Společnost sociálních jistot – Sociální politika České strany sociálně demokratické

<%image(serial-volby-2006.gif|100|50|Seriál. Volby 2006)%>

ČSSD usiluje o to, aby všichni občané naší země měli rovnou příležitost pro realizaci svého talentu a schopností, rovný přístup ke vzdělání, práci, kultuře, k občanskému i osobnímu uplatnění. Je pro dodržení zásady, aby finanční a morální ocenění práce lidí odpovídalo jejich kvalifikaci a výkonu. ČSSD vychází z toho, že pouze společnost založenou na lidské solidaritě a fungujícím sociálním státu, je možno nazvat společností sociálně spravedlivou a tím vpravdě svobodnou.

Druhý článek ze série, v níž představujeme sociální politiku vybraných stran kandidujících v letošních sněmovních volbách.

Cíle a zásady politiky zaměstnanosti

Chceme do roku 2010 významně snížit úroveň nezaměstnanosti. Chceme toho dosáhnout tvorbou nových pracovních míst, zvyšováním vzdělanosti a především realizací regionálních rozvojových programů.

Budeme postupovat tak, aby do roku 2010 celková míra zaměstnanosti dosáhla 70 % a míra zaměstnanosti žen byla nejméně 60 %. Za mimořádně důležité pak považujeme zvýšit zaměstnanost osob starších 50 let na 50 %.

Budeme i nadále rozvíjet programy tvorby pracovních míst zaměřených na vznik společensky účelných pracovních míst, na rozvoj chráněných dílen a pokračovat v rozšiřování možností rekvalifikace.

Zvýšit efektivitu aktivní politiky zaměstnanosti

Chceme dosáhnout zvýšení výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti až na dvojnásobek tak, aby bylo možné zabezpečit programy plošně pokrývající dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání.

Zaměříme se na zvýšenou ochranu skupin nejvíce ohrožených na trhu práce, především na programy pro mládež a absolventy, občany v předdůchodovém věku, matky malých dětí, zdravotně postižené. Chceme se také více věnovat hledání programů pro obtížně umístitelné skupiny na trhu práce a méně kvalifikované zaměstnance.

Cestu ke zvyšování celkové zaměstnanosti vidíme ve zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných občanů. Chceme však také vrátit prestiž odbornému a učňovskému školství a dělnickým profesím.

ČSSD bude důsledně pokračovat v úsilí zajistit takovou úroveň podpor v nezaměstnanosti, která by umožňovala důstojný život aktivním uchazečům o zaměstnání. Zároveň bude posilovat ty prvky systému, které stimulují k hledání práce. K tomu povede zjednodušení a propojení systémů dávek a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Zlepšit zaměstnatelnost osob ohrožených sociálním vyloučením

Půjde především o cílené vzdělávání a rekvalifikace. Vyšší pravděpodobnosti sociálního vyloučení jsou také vystaveny osoby starší 55 let.

Navrhujeme podpořit rozvoj sociálních služeb a služeb zaměstnanosti, které umožní znevýhodněným skupinám udržet se na trhu práce nebo se do něho vrátit či zařadit.

Vzhledem ke stárnutí české populace budeme rozšiřovat možnosti pracovního uplatnění pro lidi v důchodovém věku. Důchodci mají v současnosti problémy, pokud chtějí pracovat. Nemohou například uzavírat pracovní dohody na dobu neurčitou a omezena je i délka dohod na dobu určitou.

I nadále budeme aktivní v tom, abychom odstranili či omezili nelegální zaměstnávání cizinců v České republice.

Je třeba zvýšit motivaci českých odborníků k hledání uplatnění na domácím trhu a vysoce kvalifikovaným cizincům usnadnit přístup na tento trh.

Sociální dialog a rovné zacházení

ČSSD bude i nadále důsledně hájit rovnost příležitostí a vystupovat proti jakýmkoli prvkům diskriminace v odměňování, zejména proti neodůvodněným rozdílům ve výdělcích žen a mužů, zahraničních i domácích pracovníků.

Navrhujeme zavádět flexibilní formy zaměstnání a vytváření pracovních podmínek tak, abychom umožnili co největší soulad mezi povinnostmi v zaměstnání a v péči o nezaopatřené děti i osoby blízké.

