Rubriky
Rozhovory

„Stačí jedna nepříznivá událost“

Rozhovor o chudobě v Česku s Lukášem Curylou, ředitelem Charity Česká republika.

Zpráva Caritas Cares upozorňuje na rozsah chudoby v Česku a nejvíce postižené skupiny obyvatel. V některých reakcí zní, že chudoba v Česku je nejmenší v EU a nepředstavuje tedy závažný problém. Co byste na tyto výhrady řekl?

Naše zpráva nebyla primárně zaměřena na srovnávání s ostatními státy, ale soustředila se na zlepšení stavu chudoby u nás. Přesto lze říci, že v hodnocení stavu chudoby v Česku záleží na úhlu pohledu.

Pokud se podíváme na chudobu v užším slova smyslu a zúžíme ji pouze na lidi žijící bez domova, zjistíme, že jsem na tom relativně dobře. Jedná se přibližně o 100 tis. lidí, kteří v naší zemi takto strádají. Jestli však vezmeme hranici chudoby dle Eurostatu, tzn. 60 % mediánu příjmů v dané zemi, pak hovoříme min. o 1.000.000 lidí.

V Česku totiž žije na hranici chudoby velmi mnoho lidí a stačí jedna nepříznivá událost v rodině (ztráta zaměstnání, nečekaný výdaj apod.) a lidé se dostanou pod tuto hranici.

Která jsou hlavní doporučení pro zlepšení situace v oblasti chudoby?

Na základě našeho sběru dat i zkušeností a následné analýzy navrhujme zejména:

  1. Zavést posouzení majetkových poměrů a vymáhání výživného, stanovit přiměřenou úroveň potřebných zdrojů, které umožní všem dětem užívat všech práv dítěte, a vytvořit finanční mechanismy (tj. zahrnující finanční podporu státu v případě, že jeden z rodičů neplatí), které zajistí, že všichni rodiče nebo zákonní zástupci budou plnit své povinnosti.
  2. Zajistit přijetí zákona na (sociální) dostupné bydlení v předpokládaném časovém plánu, který by měl zajistit odpovídající legislativní úpravu práv a povinností všech zúčastněných stran, a včas a řádně zajistit dostatečné prostředky.
  3. Zvýšit úroveň minimální mzdy na 12 000 Kč a zavést přísnější kontroly dodržování pracovní legislativy zaměstnavatelů (např. bezpečnostních norem, náhrad přesčasů, nehlášených prací, prací „na černo“).
  4. Revidovat insolvenční zákon a zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti tak, aby česká legislativa zaručila na jedné straně vymahatelnost práva, ale na druhou stranu musí nabízet reálnou cestu na oddlužení a ne pád do chudoby a poživatelů sociálních dávek.
  5. Omezit lichvu a obchodování s chudobou ve všech jejich podobách. Lichvářskými půjčkami počínaje a vyděláváním ubytoven na nouzi lidí konče.

Jaké je přijetí zprávy a těchto doporučení? Jak na ně reagují příslušné instituce?

Hovořit o reakci institucí na doporučení ze zprávy Caritas Cares, která byla vydaná na začátku února, je v současné době předčasné. Ve všech případech tato opatření jsou již projednávána a zástupci Charity ČR se ho v různých formách účastní.

Proces je však zdlouhavý (sociální bydlení, zálohové výživné, minimální mzda), případně opatření nedosahují kvality našich představ (dluhová problematika). Doufáme, že předložení této zprávy, která odůvodňuje potřebnost změn, napomůže k rychlejšímu procesu.

Velice nás ovšem potěšilo, že mnozí zástupci z institucí, kterých se zmiňované problematiky dotýkají, se zúčastnili konference, kde byla zpráva představena a diskutována – různé odbory z Ministerstva práce a sociálních věcí, Generálního ředitelství Úřadu práce, Ministerstva vnitra, Svazu měst a obcí a další. Nechyběli ani zástupci neziskových organizací, se kterými v rámci advokační činnosti často spolupracujeme. Zmiňovaná témata s příslušnými institucemi projednáváme a účastníme se jejich pracovních skupin již dlouhodobě.

Jaké plánujete kroky k prosazení navržených opatření?

Prezentovanou zprávu rozesíláme v těchto dnech do institucí, které se představení nemohli zúčastnit. Samozřejmě budeme dále spolupracovat se výše zmíněnými organizacemi a intervenovat do připravovaných koncepčních, strategických a legislativních materiálů.

Konkrétně lze zmínit spolupráci Charity ČR v Komisy pro sociální začleňování, Radě vlády pro seniory a dalších odborných institucích V oblasti dluhové problematiky bychom rádi uspořádali veřejnou konferenci.

Pokračujeme v úzké spolupráci s Caritas Europa, naší zastřešující organizací, která je v celoevropských otázkách sama aktivní nebo se s ní radíme o dalším postupu pro zasahování do celoevropského dění. V březnu bude vydána zpráva Caritas Cares, která mapuje stav napříč státy, které jsou členy Caritas Europa.

Doporučení, která obsahuje Caritas Cares, považujeme za hlavní vodítka a stěžejní body pro naše další směřování, ale nutno dodat, že v rámci Charity Česká republika je i mnoho dalších opatření, které se snažíme obhajovat.