jejich rodiny kdekoli v České republice. Dále musí nájemní bydlení sloužit pro sociálně či zdravotně limitované občany a jejich rodiny. Podporujeme vznik obecně prospěšných bytových subjektů, které se musí stát, vedle obcí, základními vlastníky nájemních bytů.

Sociální nájemní bydlení

SZ podpoří možnost dorovnání nájemného pro sociálně slabé rodiny (adresný příspěvek na nájemné jako samostatná položka soc.dávek pro lidi, kterým celkové výdaje na bydlení přesáhnou 30 procent čistých příjmů). Je však nutné nejprve zajistit legislativní jasnou definici „sociálně slabé rodiny či jednotlivce“ a jim poskytovaných veřejných prostředků.

SZ bude prosazovat zachování nebo rozvoj přiměřeného bytového fondu, určeného
k podporovanému sociálnímu bydlení v kompetenci obecně prospěšných bytových subjektů, měst a obcí. V případě, že občan, rodina bydlí v nájemním bytě a nájemné přesahuje předem stanovenou částku, občan může požádat o podporu svého bydlení příslušný sociální úřad. SZ bude podporovat převedení částí sociálních dávek (institut zvláštního příjemce), určených na bydlení, přímo na účet majitele bytu v případech, kdy dochází k dlouhodobému neplacení nájemného.

Strana zelených podpoří programy terénní sociální práce, zaměřené na konkrétní
rodiny a občany s dluhem na nájemném a všemi prostředky budeme podporovat moderní formy urbanistického plánování sídel, které zabrání vzniku slumů a ghett.

Strana zelených nepodporuje výstavbu holobytů, ale výstavbu lidsky důstojných bytů. Podporujeme změny technických předpisů a norem pro bydlení, které zajistí hygienicky, energeticky a bezpečnostně kvalitní stavby bytů a domů s byty.

Zdravotnictví

Strana zelených bude usilovat o vybudování moderního, efektivního a solidárního zdravotnictví jako obecně dostupné veřejné služby. Dostupnost a kvalita zdravotní péče musí být garantována všem občanům alespoň ve standardním povinném rozsahu, což neomezuje a neruší přístup k nadstandardním službám, které hradí pacient z vlastních zdrojů.

Tento garantovaný systém zdravotní péče vychází z principu povinné solidarity financované z veřejných zdrojů a je založen na zákonném pojištění s pluralitním vlastnictvím zdravotnických zařízení, pluralitou pojišťoven a na svobodné volbě občana.

Prioritou Strany zelených v oblasti zdravotní politiky je prevence a podpora zdraví. Strana zelených podporuje programy prevence drogových závislostí, kuřáctví, HIV/AIDS.

Reforma zdravotnictví

Zelení prosazují vznik a rozvoj koncepčně definované decentralizované „páteřní“ sítě veřejných neziskových zdravotnických zařízení, poskytujících základní péči alespoň v minimálním povinném rozsahu na základě závazných léčebných standardů.

Strana zelených se zasadí o ozdravení a stabilizaci pojistného systému, zrovnoprávnění VZP a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a o stoprocentní přerozdělování vybraného pojistného jako podmínku efektivní alokace veřejných zdrojů.

Podpoříme posílení vlivu pojišťoven, krajů a státu na tvorbu reálné zdravotní politiky tak, aby byly respektovány reálné potřeby pacientů a byla garantována kvalita a dostupnost zdravotní péče.

Strana zelených doporučuje zavedení minimálních poplatků za vystavení receptu. Dále poplatku za „hotelové služby“ při hospitalizaci, který bude určen především ke zlepšení stravy, sociální a celkové nezdravotní péče v nemocnicích. Přímé platby představují pouze doplňkovou, okrajovou formu financování zdravotnictví, jejich hlavním cílem je omezit plýtvání.

Péče o seniory a paliativní péče

Stárnutí populace znamená zvýšení nároků na primární péči a na praktické lékaře. Strana zelených považuje za nutnost zvýšení počtu praktických lékařů pro dospělé (dosažení menšího počtu pacientů připadající na jednoho lékaře).

