Rubriky
Zprávy

Stanovte personální standardy služeb pro seniory, požaduje veřejná ochránkyně

Systematické návštěvy zařízení sociálních služeb pro seniory podle veřejné ochránkyně práv ukázaly, že některá registrovaná zařízení neměla dostatečné materiální podmínky pro poskytování péče nebo měla nedostatek personálu, což vedlo ke špatnému zacházení s klienty. Doporučuje proto Poslanecké sněmovně, aby novelou zákona o sociálních službách stanovila minimální materiální a personální požadavky pobytových služeb. Návrh je jedním z opatření, které obsahuje Výroční zpráva za rok 2015. Ta byla poslancům rozeslána na konci března jako sněmovní tisk č. 768.

Personální a další požadavky na zajištění konkrétních služeb nejsou podle ochránkyně stanoveny zákonem dostatečně jasně a předvídatelně, proto splnění podmínek registrace sociálních služeb nezaručuje jejich bezpečné a kvalitní poskytování. Současně právní úprava neposkytuje dostatečnou oporu pro zrušení registrace při zjištění zmíněných nedostatků. Ochránkyně proto doporučila Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby personální a materiálně- technické standardy poskytování pobytových sociálních služeb vymezilo prováděcím předpisem. To předpokládá vložení příslušného zmocnění (viz níže) do zákona o sociálních službách.

Veřejná ochránkyně práv doporučuje Poslanecké sněmovně, aby prostřednictvím poslaneckého návrhu do § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vložila nový odstavec 5 následujícího znění: „Požadavky na minimální personální, materiální a technické zabezpečení pobytových sociálních služeb stanoví prováděcí předpis.“ a do § 119 za slova „§ 76 odst. 1,“ vložila slova „§ 79 odst. 5“.

Ministerstvo ochránkyni přislíbilo, že registrační podmínky upraví „velkou novelou“ zákona o sociálních službách s účinností od 1. ledna 2017. S ohledem na očekávaný celkový rozsah úprav se ochránkyně obává, že se plánovaná účinnost bude posouvat. Dílčí změnu a vydání prováděcího předpisu přitom ochránkyně považuje za zásadní a urgentní, uvádí se ve výroční zprávě za rok 2015, kterou má projednat Sněmovna.

Zdroj: www.dustojenstarnuti.cz