Rubriky
Zprávy

Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

Seriál: Návrh zákona o sociálních službách

Zákon o sociálních službách určuje činnosti pracovníků v sociálních službách a také podmínky odborné způsobilosti.

Aktualizováno. První zveřejnění: 25. 11. 2005.

Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost v sociálních službách a při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích a v azylových zařízeních. (Analýza: Sociální pracovnice ve státní správě)

Sociální pracovník

Vykonává sociální šetření, sociální agendy (řešení hmotné nouze či sociálně právních problémů v zařízeních sociální péče), sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitaci.

Předpoklad pro výkon povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost.

Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je:

Vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.

Vysokoškolské vzdělání zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku.

Absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v uvedených oblastech v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena výše.

U manželského a rodinného poradce vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního zaměření současně s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví.

Pokud někdo pracuje jako sociální pracovník a nemá požadovanou kvalifikaci, s účinností tohoto zákona si ji musí doplnit: do pěti let, není-li absolvent střední školy v oboru sociálně právním; do deseti let, je-li absolvent střední školy v oboru sociálně právním. Toto neplatí pro zaměstnance starší padesáti, respektive pět a padesáti let, u nichž se kvalifikační požadavek považuje za splněný.

Pracovník v sociálních službách

Pracovník v sociálních službách vykonává:

  • 1) přímou obslužnou péči o osoby spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb;
  • 2) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků až po jejich fixaci, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti a provádění asistenční služby a osobní asistence;
  • 3) pečovatelskou činnost spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti v územním celku.

Podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je odborná způsobilost, bezúhonnost a zdravotní způsobilost: ad 1) základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného specializačního kurzu v minimálním rozsahu 150 hodin; ad 2) střední vzdělání nebo střední odborné vzdělání a absolvování akreditovaného specializačního kurzu v minimálním rozsahu 200 hodin; ad 3) základní vzdělání, střední vzdělání, střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání.

Zdroj: Zákon o sociálních službách. Důvodová zpráva k zákonu o sociálních službách, 2005.

Seriál k návrhu zákona o sociálních službách

Sociální služby
Příspěvek na péči
Poskytování sociálních služeb – registrace poskytovatelů a inspekce kvality
Působnost veřejné správy v sociálních službách
Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2005 – ÚPLNÝ PRŮVODCE

134 reakcí na „Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách“

Dobrý den chci se zeptat,pracuji již 17 let nejprve v ústavu sociální péče, poté jako pečovatelka a opět znovu v ústavu söciální péče. V roce 1991 jsem absolvovala kurz pro pomocné zdravotnické pracovníky pod Všeobecnou fakultní nemocnicí v Ostravě.Jsem vlastně všeobecný sanitář. Mám dále střední školu – gymnázium ukončené maturitou. Je mé vzdělání dostatečné pro práci v úsp jako pracovnice sociální péče? Děkuji za odpověď

Moniko, já osobně si myslím, že tvé vzdělaní je dostačující. Záleží pak na zaměstnavateli zda bude chtít po tobě ještě nějaké další vzdělávání, které se spíše provádí v kurzech. Podle mého názoru by jsi si měla udělat zdravotní školu a měla by jsi se lépe :-))

[2] Ani omylem není její vzdělání dostačující!Pracuji jako soc.prac.má kolegyně ji dřív taky dělala…odmítla jít studovat a ředitel ji sesadil z fukce, s tím, že až začne studovat taxe vrátí na svoji pozici!Takže ted se akceptuje jen škola s DiS, Bc.nebo Mgr.

Dobrý den,
dle novelizace zákona o sociálních službách je uznáno i vzdělání SŠ, obor sociální práce /tehdejší nádstavbové pomaturitní studium/ s tím, že je nutné si doplnit akreditované školení. Zajímalo by mě, o jaké akreditované školení jde, v jakém rozsahu, zda to zajišťuje zaměstnavatel apod.
Děkuji.

Dobrý den,
ráda bych se zeptala jak je možné, že kurz sociálního pracovníka v rozsahu cca 150-200 hodin může nahradit střední školu s maturitou. Nehledě na to, že člověku se základním vzděláním a s pouhou absolvací kurzu se umožní provádět tak "zodpovědnou" práci s různorodou náplní. Zaráží mě, že v dnešní společnosti tolik poukazující na stále vyšší vzdělání je vůbec toto možné. Já jsem například absolvovala střední školu (obor sociální vychovatelství + rámcově 3 roky praxe) se zaměřením přímo na handicapovanou mládež. Dle mého názoru nemůže být vhodnější kvalifikace pro tuto činnost, tudíž pro mě absolvace tohoto kurzu naprosto pozbývá významu. Podstatným faktorem je také mnohaletá praxe většiny pracovníků vykonávající tuto činnost, která je nenahraditelná. zajímalo by mě také zda má zaměstnavatel jisté závazky vůči zaměstnancům co se týče dotací či úhrady kurzovného nebo to záleží čistě na jeho dobré mysli a z právního hlediska je zaměstnanec povinen hradit částku sám. Děkuji za jistě brzkou a vyčerpávající odpověď

[5] Dobrý den,
i já nechápu, jak dnes může nahradit sociální vzdělání akreditovaný kurz.
Jsem pro odbornost a vzdělání.Nikdy jsem však nesouhlasila s názorem, že se ke klientům má přistupuvat jako ke svým doma a že nekvalifikovaná pracovnice, chovající se jako "matka", má lepší přístup než pracovník s odborným vzděláním. Nelíbí se mi v současné době, že nový zákon dal pravomoc krajským úřadům rozhodovat o kvalifikaci pracovníků, tzn. co mají napsané na diplomu, na vysvědčení apod. aniž by se seznámili se studijními programy jednotlivých oborů.A tím šmahem rozhodnou, že člověk není kvalifikovaný,protože tam nená ten správný název, i když před lety např. se ten obor nazýval jinak, ale obsah studia odpovídal dnešním akreditovaným studijním oborům na VŠ či SŠ.Kurzovné by měl platit podnik. Děkuji a nashledanou

Dobrý den, v kuloárech se hovoří o tom, že v novelizai zákona o sociálních službách je uvedeno, že pro výkon funkce sociálního pracovníka bude dostačující sociální vzdělání- nádstavba, zakončená maturitou, ať už tříleté, či dvouleté studium.Prosím o upřesnění, zda je tato informace správná, jestli novelizace bude obsahovat další podmínky a od kdy bude platit. Děkuji. Jaroslava

[6] Paní Dagmar o jaký "podnik" se jedná? Myslím, že si tímto retro přístupem tak trochu sami pracovníci v sociálních službách škodí a snižují společenskou hodnotu profese. Jsem -li elektrikář, svářeč či řidič a nemám příslušné certifikáty, tak tu práci prostě nemůžu dělat a zaměstnavatele zajímám jen v případě mám-li vše OK….a šmytec!!!

[7] Podívejte se do zákona 261/2007Sb.,je tam střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním ukončeném nejpozději 31.12.1996,+ 10 let praxe výkonu sociálního pracovníka + 200 hodin akreditovaných vzdělávacích kurzů účinnost bude od 1.1.2008

[9] Děkuji za odpověď, maturovala jsem v roce 1998 po 3letém studiu na Sociálně-právní akademii. Můžu zažádat o vyjímku a uznání vzdělání, když splňuji podmínku praxe 10 let na pozici sociální pracovnice a 200 hodin akredit. vzděl. kurzů?
Děkuji. Jaroslava.
P.S. Nerozumím důvodům které vedly k limitu splnění maturity do roku 1996.

[7] Dobrý den,
i já jsem absolvovala nádstavbové studium sociální práce ukončené maturitou v roce 1993. Od r. 1994 jsem pracovala jako terénní sociální pracovník na tehdejším okresním úřadu, poté jsem byla na mateřské /stále však vedena jako zaměstnanec/ a následně delimitována /po zrušení okr. úřadů/ na městský úřad. Po nástupu z mateřské pracuji na soc. odboru, vyplácím ale dávky, přitom provádíme sociální šetření v terénu – tedy jako sociální pracovnice, ale na městském úřadu jsme již označováni jako referenti. Jsem tedy nepřetržitě zaměstnána v oboru, avšak nevím, zda mi bude více jak desetiletá praxe uznána jako praaxe sociálního pracovníka /včetně mateřské a nyní označení referent/. Může mi někdo poradit? Je možné si těch 200 hodin akr. školení doplnit až nyní? Zaměstnavatel nám nedává moc možností ke školení, mohu se jich účastnit sama – tedy hradit si sama i náklady?
Kdo a kdy mi vydá osvědčení, že konečně splňuji kvalifikační předpoklad?
Děkuji za odpověď.

Ano, to je správný dotaz, kde si můžeme zjistit, zda skutečně splňujeme kvalifikační předpoklady? I u nás zaměstnavatel nemá příliš zájem se tímto problémem nyní zabývat. Ale nás, řádové pracovníky, otázka, zda máme odpovídající vzdělání či nikoliv zneklidňuje. Po 7 či 10 letech, když zjistíme, že nevyhovujeme, je už přece pozdě.
Bylo by vhodné vědět, kdo nás "ohodnotí", zda splňujeme či ne.