SZ podpoří místní společenstva, občanská sdružení, svépomocné a samoobslužné skupiny, které se starají o seniory na principech komunitivní svépomoci.

Zelení budou podporovat vznik domovů stáří a domovů důchodců.

Zelení považují za důležité umožnit starým a nemocným lidem důstojné umírání v humánních podmínkách a budou prosazovat rozvoj komplexní paliativní péči. Zelení požadují rozšíření sítě ambulantních a stacionárních hospiců, které poskytují péči umírajícím i jejich blízkým.

Důchodová reforma

V oblasti důchodového zabezpečení bude Strana zelených chránit starší a jinak ohrožené lidi před chudobou a sociálním vyloučením a usilovat o to, aby se tito lidé přiměřeně zapojili do pracovní, veřejné a kulturní činnosti podle svých možností.

SZ podpoří solidaritu uvnitř a mezi generacemi s ohledem na zachování udržitelnosti veřejných financí.

Strana zelených podporuje přechod na kombinovaný zásluhový důchodový systém s garantovaným minimálním důchodem a smíšeným fi nancováním, který zabezpečuje diverzifikaci rizik. Základem důchodového systému je kombinovaný třípilířový model.

Prvním pilířem bude reformovaný, silný, státem garantovaný systém důchodů, založený na mezigenerační solidaritě a financovaný průběžným způsobem. První pilíř bude definován příspěvkově, což znamená, že účastníci platí stanovenou příspěvkovou sazbu, ale důchod je vypočten s ohledem na výši vybraného pojistného, míru výnosu a očekávanou dobu dožití v době přiznání důchodu.

SZ vedle základního prvního pilíře podporuje druhý, fondový pilíř důchodového systému, tedy penzijní fondy na komerční bázi. V těchto fondech si pojištěnci vytvářejí pomocí pojišťovacího systému kapitálové rezervy, které jsou pak použity na financování jejich důchodů.

SZ podporuje i posílení třetího, zcela dobrovolného pilíře důchodového systému, tedy dobrovolného penzijního připojištění se státním příspěvkem, soukromého životního pojištění či jiného individuálního spoření, kdy jsou klienti zvýhodňováni daňově.

Navrhujeme postupné zvyšování věku odchodu do důchodu na 65 let pro muže a ženy tak, že muži a bezdětné ženy dosáhnou této hranice od roku 2020, ženy podle počtu dětí o něco později, nejpozději však od roku 2030.

Chceme legislativně a státní podporou vytvořit lepší podmínky pro domácí péči o stárnoucí obyvatelstvo zajišťovanou rodinnými příslušníky a podmínky pro částečné a pružné pracovní úvazky. Budeme podporovat nevládní organizace, svépomocné skupiny a další komunitní aktivity v péči o seniory.

Pracovní a společenská integrace cizinců

Máme připraven návrh systému pracovní a společenské integrace cizinců. Imigrační pobídku musí doprovázet uvážená nabídka práce a bydlení. Tu dnes namísto státu poskytují lidé, kteří cizince odírají. Také navrhneme změnu zákoníku práce a dalších předpisů, které vyloučí otrockou práci cizinců a zajistí jejich práva.

Integrace příslušníků romských komunit do společnosti

Na centrální úrovni sice existuje poradní orgán vlády, na úrovni samospráv pak systém koordinátorů a romských poradců, propojení obou úrovní je však neefektivní a koordinace jejich aktivit značně omezená. Nedostatečná je i koordinace jednotlivých resortů státní správy, které různými způsoby přispívají k začlenění Romů do společnosti a bojují proti jejich sociálnímu vyloučení. Poměr mezi vynaloženými fi nančními prostředky a dosaženými změnami není uspokojivý.

Zřízení koordinační agentury pro integraci Romů

Strana zelených bude proto usilovat o zřízení centrálního pracoviště – implementační agentury manažerského typu, která bude mít na starosti vedení a koordinaci všech integračních aktivit. Pracoviště bude využívat moderní principy řízení a bude vybaveno požadovanými kompetencemi. Bude samosprávám poskytovat komplexní a provázaný servis, od poradenství až po konkrétní programy, včetně pomoci při získávání fi nančních prostředků, např. z fondů EU.