Rodinná politika a státní sociální podpora

Rodičům je třeba umožnit sloučit jejich rodičovské a profesní role tak, aby nemuseli rezignovat ani na své rodičovství, ani na svou profesní realizaci.

V oblasti služeb pro rodiny je klíčovým cílem rodinné politiky zajistit účinnou podporu a pomoc při řešení širokého spektra problémů rodin.

Mj. navrhujeme zvyšovat rodičovský příspěvek tak, aby do roku 2010 přesáhl 10 tisíc Kč; možnost rozložit si čerpání rodičovské dovolené podle potřeby až do osmi let věku dítěte; motivovat zaměstnavatele ke zřizování zařízení denní péče o malé děti na pracovišti; zlepšit stávající síť jeslí a mateřských škol, podpořit rozvoj dalších typů služeb hlídání dětí.

Navrhujeme prosadit plošné vyplácení přídavků na děti, které považujeme za právo dítěte dostat od společnosti příspěvek na výživu a výchovu.

Podpora neúplných rodin a náhradní rodinné péče

Chceme usilovat o vytvoření takových podmínek, které umožní členům neúplné rodiny čelící zvýšenému riziku chudoby prožívat stejně kvalitní a spokojený život jako v úplné rodině.

Prioritou je vytvoření příhodných podmínek pro zajištění výchovy dětí v rodině nebo, není-li to možné či v případě, kdy by další setrvání dítěte v rodině vedlo k ohrožení jeho zájmu, v jiném prostředí, které rodinu nahrazuje.

Navrhujeme přijmout model zajišťující výživné pro děti z neúplných rodin – zálohováním výživného a jeho vymáháním od neplatícího rodiče.

Vychovávat k partnerství, manželství a rodičovství, posílit angažovanost otce v rodině

Vycházíme z toho, že dobrými a zodpovědnými partnery a rodiči se mladí lidé nerodí a nestávají zcela přirozeně výchovou v původní rodině. Významnou úlohu ve výchově musí sehrát nejen systém vzdělávání, tj. předškolní, základní a střední školství, ale nutné je rovněž zapojení neziskového sektoru.

Je třeba podporovat větší zapojení mužů do péče o děti, neboť zlepšuje a posiluje jejich otcovský vztah k dětem, vzájemný partnerský vztah rodičů, ukotvuje postavení mužů v rodině a pozitivně ovlivňuje celkovou stabilitu a funkčnost rodiny.

ČSSD si je vědoma povinnosti zajistit bezpečnost obětem násilí. Zejména ženy a děti jsou vystaveni specifickým formám násilí, jako je násilí v rodině a mezi partnery. Zároveň je třeba čelit i obchodování se ženami a dětmi.

Navrhujeme zavést na základních i středních školách povinnou výuku zaměřenou na vzdělávání dětí a mládeže v oblasti výchovy k zodpovědnému partnerství, manželství a rodičovství, včetně důrazu na rovnost postavení a práv mužů a žen.

Sociální pomoc a sociální služby

Česká republika patří k zemím s nejmenším podílem chudých občanů. Chceme dosáhnout toho, aby se podíl chudých v České republice dále snižoval.

Budeme rozvíjet individuální sociální péči umožňující zabránit dlouhodobému sociálnímu vyloučení, zejména v tzv. dědičné chudobě. Zaměříme se na omezování příčin vzniku bezdomovectví a zvýšíme prostředky pro řešení jeho negativních důsledků.

Nezbytnou podmínkou zvýšení účinnosti úsilí o vymanění lidí trpících hmotnou nouzí ze stavu sociálního vyloučení bude výrazné posílení počtu i kvalifikace sociálních pracovnic a koordinace jejich činnosti se školami, zdravotními institucemi, finančními úřady, policií, soudy a s neziskovými organizacemi.

Navrhujeme výrazně posílit síť finančně i místně dostupných sociálních služeb jak obecních, tak poskytovaných neziskovými organizacemi; rozšířit možnosti pro uplatnění neziskového sektoru v sociálních službách pro široký okruh obyvatelstva.

Klademe si za cíl významně přispět k integraci romských rodin do české společnosti.