[12] Zdravím Vás, Leono,
opravdu není lehké zjistit, zdasplňujeme podmínky dané zákonem, zvlášť, když se vystřídá více pracovních postů. I u nás zaměstnavatele nezajímá, zda budeme splňovat kvalifikační předpoklad – prý je to naše věc. Mohla by se zřídit nějaká poradna, kde by bbylo možné se obrátit s konkrétním případem k posouzení. Myslím, že splňuji.Myslím si to já, co když ale zjistím po sedmi letech, že jsem si to myslela špatně a na studium už bude pozdě a já budu vyhozena ze zaměstnání?

[6] Zdravím, ale nesouhlasím s Vámi. Je opravdu nehorázné tvrdit, že nádstavbové studium sociální práce je nedostačující pro výkon práce sociálního pracovníka. Kdo tu školu studoval, ví o čem hovořím. Traduje se, že je daleko více náročná než studium na VŠ stejného oboru. To, že svého času se bohužel nedělala diplomka, ale studium se končilo maturitou – tedy odbornou ústní i písemnou zkouškou, je dle mého názoru pouze jiný název pro řádné ukončení studia. A je rovněž rozdíl v tom, jak studujete. Můžete mít svůj titul a přitom "prolézt" tak tak a můžete mít maturitu na výborné. k tomu přidejte léta praxe, sebevzdělávání, skušenosti, školení a samozřejmě zkoušky zvláštní odborné zůsobilosti. Jedná se především o kvalitu pracovníka, ne nějaký papírový titul.
Mohou za to ti, co studovali v jiné době a neměli možnost ukončit studium nyní tolik vyzdvihovaným titulem?

[14] Vážená paní Katko, Vaší odpovědi ke mně vůbec nerozumím, prosím přečtěte
si znovu můj příspěvek, tam vůbec neznehodnocuji nádstavbové studim a neopěvuji VŠ. Zřejmě jste si popletla termín akreditovaný kurz a akreditovaný studijní obor.Nechápu proč tolik zloby a napadání. Nebo jste ukřivděná, že sama VŠ diplom nemáte ?No nevím, ale sociální pracovník má mít i jiné hodnoty než jenom vzdělání a to především slušné vystupování k jiným lidem!! Nashledanou
P.S. Myslíte si, že akreditovaný kurz v počtu 250 hodin nahradí vaše čtyřleté nebo i víceleté studium zaměřené na sociálního pracovníka? Takto asi vaše studium nebylo tak těžké jak říkáte.

Je to krutá realita..v dnešní době je studium na Voš soc.právní nebo VŠ dost důležitá!Každý vedoucí si kryje záda a řekne bud půjdete studovat nebo vás přeložím na jinou pozici.To se stalo i mé kolegyni,nemá titul tak musela být přeřazena na jinou pozici.Na druhou stranu je to rozhodnutí toho druhého zda chce a nebo nechce jít studovat a mít stejnou práci!Studium na VOŠ je mnohdy těžší než na VŠ vím o čem mluvím.Na VŠ je vše pouze teorie..VOŠ nabízí hodně praxe!!Každá doba sebou něco nese…dřív vošky nebyly tak na to doplatili lidé,kteří je nemohli studovat.Ted jim nezbyde nic jiného než si vybrat studium nebo přeřazení či vyhazov!!Takže fakt jejich rozhodnutí…v dnešní době se nikdo nikoho neptá zda chce a nebo nechce….prostě příjde nařízení či rozkaz a vy se přizpůsobte!!!Humus!!!

[16] Lenko, Váš nadřízený by si možná měl blíže prostudovat zákon o sociálních službách včetně jeho novelizace k 1.1.2008. Tento zákon upravuje kvalifikační předpoklady sociálního pracovníka, dává však období, ve kterém je možno si doplnit vzdělání. Navíc novelizace zákona umožňuje i sociálním pracovníkům s nástavbovým studiem, pokud mají 10 let praxe jako sociální pracovník a 200hod akreditovaných vzdělávacích kurzů, nadále ve své pozici zůstat.Jednání Vašeho nadřízeného je dle mého názoru v rozporu se zákonem, samozřejmě neznám další podrobnosti přeřazení vaší kolegyně…

Dobrý den, reaguji na paní Dagmar 15, omlouvám se, ale ten text nebyl určen jako reakce na Váš příspěvek. Reagovala jsem na paní Ivanu a Leonu, před Vámi.

[1] Dobrý den,
jako student sociální práce na VOŠ si myslím že by Vaše kvalifikace podle toho, jakou máte praxi měla být teoreticky dostačující – gymnázium by pro výkon pracovníka v oblasti sociální péče mělo vystačit, ovšem co bych já osobně udělal je to, že bych si na ÚP nebo přes nějakou organizaci zabývající se sociální prací minimálně zajistil rekvalifikaci v oboru sociální péče nebo dostudoval obor sociální práce či péče (popř. zdravotnictví) na VOŠ.

Dobrý den, protože mi nebylo odpovězeno na můj dotaz z listopadu 2007, nevím, zda je to tím, že odpověď na něj není možná, nebo je těžká, zkouším to tedy znova. Ukončila jsem v roce 1998 dálkové-třáleté studium Sociálně-právní akademie, které posledním rokem končilo pouze! maturitou,jiná možnost nebyla. Mám přesto 10 letou praxi jako sociální pracovnice, zkoušky odborné způsobilosti a 200h. vzděl akred. kurzů by snad nebyl takový problém. Přesto jsem "díky" mantinelům zákona – maturita do roku 1996 vyloučena z okruhu těch, které splňují podmínky pro výkon povolání. Ptám se proč? Mohu žádat o uznání, vyjímku, zdůvodnění?
Děkuji.
Jaroslava

Dobrý den, studují dálkově SZŠ, obor – zdravotnický asistent. Budu muset mít také akreditovaný kurs pro pracovníka v sociální péči, pokud budu chtít pracovat např. v domově důchodců, ÚSP nebo bude škola dostatečné vzdělání? Tyhle nejasnosti mi berou chuť do studia.

Dobrý den, reaguji na paní Jaroslavu (20). I já jsem v podobné situaci, když mám Sociálně právní akademii ukončenou maturitou, absolvovala jsem zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, mám 10 let praxe a nyní se snažím účastnit se školení, abych získala požadovaných 200 hodin akreditovaných školení. Což by samozřejmě neměl být problém. Problém však je to, že v současné době nemáme vzdělání uznáno a nesplňujeme kvalifikační předpoklady a tudíž nás tato situace značně omezuje při např. hledání jiného zaměstnání. Všude totiž požadují splnění kvalifikačních předpokladů, nikoho nezajímá, že nám chybí jen několik hodin akreditovaného školení a tudíž je hledání zaměstnání či snad změna zaměstnání v oboru sociální práce pro nás nemožná. Kdo a kdy bude vydávat osvědčení, že kvalifikační předpoklady splňujeme? Jakým způsobem máme prokázat, že jsme absolvovaly školení? Samozřejmě při školení obdržíme osvědčení – ne na každém osvědčení je však uveden počet hodin absolvovaného školení, jak toto školení pak počítat? Kdo nám poradí, zda všechna námi absolvovaná školení jsou ta, která se nám započítávají do kvalifikačního předpokladu? Lze se v této věci na někoho obrátit? Existuje přece široké rozpětí témat v sociální oblasti /od hmotné nouze, příspěvku na péči, přes sociálně právní ochranu dětí ke kurátorství/, co když se mi nějaké školení nezapočte, protože jeho téma nebylo "vyhovující"?

Prosím vás,jsem pečovatelka a z celého kolektivu jsme byly 2 co si měly dělat ten akreditovaný kurs,kolegyně už ho má za sebou,já čekala až mně vyberou a stalo se to,že mi ted řekli,že už to platit nebudou,tak at si ho zajistím a zaplatím,musím to stihnout do konce tohoto roku a,že se uvidí jestli mi umožní ho dělat v pracovní době.Bylo nám vysvětleno,že kurs je o tom,že tam jsou vysvětleny nové standardy a cíle,víc psychologie atd.Je to podle evropské unie,v tom případě ale nechápu,proč ten kurs nedělají i kolegyně,které mají za sebou 3letou zdravotní školu bez maturity.Tam totiž vůbec nebyo ani slůvko o tom co se na tom kursu učila ta další kolegyně.Takže tomu vůbec nerozumím a pokud to je jen o tom,že mi tam chybí nějakých 30 hodin teorie,tak proto si ho musím dodělat,tak to mi připadá opravdu trapné.Neví někdo jak to teda je?děkuji

[21] DObrý den, reguji na Janu Novotnou:
obávám se, že SZŠ není dostatečným vzděláním pro pracovníka v sociálních službách bez absolvování akreditovaného kurzu MPSV. Záleží na oboru ajeho čílse, příloha vyhlášky 505/2006 definuje čísla oborů a maturitou, které stačí.