Při řešení sociálního vyloučení v romských komunitách je nezastupitelná role neziskového sektoru. Budeme v této oblasti podporovat romské a proromské organizace.

Oblastmi, kterým je třeba se věnovat přednostně, jsou vzdělávání, zaměstnanost a bydlení.

Systém vzdělávání musí zapojit děti a mladé lidi ze sociálně a kulturně znevýhodňujícího prostředí do hlavního vzdělávacího proudu. K tomu může přispět systém vhodného poradenství, předškolního vzdělávání, přípravných tříd a síť pedagogických asistentů.

Jako prioritní v oblasti bydlení se jeví legislativní zakotvení systému sociálního bydlení s důrazem na odpovědnost obce. Je třeba bezodkladně řešit možnost dosažení dostupnosti legitimních finančních služeb (mikropůjčky), které dlouhodobě zadluženým osobám umožní, aby se těchto dluhů zbavili.

Neoddělitelnou součástí politiky bydlení je doprovodná terénní sociální práce, nejlépe přímo v bydlišti klienta.

V oblasti zaměstnanosti je nezbytné zavádění motivačních prvků do systému sociálních dávek tak, aby se pracovat vyplatilo. Je třeba posílit a zlepšit systém veřejně prospěšných prací a nabídnout poradenské a asistenční služby. Vhodným prvkem vedoucím ke zvýšení zaměstnanosti je vytvoření právních podmínek a standardů pro mikrofinancování samostatné výdělečné činnosti.

Strana zelených bude podporovat nejen přijetí antidiskriminační legislativy, ale také razantní přístup orgánů činných v trestním řízení všude tam, kde bude podezření, že došlo k rasově motivovaným činům.

SZ se zasadí o zrušení velkovýkrmny vepřů v Letech u Písku a bude přitom dbát na hospodářské zájmy kraje i podnikatelů. Protektorátní koncentrační tábor pro Romy, který byl součástí zločinné nacistické genoocidy, by měl být pietním místem pro českou a evropskou veřejnost i pro další generace.

Regulace prostituce samostatným zákonem

Strana zelených bude prosazovat regulaci prostituce prostřednictvím samostatného zákona. Pro přijetí tohoto zákona bude nutné vypovědět Úmluvu o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob, která je s tímto zákonem v rozporu.

Navrhujeme regulovat prostituci samostatným zákonem, který vytlačí prostituci z ulic a omezí negativní jevy, které prostituce přináší. Prostituce se stane druhem podnikání na základě zvláštního právního předpisu bez možnosti ji vykonávat v zaměstnaneckém poměru. Nabízení prostituce bez příslušného osvědčení bude nezákonné. Osoba, vykonávající sexuální služby, bude plnit řadu povinností, například platit sociální a zdravotní pojištění, odvádět daně a pravidelně se podrobovat lékařským prohlídkám.

Prostituce bude umožněna pouze ve speciálních zařízeních k tomu určených, přičemž provozování těchto zařízení bude živností. Osvědčení či povolení pro tento podnik by vydával příslušný obecní úřad v místě, kde by měla být činnost vykonávána. Obec bude mít kompetenci rozhodnout, zda prostituci umožní, či ji úplně zakáže, a to včetně speciálních podniků.

„Pouliční“ prostituce, nabízení sexuálních služeb na veřejných prostranstvích a na místech viditelných z veřejných prostranství (výlohy veřejných domů apod.), bude zákonem zakázána.

Výtah z volebního programu Strany zelených (.pdf, 476 kB). Sociální politika je v něm na šestém místě (podle řazení kapitol) a věnuje se jí třináct stran z celkových šestapadesáti.

Všechny články série

Sociální politika Strany zelených
Sociální politika ČSSD
Sociální a rodinná politika KDU – ČSL
Sociální politika ODS

Užitečné odkazy

Strana zelených
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Volby na webu Ministerstva vnitra ČR
Volby.cz – volební stránky Českého statistického úřadu