Důchodové pojištění a reforma důchodového systému

ČSSD je přesvědčena, že sociálně spravedlivé důchodové pojištění je nezpochybnitelnou podmínkou, abychom ve společnosti udrželi sociální soudržnost.

I v budoucnu budeme bojovat za zachování důchodového systému založeného na zásluhovosti a na mezigenerační solidaritě. Ekonomicky aktivní generace musí poskytovat důchodové zabezpečení pro generaci, která již aktivní není.

Současně podpoříme rozvoj různých doplňkových forem umožňujících dosáhnout podstatného zvýšení důchodových nároků občanů z jejich dlouhodobě investovaných dobrovolných úspor na stáří.

V rámci důchodové reformy, která musí zachovat současné nároky důchodců a nesmí významně ovlivnit ani důchodové nároky občanů v předdůchodovém věku, posílíme pojistné principy základního povinného systému.

Průběžně financované důchodové pojištění: Musí být jednotné pro všechny skupiny pojištěnců, a to jak v pravidlech pro stanovení výše pojistného, tak v pravidlech pro stanovení dávek; Musí umožnit pružný odchod do důchodu až o pět let dříve v návaznosti na postupné zvyšování důchodového věku na 65 let, které bude ukončeno v roce 2030; Musí zvýšit míru zásluhovosti (pojistný princip), tj. vazbu mezi zaplaceným pojistným a výší důchodu prostřednictvím pomyslných osobních účtů při zachování rozumné míry solidarity; Musí garantovat minimální důchod vyšší než je životní minimum; Musí být dlouhodobě finančně stabilní.

Dostupné a kvalitní bydlení

Nadále chceme podporovat nájemné bydlení a ochranu nájemců bytů v městských aglomeracích.

Dokončíme legislativní proces s cílem nezvyšovat náklady na bydlení v porovnání s příjmy a zákonem garantovat ochranu nájemců a podnájemců bytů, s výjimkou úmyslných neplatičů.

Nově vymezíme kompetence jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy s cílem posílit decentralizaci a demokratizaci bytové politiky.

Vytvoříme systém účinné zákonné pomoci sociálně potřebným rodinám v oblasti bydlení, aby mohly získat, případně udržet důstojné a přiměřené bydlení. Za tímto účelem připravíme zákon o sociálním bydlení a program jeho podpory prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení a fondů bydlení nižších územně – správních orgánů.

Budeme usilovat o stimulaci energetických úspor, a to jak v oblasti výstavby nových bytů, tak i v rekonstrukci stávajícího bytového fondu.

Budeme nadále rozvíjet systém výstavby a správy dostupných penzionů pro seniory.

Dostupné a kvalitní zdravotnictví

Cílem ČSSD je růst kvality péče o pacienty a zvýšení veřejné kontroly nad finančními toky ve zdravotnictví. Vycházíme z toho, že stabilita pro zdravotníky znamená i jistotu pro pacienty.

Cílem ČSSD je standardní solidární systém západoevropského zdravotnictví.

Pro ČSSD je zdravotní péče veřejnou službou pro občany a nikoliv jen předmět pouhého volného trhu a zisku. Proto je role státu při její kontrole nevyhnutelná.

Základním pilířem zdravotnictví je systém solidárního zdravotního pojištění, tedy solidarita bohatších s chudšími, zdravých s nemocnými. ČSSD odmítá demontáž tohoto systému tak, jak ho ve své Modré šanci připravuje ODS.

ČSSD připraví podmínky k zavedení systému komerčního dobrovolného připojištění na zdravotní péči, provázaný se systémem daňového zvýhodnění.

Výtah z volebního programu České strany sociálně domokratické (.doc, 521 kB). Sociální politika je v něm na druhém místě (podle řazení kapitol) a věnuje se jí patnáct stran z celkových osmašedesáti.

Všechny články série

Sociální politika Strany zelených
Sociální politika ČSSD
Sociální a rodinná politika KDU – ČSL
Sociální politika ODS

Užitečné odkazy

Česká strana sociálně demokratická
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Volby na webu Ministerstva vnitra ČR
Volby.cz – volební stránky Českého statistického úřadu