Dobrý den,prosím Vás,pracuji 10 let jako pečovatelka a mé vzdělání je 3letá zdravotní škola bez maturity.Musím si dělat akreditovaný 150hodinový kurz?tak jako kolegyně které mají kurz všeobecného sanitáře o délce 120 hodin?a ještě bych ráda věděla,když zaměstnavatel řekl kolegyním,at si kurz zajistí samy a zaplatí,což jsme zjistily,že stojí kolem 9.tisíc,jestli je to v pořádku.Děkuji za odpověd

[24] Děkuji za odpověď a neberte teď prosím osobně to, co píšu. Jsem jen roztrpčená a naštvaná současnými zákony. Když jsem nastupovala do zdravotní školy, bylo mi řečeno, že obor "zdravotnický asistent" je náhrada za obor "zdravotní sestra", který byl přesunutý na vyšší odbornou školu a že s touto kvalifikací budu moct pracovat v ordinaci u lékaře, v nemocnici, v domově důchodců, v ustavech soc. péče, být osobní asistentka a pod. Ale situace se ukazuje jiná a já už ani nevím, proč se o něco snažit. Znám obsah kursu, bere se tam úvod do psychologie, komunikace, ekonomiky, první pomoc, somatologie, zkrátka vše, co se podrobněji probírá na zdravotnický škole, kde se navíc maturuje s ošetřovatelství, učí se latina a musí se absolvovat povinné kolečko po nemocnici během praxe atd. Copak je normální, aby si člověk se základním vzděláním udělal kurs a mohl ošetřovat pacienty či klienty a absolvent zdravotní školy pro toto kvalifikaci neměl? To je snad Kocourkov. Takže se teď postupně dovídám, že pracovat v ústavech nebudu vlastně bez kurzu smět, v ordinaci mě taky lékař nezaměstná, jelikož pro tuto práci je třeba registrovaná zdravotní sestra, takže mi zbývá jen možnost pracovat v nemocnici jako nižší personál. Trochu málo za 5. let studia při dětech a zaměstnání. Mám chuť s tím seknout…..A pokud někdo namítne, že kurs už není taková oběť a práce, tak trvám na tom, že je to sakra velká dřina studovat v dospělosti, člověk si má 5. let odříkat koníčky, zábavu a honit se a nebude to k ničemu…..

[3] Je , ale rozdíl mezi sociální pracovnicí(na tuto práci je potřeba mít dostudovanou alespoň vyšší odbornou školu zakončenou titulem Dis..) a pracovníkem v sociálních službách (pracuji v Úsp a vím, že všeobecným sanitářům byl kurz uznán a již další si dělat nemusí.Ostatní kteří jej nemají si musí..všichni bez rozdílu do konce roku 2008 kurz "pracovník v sociálních službách" dokončit…stačí mít základní či střední vzdělání).

Dobrý den,
chtěla bych jsem se zeptat, mám vystudovaný 4-letý obor s maturitou Sociální péče-sociálně správní činnost, nyní si dodělávám VŠ obor Sociální pedagogika. Chtěla bych jsem se zeptat, zda i po vystudování VŠ bych mohla pracovat v soc. službách? Nebo pořípadně co bych přesně mohla dělat s oborem Soc.pedagogika? protože díky zákonům nevím na čem vlastně jsem

[28] Dobrý den,
chystám se studovat tento obor. Byla byste tak hodná a zaslala mi odkaz na nějaké materiály, abych se připravila na přijímačky?
Jestli pošlete, budu Vám moc vděčná.
Děkuji Naďa

[21] Dobrý den.Od 1.2.2007 pracuji jako soc. pracovnice v domově důchodců.Mám střed. zemědělskou školu,kurz soiální práce pro soc. pracovníky na TUL a nyní studuji druhý semestr bakalářského studia soc. práce.Zaměstnavatel mi sdělil, že si musím nyní ještě dodělat kurz pro pracovníky v sociálních službách-200 hodin.Má na to právo podle nového zákona, když nyní absolvuji bakalářské studium?Děkuji Lenka

nemá na to právo, protože jste se dala do studia potřebné kvalifikace podle zákona č180, takže studium, které končí titulem Bc. bohatě stačí!Vzepřete se zaměstnavateli!Pracovník v soc.službách…to je v překladu pracovní sociální péče…bývalý sanitář!!

[31] Milá Jano.
Děkuji za vaši odpověď.I já jsem toto řekla svému zaměstnavateli,že již studuji Bc a tím splňuji podmínky pro mou profesy, ale on mi sdělil, že jsem nastoupila až 1.2.2007 a to platilo,že nejnižší možné vzdělání pro tuto profesy je vyšší odborná škola, tudíž mě neměl vůbec přijímat.Proto, aby bylo vše v pořádku chce abych tento kurz sanitáře, který mi bude zcela k ničemu absolvovala.Po pravdě řečeno si myslím, že je to na zvážení zaměstnavatele, zda udělí vyjímku, když již nyní studuji bakalářské studium. Myslím, že mi chce jen znepříjemnit mou profesy, kterou mám ráda a nebo chce docílit toho, že sama dám výpověď.Takže nevím co dál….Lenka

Dobrý den,
ráda bych se informovala vě věci odborné způsobilosti sociálních pracovníků. V roce 1984 jsem ukončila učební obor 55-91-2 zdravotnictví se zaměřením pro zdravotnická a sociální zařízení. V rámci učebního oboru jsem absolvovala 1680 hodin praxe a 520 hodin teorie zdravovědy, epidemiologie, společenské výchovy a technologie zaměřené dle odborného výcviku. Je tento obor pro mne dostatečnou kvalifikací podle nového zákona o sociálních službách a mohu pracovat jako ošetřovatelka (pečovatelka) v domově důchodců? Nebo musím absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz a popřípadě do kdy musí být ukončen? Děkuji

[32] Myslím, že je to složitější: zákon stanoví, že: Zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával činnost, na niž
se vztahuje kvalifikační předpoklad uvedený v § 110 odst. 4, a tento předpoklad nesplňuje, je
povinen splnit tento kvalifikační předpoklad ve lhůtě…a) 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nezískal střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru sociálně právním…
To znamená že lhůta pro splnění kvalifikačních předpokladů se týká těch, kteří danou práci vykonávali již před nabytím účinnosti zákona (tj. do 1.1.07). To ovšem není váš případ – vy ji vykonáváte od 1.2.07. Jinak zkuste prosím něco udělat s pravopisem, do budoucna se vám to bude hodit.

[25]už jsem to taky zjištovala a doposud mi nikdo neodepsal,zřejmě tomu nikdo nerozumí.

[35] [25] Dobrý den. Pokud někdo pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách (tedy v přímé péči s klienty, zjednodušeně řečeno), musí mít akreditovaný kurz.
Jestli Vám zaměstnavatel kurz zaplatí, nebo řekne, že si jej máte uhradit sama, je jeho věc. Může se rozhodnout jak chce. (A nehodnotím, které rozhodnutí je lepší.)

Podle mého nezáleží zda jste nastoupila před nebo ted do práce za těchto podmínek. Mělo by zaměstnavateli stačit, že studujete na Bc., kurz PSP jak se jim ted říká, je pro vás uplně zbytečný!Má kolegyně studium na voš odmítla a proto byla sesazena z pozice!takto to je spravedlivé!ovšem práce soc.pracovníka ve státních organizacích je šíleně platově podhodnocena….lepší je snad soukromá sféra…nějaké občasnské sdružení, nadace!

Bohužel je to jasně dané….bud titul DiS,Bc. nebo vysoká….jiné vzdělání soc.pracovníků ted není možné!Ovšem pokud vám není víc než 50let…..tito lidé nemusí již studovat!

Bohužel je to jasně dané….bud titul DiS,Bc. nebo vysoká….jiné vzdělání soc.pracovníků ted není možné!Ovšem pokud vám není víc než 50let…..tito lidé nemusí již studovat!

Dobrý den,
prosím o odpověď na následující dotazy.
1. Kdo se skrývá pod pojmem další odborní pracovníci (zák. 1008/2006 Sb., § 115, odst 1, bod e)
2. Musí mít pracovníci v sociálních službách, kteří vykonávají základní výchovnou nepedagogickou činost akreditovaný kurz v rozsahu 200 hodin s jasným certifikátem, že kurz je pouze pro výše uvedený typ pracovníků nebo mohou mít kurz v rozsahu 200 hodin, který je určen pro pracovníky v sociálních službách (není uvedeno, jaký typ pracovníka v soc. službách.
Děkuji za odpověď

[39] Dle novelizace zákona o sociálních službách, § 110, odst. 4, písm. d), je odborná způsobilost k výkonu sociálního pracovníka považována za splněnou po "absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200h a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31.12.1996".

[41] Trochu problémem však je získat těch 200 hodin akreditovaného školení, když vás zaměstnavatel zvrovna moc často na školení neposílá. Navíc se mě zdá, že nabídka vhodných akreditovaných školení v oboru sociálním je velice chudá a tudíž se obávám, zda vůbec v termínu stihnu těch 200 hdoin "sehnat". Jaké máte se školením zkušenosti? Kde je možné zjistit plánovaná akreditovaná školení v sociální oblasti? Je nějaký seznam?

[41] Dobrý den.
Ráda bych se s vámi rozdělila o mou zkušenost při zjišťování, zda mé nynější vzdělání stačí k mé profesy sociálního pracovníka.Již jsem o tomto problému psala výše.
Nevěděla jsem v tomto případě na koho se obrátit a proto jsem zvolila přímo MPSV paní JUDr. Rážovou, která mi odepsala toto:Je důležité, jaké činnosti vykonáváte. Jestliže pracujete v přímé obslužné péči nebo provádíte další činnosti uvedené v § 116 odst. 1 zákona, pak jste pracovníkem v sociálních službách, který musí absolvovat kvalifikační kurz. Pokud se souhlasem zaměstnavatele pracujete jako sociální pracovník (i když odb.způsobilost nesplňujete) a počítá se s tím, že brzo dokončíte bakalářské studium, pro sociální pracovníky není kvalifikační kurz podmínkou odborné způsobilosti.

S pozdravem
Rážová

Tímto bych chtěla proto upozornit, že pokud si opravdu nejste jisti,zda vaše vzdělání je dostačující pro profesy sociálního pracovníka, máte možnost vznést otázku přímo na JUDr Rážovou na MPSV, která vám jistě také odpoví-EVA.RAZOVA@MPSV.cz
Jelikož jsem s paní JUDr Rážovou ještě telefonovala osobně o mém problému, sdělila mi ona sama, že nejsem sama, která má tento problém,těchto lidí je prý velké množství,neboť je zákon velmi tvrdý.Lenka Škodová

[1]Přeji všem hezký den,
Jsem studentka 4. ročníku speciální pedagogiky na UK, rok pracuji jako osobní asistentka lidem s mentálním postižením. Své vzdělání pravděpodobně dokončím v první polovině roku 2009. Musím také absolvovat akreditovaný kurz, abych ten půlrok mohla pracovat dál?
Pokudano nevíte někdo o kurzu, který se koná v době prázdnin(případně v záři) v Praze nebo v Hradci Králové?
Děkuji předem za odpověď.

[44] Zákon není tvrdý, jen konečně zavádí jasná pravidla, kdo soc. práci může vykonávat a za jakých podmínek. Na tom není nic špatného. Mimochodem "profesi" se píše s měkkým i – zbytečně se tím ztrapňujete, už proto, že neodmyslitelnou součástí soc. práce je tolik oblíbené "výkaznictví", které by pokud možno mělo být vedeno pravopisně správně.Navíc studujete VŠ…

[46]
No konečně!!!
Už jsem si myslela, že nenapíšete a nebudete reagovat na mnou připravenou malou lest právě pro vás.
Po prve – překlep, ale po druhé malá lest.Čekala jsem jen, zda se opět chytíte a čekání se vyplatilo… Myslím, že není co dodat.Díky vám jsem se zasmála, neboť jsem vás dobře odhadla.
Je smutné, že tyto stránky navštěvují lidé jako jste vy, kteří čekají na chybu jiných, aby se mohli předvést a napadat své kolegy… Přeji vám pěkný den a zase někdy něco pěkného napište, vždyť v naší profes? je přeci tak málo špatného a zlého….

Smekám! Přístup Plivníka mi také nekonvenuje. Vše je jen a jen o lidech. Zákon sám o sobě za nic nemůže, ale my v té naší kotlině si umíme tak kouzelně otravovat život nesmyslnými laickými výklady právních norem. "Plivníci" jsou pak jen přirozenou kombinací starého ck mocnářství a komunismu v nás.

[47] Kdybych byla naivní, možná bych tomu i věřila. Nemyslím si, že nemáte nic zajímavějšího na práci než vymýšlet, jak někoho „nachytat“ na internetové diskuzi. Můj příspěvek byl míněn jako upozornění pro vás do budoucna, je určitě lepší, když to udělá někdo cizí, koho ani nevidíte. Součástí naší profese je na chyby kolegů upozornit, ne je přehlížet. Pravopis je samozřejmě marginální (i když se přiznám, že jsem na něj trochu háklivá, možná proto, že mám svůj rodný jazyk moc ráda a protože je řeč mým hlavním pracovním nástrojem), určitě chápete, jak to myslím. Chyby dělá každý, proto se dávají na tužky gumy :-), za chyb se učíme. Naučit se přijímat kritiku a pracovat s ní je jedna z nejtěžších věcí a dá to spoustu práce, alespoň mně určitě. Naštěstí s přibývajícími zkušenostmi by měla růst i jistota ve vztahu k sobě a k druhým – že kritika není ohrožením, ale informací.Ale jinak jste mě odhadla skvěle – jsem zlá, závistivá, zakomplexovaná zrůda plná zášti a nenávisti, kterou si potřebuji někde vybít. Ještě, že jsou takové bezbranné oběti jako vy 🙂

Dobrý den,

dovolím si příspěvek do této diskuze. Zatím se tu mluví o nedostačujícím vzdělání..a já Vám to podám z trošku jiné str. Co když si člověk dodělá vzdělání, pracuje v organizaci,bude mu slíbeno, že pokud to dodělá bude socialní pracovník a když už donese hotový titul, tak mu je řečeno, že zůstanen na stejné pozici, za stejných platových podmínek? Dělá sice oddboné funci..ale na nižší úrovni…co s tím? Má možnost se bránit? Tak k čemu jsou ti tituly?

PS:Děkuji za předem projevené názory

No tomu se říká rána pod pás….rozhodně bych si šla stěžovat, nebo jim pohrozila výpovědí!stejně se na pracovišti nemůžete cítit tak dobře jako předtím…podraz je podraz a ten zabolí!

zkuste prostudovat katalog prací, pracovník by měl být zařazen do platové třídy podle nejnáročnější činnosti, kterou vykonává. Pokud děláte jinou (odbornější) činnost, než před dostudováním, mělo by to podle mého názoru být zohledněno v zařazení do plat. třídy…[50]

Je to podraz…ale co s tím..dát výpoděd a vědět..že míst v okolí v této oblasti je šance najít nulová..To máte pravdu, že to není jako dřív..když konečně jsem dosáhla titulu a vlastně mi je na nic..A stěžovat kam? Záleží na zaměstnavateli..Pro příště vím, že to chce vše mít na papíře a dobře si to promyslet..
JEN JSEM TU CHTĚLA PODOTKNOUT, ŽE TITUL NENÍ VŠECHNO..

Titul není vše to máte pravdu, ovšem bez něho vás nechtějí zaměstnat a nebo nutí dosavadní zaměstnance aby si jej dodělali!

Zdravím diskutující, pracuji již dlouho v soc. svéře domově pro seniory jak se tomu vzletně říká, předtím jsem pracovala v nemocnici.Zpočátku bylo vše v pořádku klient na prvním místě… po reformě se jen pilují standardy,vymýšlejí nové tiskopisy a "uživatel služby" se nějak vytratil..ataké se zaměstnanci bylo zatočeno.Byly jsme převedeny do PSP v přímé péči náš pracovní profil neboli nápln práce je jen u všeho POMOC a místo pomoci zdr. pracovníkům tuto práci ODBORNOU musíme vyjonávat my za mnohrm nižší plat soc pracovníka.Kde jsou sliby při převádění, že se nic nemění…Aco se zodpovědností až se něco stane?Proč nevědí rodiny že o jejich člena rodiny pečují síly,které to vlastně dělat nemají?Prostě jen využití lidí k ušetření mnoha peněz.Kvalifikované síly dělají odbornou práci za nekvalifikovaný plat.Cožpak nikdo zodpovědný nevidí,že má domovy plné "pomocných sil" kdo tedy dělá ten zbytek??

[6] Musím reagovat na vaše rozhořčení ohledně "našeho" vzdělání. Já sama jsem absolvovala kursy dva. Oba jsem si draze zaplatila aniž by kohokoliv zajímalo že jsem momentálně bez práce. Dnes mám již dlouholetou praxi s těžce nemocnými. Polovinu úkonů které nás učili a které v mnohých případech musí zvládat buď sami nemocní ( když jsou v domácí péči) nebo jejich rodiny..např. aplikace inzulínu – my nesmíme dělat, nesmíme podávat léky ….je nám "dovoleno zvedat (někdy dost těžké klienty) z postelí , ukládat je zpět, můžeme je umývat a věřte že to nebývá jen jednou za směnu….Sestry jsou zahlcovány kopami papírů k vyplnění pro všechny možné instituce a aby nám spodině to nebylo líto papírujeme taky.
Vypisujeme stohy papírových dokumentů o klientech… nesmí se k nim přistupovat jako k blízkým doma, jejich rodiny nemají prakticky žádnou povinnost a my na ty své už nemáme téměř čas a občas mám pocit že za chvíli nebudeme mít ani soukromý život….vše pro klienta ale to není vše pro klienta leč pro kontrolory někde nahoře kteří nemají ponětí co to je se starat i ve třech o barák plný ležících a bezmocných…jsou vděční za každý úsměv nás nevzdělaných…protože mnohdy jim ho nikdo jiný nedá…..

[57] Dobrý den,
osobně si práce zdravotních sester i pracovnic v sociálních službách skutečně vážím. Nicméně musím reagovat na „stohy papírů“ a „kontrolory někde nahoře.“ Od 1.1.2007 se řídíme zákonem o sociálních službách, součástí jehož prováděcí vyhlášky jsou Standardy kvality sociálních služeb. Ty mají za úkol, velmi obecně, zajistit minimální standard pro poskytování sociálních služeb. Protože jsem si osobně vyzkoušela pohled v přímé péči i pohled „od stolu“, jsem přesvědčená, že v případě schopného managementu a personálu, který je přístupný inovacím, dochází k poskytování skutečně kvalitní péče. Propojení právního předpisu, teorie a praxe zaručí klientům službu, kterou potřebují a stanoveným způsobem i hradí. Naštvaný personál škodí sobě i klientů, kterým pomáhá.
Klient skutečně není náš rodinný příslušník. Někdy stačí se vžít do jeho kůže. Nakonec však získání odborné způsobilosti není zárukou pracovníka, který skutečně chce vykonávat pomáhající profese, má k tomu osobnostní předpoklady. Věřte, že mnoho kontrolorů MÁ ponětí, co to je starat se o barák plný ležících klientů a na druhou stranu je v zařízeních mnoho dobrých a mnoho „zkostnatělých“ pracovníků. Přeji Vám mnoho sil a usmíření se nejen s individuálním plánováním.

[58] Dobrý večer
musím se přiznat že mne "nadzvedla" především zmínka o naší odborné vzdělanosti.Samozřejmě že i u nás se zavádějí standardy a vše kolem, dokonce musím říci že velmi fandím bazální stimulaci která má myslím si úspěch.jen mě velmi mrzí že ačkoliv stejně jako sestry diplomky běháme po školeních a seminářích a nevím jak je to jinde ale u nás opravdu téměř neslyšíme žádná slova uznání naší snahy co se týká vedoucích pracovníků.
Vím i to že naši klienti nejsou naše rodina ale bohužel mnozí nás již jako své nejbližší vnímají. A můžete mi věřit že se to dá dost dobře poznat třeba po návratu z dovolené. A nám samotným mnozí taky přirostou k srdci čemu je těžko zabránit když se o některé staráte po dlouhá léta. Svou práci mám velmi ráda a velmi nerada bych se jí vzdávala jen kvůli dohadům o mé odbornosti a způsobilosti ji vykonávat, zvláště vidím li jak se dokážou chovat právě nejbližší příbuzní.

ráda bych se zeptala zda je povinností zaměstnavatele
uhradit mi v plné výši náklady na kurz SP, který mi ukládá zákon ( abych splnila předpoklad odbornosti výkonu povolání)
zaměstnavatel mi nabízí úhradu jen části kurzovného s tím, že je kurz nákladný a že nemá peníze
děkuji

Já mám zase problém, že mi kurz nechce zaměstnavatel zaplatit
Je to jeho povinnost nebo není?
Je to přece kurz, který mi ukládá zákon a není to můj výmysl, tak proč to musím platit já?
napište jestli někdo máte podobnou zkušenost,díky

Já se chci zeptat též – viz stejný problém jako Ilona a Nikola

zda je možné nedělat 200 kurz naráz (neboť je značně fin. náročný)
ale rozložit si to do většího časového úseku, když mi zákon dává lhůtu 10 let na získání doplnění odbornosti
Jedná se o to, že v práci mi umožní a zaplatí ročně např. 2-3 školení, ale celý kurz pro SP mi nezaplatí.
Je tedy možné si "naskládat" oněch 200 hod. do 10 let? Jak se to potom dokládá, že mám splněno?
díky za rady

[61] Dobrý den, obávám se, že kurz si budete muset zaplatit. Vy potřebujete mít odpovídající vzdělání pro určitou práci abyste ji vůbec mohla vykonávat. Zaměstnavatel tudíž není povinen vaše odpovídající vzdělání hradit(někdy však udělá výjimku – zaplatí určitou část kurzu, dovolí studovat v pracovní době a proplatí vám směnu ap.).

Prosím Vás, jak je možné, že se člověk, který podstoupí tříměsíční kurz na pracovníka v sociální péči považuje za odborně vzdělaného a naproti tomu absolovent SZŠ obor "zdravotnický asistent" tuhle práci vykonávat nesmí, přestože maturoval z ošetřovatelství i z ošetřováních nemocných, umí polohovat, ošetřovat rány, píchat injekce, mýt i krmit pacienta atd. Učil se psychologii a komunikaci, první pomoc, klinickou propedeutiku, ekonomii, epidemiolologii a hygienu, latinu a velmi podrobnou somatologii a prošel dvouletou praxí v nemocnici. Proč nesmí asistent ošetřovat potřebné lidi v ÚSP, ale pouze v nemocnici? Proč? Jeden logický důvod, prosím.

[59] Dobrý den,
je mi líto, že od vedení neslyšíte uznání Vaší snahy, ovšem jedná se o jednu z věcí, která “je v lidech”. Na to je každý zákon krátký. Jak už jsem uváděla, osobně jsem si vyzkoušela přímou péči i pohled „od stolu“, takže chápu, že pro klienty, kteří nemají rodinné příslušníky jevící o své blízké zájem, může být personál těmi nejbližšími lidmi. To jsou situace, ve kterých se ve velké míře musí řešit mnohá dilemata a musí docházet k vyjasňování vztahů. Příbuzní jsou někdy skutečně “oříškem”, ale je potřeba si uvědomit, že pomáhající profese je vždy trochu jiná než profese ostatní a navíc – pokud se jedná o registrovanou sociální službu, péči by měl zajišťovat profesionální personál. Zde tedy nelze srovnávat rodinu s pracovníky. Ačkoli nevidím přímou souvislost mezi bazální stimulací a Standardy, věřte, že i tolik skloňované Standardy mohou přinést mnoho dobrého. Domnívám se však, že jsme kousek za začátkem cesty, která vede ke zdárnému cíli a měli bychom si všichni uvědomit, že je právě na nás, kudy tato cesta povede dál.
PS: Mým záměrem rozhodně není “nadzvedávat Vás”
Pěkný den

[64] Dobrý den, pracovníka v sociálních službách podle § 116 odst. 1 písm. a) a c) se "zdravotnickým asistentem" vykonávat MŮŽETE!

[66] Děkuju za odpověď, máte pravdu, podle vašeho odkazu na zákon jsem si vše v legislativě našla a zkopírovala. Nechápu tedy, proč mi moje vzdělání nechtějí potencionální zaměstnvatelé uznat a kurz vyžadují.Může existovat nějaký "vnitřní předpis", že kurz požadují od každého, kdo nastupuje? A mohla bych s tímto vzděláním asistenta vykonávat domácí péči? To bych úplně nejraději. Pokud ano, musím být někde registrovaná nebo stačí zřídit živnostenský list? Mohla bych např. i píchat lidem doma inzulín nebo pečovat o proleženiny, dělat převazy apod. nebo bych mohla pouze pomáhat s nákupy, hygienou, úklidem…?

[67] Dobrý den, pokud se budete ucházet o místo v registrované sociální službě, v souladu se zákonem splňujete odbornou způsobilost pro pozice dle § 116 odst. 1 písm. a) a c). Zde je také uvedeno, co takový pracovník vykonává. Pokud by Vás takový potenciální zaměstnavatel odmítl či požadoval kurz, odkaz dále pokračuje v § 36 z. č. 96/2004 Sb. Pokud tedy existuje “vnitřní předpis”, je nad rámec zákona. V případě, že budete činnost vykonávat na živnostenský list, jdete mimo rámec zákona o sociálních službách a musíte se řídit “živnostenským režimem”. Zpravidla lze využít např. “ poskytování služeb pro rodinu a domácnost”(nařízení č. 278/2008 Sb.)
Je rozdíl mezi úkony sociálních služeb a úkony zdravotnickými. V sociálních službách by Vám zřejmě nejvíce vyhovovala pečovatelská služba nebo osobní asistence (u OA by po Vás však oprávněně chtěli kurz – zde odbornou způsobilost nesplňujete). Přeji Vám hodně štěstí.

Dobrý den,mám vystudovanou VOŠ sociální, pracuji jako ošetřovatelka. Praxi jako sociální pracovník nemám. Můžete mi poradit jak získat znalosti o individuDálním plánování a standardech v praxi SP? V době mého studia se to ještě nevyučovalo a nyní to všude požadují. Chtěla bych si udělat kurz rekondiční masáže a aromaterapie, ale nevím, zda je budu moci uplatnit v zařízení sociálních služeb,třeba při práci sociálního pracovníka zda není třeba kurz masér jako NZP. Děkuji Zdenka

Dobrý den,
prosím,poraďte mi, vystudovala jsem nejprve Bc. na LF UK v Plzni, obor Zdravotně-sociální a geriatrická péče a poté ještě Mgr. na ZSF JU v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby. Zajímalo by mne, jaký kurz musím absolvovat, abych mohla pracovat jako sociální pracovník ve zdravotnickém zařízení. Děkuji za odpovědi.

[70] Zito, potřebujete základní kurs pro sociální pracovníky akreditovaný u MPSV

[71] Hanko, díky moc za Vaši odpověď, netušíte náhodou, kde by se takový kurz dal absolvovat? Slyšela jsem jen o Brnu a to je vzhledem k tomu, že jsem z Plzně a na rodičovské s 2 dětmi, poněkud z ruky. Díky moc, Zita

[72] Dobrý den, kurz si můžete vyhledat na této adrese: http://www.mpsv.cz/files/clanky/3949/akreditace_MPSV-23032009.pdf,… ovšem je to trochu složitější, neboť dle § 110 odst. 4 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb. se musí jednat o kurzy v rozsahu 200 hodin, musíte mít praxi při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let a ke dni nabytí účinnosti zákona (1.1.2007) byste musela vykonávat činnost – sociální pracovník. To vše byste musela stihnout do 7 let (opět od 1.1.2007). Pokud splníte výše uvedené, budete sociálním pracovníkem v souladu se zákonem. Pěkný den

Dobrý den, ráda bych se touto cestou zeptala na zařazení pracovníka vykonávající agendu na základě zákona č. 111/2009 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (každý pracovník vykonává agendu celou včetně provádění sociálního šetření, nejsme rozděleni na dávkaře a sociální pracovníky). Dle mého názoru bychom měli být zařazeni dle katalogů prací do "kolonky" sociálního pracovníka a mít také potřebné vzdělání v souladu se zákonem o sociálních službách. Jsme však zařazeni dle katalogů prací do "kolonky" úředníci veřejné správy a samosprávných celků. Dále by mne zajímalo, do jakých platových tříd jsou běžně pracovníci na úsecích pomoci v hmotné nouzi zařazováni. Děkuji za odpověď.

[73] Díky,Soňo, za Vaši odpověď, nicméně jsem kontaktovala JUDr. Rážovou z MPSV a po písemné konzultaci vyplynulo, že vzhledem ke svému VŠ vzdělání a podmínkám stanoveným v zákoně 108/2006 Sb v § 110 tyto podmínky splňuji a není třeba žádného 200 hod kurzu, stačí pouze průběžně doplňovat a udržovat si vzdělání, což je ostatně i v Etickém kodexu soc. pracovníka. Díky,zdravím, Zita

Takže, jak tu zjišťuji, bakalářský obor Sociálně pedagogická asistence mi bude prakticky k ničemu a budu stejně muset absolvovat kurz, který tu často zmiňujete. ?

Dobrý den,

mám střední zdravotní školu, obor zdravotní sestra (maturita r. 2001)-nejsem registrovaná sestra a nyní končím vysokou školu Teologickou fakultu (Jihočeské univerzita) obor Pedagogika volného času (5 letý – Mgr.). Před změnou zákona (2007) jsem pracovala krátce (asi 3 měsíce)jako sociální pracovnice v domácí péči. Poté jsem pracovala v jiné neziskové organizaci jako terénní pracovník v sociálních službách (v rámci této práce jsem si udělala dvoufázové vzdělávání pro terénní pracovníky v sociáních službách v rozsahu 64 hodin teorie a 1350 hodin praxe – v období 1.2.2007 – 29.2.2008) Chci se jen ujistit, že pokud chci být sociální pracovník, vtahuje se na mě nutnost kurz o nejméně 200 hodinách do pěti let?

Děkuji. Michaela

Dobrý den,
ráda bych se na vás obrátila s prozbou o pomoc při výkladu zákona 208/2006 sB. o sociálních službách.
Pracuji již 3 roky v sociální sféře, avšak nejsem si jistá, zdali splňuji svým vzděláním požadavky tohoto zákona a na mé dotazy o tomto se mi dostává natolik rozličných či protichůdných odpovědí, že jsem se rozhodla požádat o radu vás.
Jedná se mi o to, že jsem do našeho občanského sdružení zabývajícího se terciární protidrogovou prevencí nastoupila v roce 2006 na pozici terénní pracovnice. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je vyučení v odborném učilišti. V současné době jsem studentkou nástavbového studia a v roce 2010 bych jej měla ukončit maturitní zkouškou. Na vysokou či vyšší školu se v dohledné době nechystám. Ze znění zákona vím, že je možné vykonat 150 hodinový kurz pracovnice v sociálních službách, který by mi nahradil scházející vzdělání, avšak nevím, do jaké doby bych si jej konkrétně já, přijatá před platností tohoto zákona, měla dodělat? Navíc již několik kurzů akreditovaných u MPSV absolvovaných mám, zajímalo by mě tedy, zdali se tyto kurzy mohou vzájemně sčítat?
Předem děkuji za odpověď

[78]
Vaše prosba o pomoc není úplně přesně specifikována. Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, se na Vás (pokud jste pracovala na pozici pracovníka v sociálních službách již před účinností zákona, tj. před 1.1.2007 a dále) vztahoval § 120 odst. 13 a mohla jste akreditovaný kvalifikační kurz vykonat nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději do 1.1.2009. Pokud jste tak neučinila a ani žádný z Vámi dosud absolvovaných kurzů nenaplňuje podmínku zákona (akreditovaný kvalifikační kurz v rozsahu nejméně 150 hod.), pak bohužel nesplňujete podmínku odoborné způsobilosti pracovníka v sociálních službách podle § 116 zákona a nemůžete v sociálních službách pracovat.
Pokud ale Vaše zařazení bylo na pozici sociálního pracovníka podle § 109 zákona nebo prokážete, že jste ke dni účinnosti zákona (k 1.1.2007) vykonávala činnost sociálního pracovníka, pak se na Vás vztahuje § 120 odst. 11 a) a máte lhůtu 7 let (tj. do 1.1.2014), do kdy si musíte doplnit vzdělání. Ale předepsané vzdělání pro sociálního pracovníka je minimálně VOŠ (viz § 110 zákona), takže střední škola Vám nestačí. Vyjímka by byla, kdybyste ke dni 1.1.2007 dosáhla věku 50 let, to ale nepředpokládám.
Kurzy se v případě pracovníka v sociálních službách sčítat nemohou.
V případě nejasností se obraťte na příslušný registrační úřad (krajský úřad nebo Magistrát hl. města Prahy), určitě Vám poradí.

Dobrý den,
chtěla bych se také zeptat. Pracuji jako sociální pracovník na městským úřadě. Na tuto pozici jsem nastoupila v roce 2004 a pracuji tam doposud. Mám vystudovanou VŠ – specializaci v pedagogice (ukončila jsem ji v r. 2008). Podle zákona 108/2006 Sb., § 110, odst. 4, písm. c)- k výkonu povolání soc. pracovníka je potřeba 200 h akreditovaných kurzů, jiná vysoká škola (která není v písmenu b) a pět. let. praxe. Po rozmluvě s personalistkou našeho úřadu, mi sdělila, že i když si 200 hodin kurzů dodělám, tak se na mě tento § nevztahuje, protože prý nemám pět let praxe k nabytí účinnosti tohoto zákona.Prostudovala jsem si zákon, ale o pěti letech do nabytí účinnosti zákona jsem nic nenašla. Prsím poraďte, pokud si již kurz 200 h dodělám, bude to již v pořádku, nebo je opravdu zapotřebí praxe do roku 2007. Předem děkuji.

[80] Pokud jste k 1.1.2007 pracovala na pozici sociálního pracovníka (vykonávala činnost), vztahoval se na Vás § 120 odst. 11 a). Není zcela zřejmé, jaký obor jste na VŠ vystudovala, pokud by spadal do studijních oborů uvedených v § 110 odst. 4 b), pak splňujete odbornou způsobilost, pokud by se jednalo o jiný studijní obor, pak se na Vás vztahuje § 110 odst. 4 c) za použití § 120 odst. 11 a). To znamená, že do 1.1.2014 (tj. 7 let od účinnosti zákona) jste povinna splnit absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech podle § 110 odst 4 a), b) a praxi soc. pracovníka v trvání nejméně 5 let. Ale stále si myslím (možná špatně – neznám úplně přesně název Vaše vystudovaného studijního programu), že po studiu VŠ již splňujete.

Dobrý den,
studuji obor na VŠ, který přeakreditován ze sociální práce na humanitní studia. Je zaměřený na sociální politiku a ekonomii, učíme se teorie a součástí je praxe v neziskové organizaci.Jmenuje se Občanský sektor.
Podle zákona 108/2006 Sb., je možný kurz a praxe. otázkou je, zali lze toto studium uznat jako oborové, i když nyní není akreditované. Kurz mě opravňuje k pomocným pracem. Bude mi uznáno, pokud si v rámci CŽV dostuduji na Pedagogické fakultě např. speciální pedagogiku jako dostatečná kvalifikace ? Mám zájem dělat prevenci a integraci do společnosti, volnočasové aktivity(možnost mám u mentálně postižených nebo cizinců).Kde nebo co mám případně dostudovat, aby to bylo uznáno. Nejradši bych i něco s uměleckými aktivitami, poradenství ohledně zákonů si doplňuji nyní. Nejsem vyhraněná. Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Soňa

Dobrý den,
mám jeden dotaz.Mám vystudovanou SZŠ obor všeobecná sestra,mohu s tímto vzděláním pracovat jako pracovník v sociálních službách,bez toho nesmyslného kurzu,který obsahuje minimum toho,z čeho mám maturitu.Děkuji za odpověd.

[83]
Ano, můžete pracovat jako pracovník v sociálních službách podle § 116 odst. 1 písm. a) a c)

Dobrý den.Náhodou jsem hledala školu a najela jsem na tuto stránku.Bylabych ráda zda by mi někdo bezplatně odepsal -jakou školu bych si mohla ještě udělat, abych mohla pracovat u dětí čí senioru a být dobře ohodnocena.Mám Sou farmaceutickou ted jsem si musela udělat kurz-pracovník v sociálních službách,abych mohla dále pracovat v oboru.Mám si doplnit vzdělání maturitu.Nevím,kde a zda jsou ještě dálkově v Moravskoslezském kraji nějaké školy.Děkují všem,kteří mi poradí a odepíšou.E-MAIL:renata.op@seznam.cz

Dobrý den, pracuji v Domově pro seniory jako pracovník sociální péče – výchova prací. Je to základní výchovná nepedagogická činnost. Mám vystudovanou SPgŠ obor vychovatelství pro ÚSP. Opravdu musím být vedená pod nepedagogickou činností? Nebo mám nějáké výhody z důvodu vzdělání? Děkuji

Dobrý den,

v roce 1988 jsem (po absolvování
4letého gymnázia) ukončila dvouleté pomaturitní (nástavbové) studium na Střední škole sociálně právní v Praze 10 (nyní Vyšší odborná škola), obor sociálně právní činnost.
V 90. letech jsem 2 roky pracovala jako sociální pracovnice, ostatní léta převážně jako administrativní pracovnice u okresního soudu. Nyní jsem pro tento školní rok přijata na VŠ na obor Sociální práce, studijní program Poradenství v sociální práci(bakalářské kombinované studium). Mohu být přijata do zaměstnání jako sociální pracovnice či pracovník v sociálních službách, když si terpve doplňuji vysokoškolské vzdělání v požadovaném oboru?

Předem děkuji za Vaši odpověď.
Daniela

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat (nějak se v těch novelizacích a úpravách zákona zakopávám), od kterého data platí úprava zákona č.108/2006 Sb., § 110, odst.4, písm.d)- jsem sociální pracovník s více než 15-ti letou praxí, absolvent nástavbového studia. Již jsem absolvovala souvislý kurz, na další se chystám, ale nevím, zda mi bude započten do 200 hodin akreditovaných kurzů, když byl v 1. polovině r. 2007. děkuji za odpověď. Dája

[5] Dobrý den,
obávám se, že jste zaměnila pozici sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách.

Dobrý den, může mi někdo přesně definovat práci pečovatele, ošetřovatele, osobního asistenta a pracovníka v soc. služnách – je to všechno jedno a totéž nebo je to nějak rozdělené. Už jsem z toho zmatená, v sociální sféře nepracuji tak to nevím.A ještě prosím o odpovězení otázky co vlastně dělá sociálně zdravotní pracovník a zda má stejně vzdělání jako klasický soc.pracovník nebo je to jiný obor studia.Děkuji moc za ujasnění. Pěkný den všem.

[87] Dobrý den, měla jsem úplně stejný problém před třemi roky. Záleží na zaměstnavateli, zda vám tuto možnost umožní.Já jsem tu možnost tehdy měla, ale pracovala jsem pod dohledem vedoucí soc. pracovníka.Jinak vám přeji hodně sil při studiu. Lenka

Dobrý den, mohu poprosit o informace ohledně novely katalogu prací, v jaké třídě by měl být zařazen samostatně pracující sociální pracovník na oddělení OSPOD?

Dobrý den,chtěl jsem se zeptat v roce 2009 jsem absolvoval kurz pracovníka v socialnich službách a dotaz zní jake kompetence v praci mužu vykonávat pracuji v cirkevni oblasti a to v sociálních vyloučených lokalit v pracovní smlouvě mam funkci animatora volnočasových aktivit jake mam používat při jednani s uživateli svuj titul jako animátor nebo pracovnik v soc.službách. Děkují za odpověd

Dobrý den.Již několik let prcuji v domově důchodců.Udělala jsem si kurz ,všeobesný sanitář´.A jsem zařazena jako pracovník přímé péče.Dříve se říkalo pečovatelka.Chtěla jsem se zeptat,je nějaký rozdíl mezi sanitářkou a pracovníkem přímé péče? Děkuji Jana

[16] Není ale dobré, aby sociální práci dělal někdo bez vzdělání. Doplatějí na to přece uživetelé sociálních služeb. A proč vlastně sociální práce existuje? Přece pro pomoc lidem.

Můžete mi, prosím, sdělit, zda by bakalářské studium na teologické fakultě – Teologické nauky nebo Aplikovaná etika v praxi – (kombinované studium) mohlo být uznáno jako vhodné pro splnění požadavku sociální pracovník podle § 110 zákona o sociálních službách?Děkuji.

Podle mého názoru ne – obory, které opravňují k výkonu profese soc. prac. jsou v zákoně jasně definovány, teologie mezi nimi není (obsah studia nemá v zásadě s SP nic společného). U oboru aplikovaná etika nemám ponětí, co je vůbec obsahem studia, ale hádám, že bude bude pod stud. programem teologie.

DOBRÝ DEN CHTĚLA BYCH SE ZEPTAT, ZDA MI NĚKDO MŮŽE PORADIT ZDA SPLNUJI ČI NE POŽADAVKY NA SVOJE PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ.
OD ROKU 2007 PRACUJI V DD JAKO TERAPEUT VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT .
PO MATURITĚ MÁM VYSTUDOVANOU DPS PRO VYCHOVATELE NA VŠ PEDAGOGOCKÉ.
NYNÍ MI ZAMĚSTNAVATEL OZNÁMIL, ŽE SI MUSIM DODĚLAT KURZ PRACOVNÍK V SOCÁLNÍCH SLUŽBÁCH.
ZAJÍMALO BY MĚ PROTO, ZDA V MÝCH TÉMĚŘ 50 LETECH A DLOUHOLETÉ RŮZNORODÉ PRAXI V "PRÁCI S LIDMI" JE TO NUTNÉ
DĚKUJI JINDRA

Dobrý den.

Som zdravotná všeobecná sestra,nikdy som ale v nemocnici nepracovala.Hned po maturite som sa zamestnala ako pracovník soc.péče a pracovala som na odd.pre ludí trpiacich Alzheimerovou chorobou

Potom som otehotnela a som už 6.rok doma.

Medzi MD sme sa prestahovali a tak som stratila prácu.

CHystám si spravit kurz Pracovník sociálních služeb – základní výchovná nepedagogická činnost.

Bohužial ani neviem aku perespektívu budem mat.

Rada by som pracovala v nejakom azyle,pomáhala v teréne)napr.Romom..je to s mojou školou a kurzom možné?

V zdratovníctve nechcem byt.

Ešte by som vás poprisla kde je nejaká platová tabulka kolko cca budem zarábat?

Našla som toto,ale absolutne nezodpovedá.

http://osz.cmkos.cz/CZ/Odmenovani/statistika_socialni_sluzby.html

Manžel je lekár s 2.atestáciami a ani náhodou nemá 33tis.

Dakujem pekne.
Okno pro rychlou odpověď
Plnohodnotná odpověď

Vzdělávání pracovníka v sociálních službách je dle zákona 24h za rok,je nějak konkrétně dané kde a jak by je měl splňovat?Stačí akce a akreditované semináře konané v rámci zaměstnání?

K dalšímu vzdělávání viz http://www.mpsv.cz/files/clanky/8109/Povinne_dalsi_vzdelavani.pdf…. Jinak vymezení kolik z celkové dotace hodin může být stáží, kolik školicích akcí je čistě přání MPSV, která nemá žádnou oporu v legislativě a není tudíž nijak závazné. Zákon nikde nedefinuje, co se myslí školicí akcí (vzdělávání v soc. oblasti zatím není na rozdíl od zdravotnictví nijak systematizované). Z toho plyne, že to nemusí být jen akreditované kurzy.

Dobrý den,
zajímalo by mne, zda mohu pracovat jako sociální pracovník. Mám vystudovanou VOŠ Trivis, obor Prevence kriminality. Škola je zaměřenena především na oblast primární až terciální prevence, závislosti (drogy, alkohol aj.). Předchozí zaměstnavatel mne vedl jako kontaktního sociálního pracovníka (práce s drogově postiženými). Nyní, při hledání nového zaměstnání, se někteří zaměstnavatelé domnívají, že požadavek splňuji (zaměření sociálně právní), jiní, že ne. Trivis (kód 68 – právo a veřejnosprávní činnosti) není členem Asociace, přesto má mnoho předmětů společných se vzdělávacím kódem 75 (sociologie, filosofie a etika, psychologie, praktická příprava – první pomoc, závislosti…), právo. Je dle zákona možné, aby mne nový zaměstnavatel přijmul jako sociální pracovnici s požadavkem, že si do pěti let doplním vš vzdělání?

Dobrý den, prosila bych o radu. Ukončila jsem středoškolské vzdělání s maturitou v oboru sociální péče. Mám dostatečné vzdělání pro práci sociálního pracovníka pro domov se zvláštním režimem? Nebo musím mít vysokoškolské vzdělání? Předem moc děkuji za odpověd.

Dobrý den ,prosím o radu ,nevím kam se obrátit.Mám kurz sanitáře,pracuji jako lékárenský sanitář,kurz pečovatele v soc.službách /pracovala jsem jako pečovatelka v DPS i přímé péče u lůžka DD /a kurz maséra pro spotrovní masáže a dělám dobrovolníka v DD.Ráda bych si zvýšila kvalifikaci. Bohužel nemám maturitu a je mi50 let,existuje nějaká možnost si i v tomto věku doplnit další vzdělání v rámci dálkového či večerního studia v nějakých zdravot. nebo social.příbuzných oborů? Jsem z Č.Budějovic.Děkuji za odpověd.

[104] Lucie, středoškolské vzdělání s maturitou k výkonu povolání sociálního pracovníka nestačí. Minimálně musíte mít vyšší odborné vzdělání sociálního zaměření. Blíže jednotlivé studijní programy definuje v § 110 zákon č. 108/2006, o sociálních službách.

Dobrý den,
podle ustanovení § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, splňujete kvalifikaci pro – Sociálního pracovníka.

S pozdravem

O.Kocur

Dobrý den, prosím o sdělení, zda obor Pedagogika-správní činnost 7501T025/00 ve studijním programu M7501 Pedagogika může být považován za splnění kvalifikace pro výkon sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Děkuji a přeji pěkný den

Kurz pracovníka v sociálních službách rozsah buď 150 nebo 200 hodin.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké musím mít vzdělání když bych chtěla pracovat jako terénní sociální pracovník a pomáhat starým lidem s chodem domácnosti. Mám SOU obchodní ukončenou výučním listem.
Děkuji a přeji pěkný den

Dobrý den, s chodem domácnosti pomáhá pracovník v sociálních službách. V tom případě je třeba si udělat kurz pro pracovníky v sociálních službách. Jako sociální pracovník byste si musela dodělat VOŠ nebo VŠ.

[110] Dobrý den, jako první krok bych vám doporučila přečíst si zákon o soc. službách, kde jsou vymezeny jednotlivé prac. pozice v soc. oblasti a kvalifikační předpoklady. Pokud myslíte pomocí s chodem domácnosti např. nakupování, pomoc s úklidem apod. (tedy práci pečovatelky) pak se jedná o pozici tzv. pracovníka v soc. službách (ve vašem případě je potřeba úspěšně absolvovat kvalifikační kurz v rozsahu 150 h, nabízí je celá řada organizací). Pokud byste chtěla působit jako soc. pracovník (jedná se o kvalifikačně náročnější pozici, s klienti řešíte jejich situaci, dojednáváte apod.), je třeba mít min. VOŠ, VŠ v příslušném oboru.

Dobrý den,
prosím o radu, nevíte jestle není v kolíně nebo okolí, v praze atd..nějaký kurz, či škola sociální? mám soš s maturitou,obor podnikání v obchodu,je to jaksi mimo,ale ráda bych si doplnila vzdělání,láká mě tento obor, jsem nyní na MD,tak bych k tomu měla i příležitost,prosím o info
e-mail janina.synkova@seznam.cz,děkuji!

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda nutnost praxe 10 let ke splnění odbornosti sociálního pracovníka (pokud mám maturitu sociálně-právní a absolvuji akreditační kurz sociálního pracovníka) musí být splněna ke dni účinnosti zákona, tzn. k 1.1.2007 nebo se tam započítává i praxe po tomto datu.

Dobrý den, ráda bych pracovala jako sociální pracovník.Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu a nyní 2. rokem dálkově studuji UTB ve Zlíně obor Sociální peadgogika. Děkuji

Dobrý den, mám prosbu, zda mi může někdo sdělit či odpovědět na dotaz: pracuji řadu let v domově pro seniory, mám sanitářský kurz. Nikdy nikdo neřešil tzv pracovníka přímé péče. Až nyní náš zaměstnavatel nám dal podepsat nové prac zařazení – pracovník přímé péče. Tabulkově jsme však zůstali zcela s platem stejně a přitom každá z nás je klíčový pracovník. Do toho všeho nyní se hovoří o nutnosti kurzu pro tuto pozici.Nechápu proč? Kurz je zcela stejný – obsahově pro tuto pozici, tak jako kurz sanitářský. Je nějak odlišeno, zda musí mít kurz ošetřovatelky, nebo zda po xx let praxe již být nemusí, nebo nějak omezen věkovou hranicí??? Moc děkuji za odpověď. Michala

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli je možné, aby studentka 2. řočníku sociální práce mohl vykonávat sociálního pracovníka v prčovstelské službě na DPČ.
Děkuji z Vaší odpověď.
Pavlína

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o radu? Vystudovala jsem pedagogiku-veřejnou správu na pedagogické fakultě v Olomouci, r.ukonč.2011, tit.BC. Ráda bych pracovala jako sociální pracovník, ale bohužel můj obor není zakotven v § 110 zákon č. 108/2006.
V bodě za c) je ale možnost doplnění si akreditov.vzděláv.kurzu 200h+5 let praxe, kterou bohužel nemám. Díky tomu nevím, jestli bych musela začít znovu studovat, jak je uvedeno v bodě a),b) a nebo by mi stačil tento kurz?

Děkuji předem za odpověď.

S přáním pěkného dne,

Michaela

Dobrý den.Chtěla bych se touto cestou na Vás obrátit s dotazem:(napíšu to poněkud zjednodušeně),chápu to dobře,že sociální pracovník může řešit rodinné vztahy,zda matka pečuje o své dítě.atp? Nevím kam po střední škole dál a tohle by mě docela zajímalo.děkuji za odpověd'

Dobrý den, potřebuji vědět, zda s VŠ v oboru speciální pedagogika mohu být zaměstnána jako sociální pracovnice ve zdravotnickém zařízení. Můj zaměstnavatel mi tvrdí, že musím mít školu zaměřenou na sociální práce, já mám dojem, že pokud se speciální pedagogika řadí mezi obory uvedené v zákoně o sociálních službách, mohu o takové pracovní místo žádat a nemusím k tomu mít žádný kurz sociálního pracovníka, jak to tedy je? Děkuji za odpověď.

Dobrý den existuje podle zákoníku práce o sociálních službách,bodové hodnocení,pracovníku přímé péče.Děkuji za odpověd.

[121] Vzdělání v oboru spec. pedagogika opravňuje k výkonu povolání soc. pracovníka. Pokud se jedná o zdravotnické zařízení, může zaměstnavatel požadovat splnění kvalifikace zdravotně-soc. pracovníka. To se řídí zákonem č. 96/2004 Sb o nelékařských zdravotnických povoláních, konkrétně je upraveno v par. 10 – ve vašem případě je třeba mít kvalifikační kurz zdrav.-soc. pracovník (spadá do systému dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví).

[123] Děkuji za odpověď. Ještě jsem se zapomněla zmínit, že střední školu mám Střední zdravotnickou, tedy splňuji i podmínky podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Proto si myslím, že pokud mám vystudovaný obor všeobecná sestra na střední škole s maturitou a VŠ speciálně pedagogickou nemusela bych absolvovat žádný kurz. Nebo opravdu i přesto musím absolvovat kurz zdravotně-sociálního pracovníka?

Dobrý den, jsem dlouhodobě nezaměstnaný a jelikož nemohu sehnat práci ve svém oboru ba v nějakém jiném, zůčastnil jsem se rekvalifikačního kurzu – pracovník v sociálních službách – a nyní se snažím o práci v tomto odvětví, jenže bez praxe o mne nemají zájem, můžete mi sdělit kde bych mohl tuto praxi získat, i bezůplatně, abych měl větší šanci v tomto oboru pracovat, myslím si že 35 let není zase tolik abych už byl stále nezaměstnaný. Děkuji za info. Tomáš

Dobrý den. zkuste se poptat v sektorech sociálních služeb na "dobrovolnictví" , nebo alespoň brigádu, protože tam praxi nepotřebujete a časem vám mohou nabídnout na plný úvazek práci.

Dobrý den, mám vystudovanou VŠ obor Sociální antropologie, můžete mi prosím poradit, jakou práci mohu dělat? Náš obor není zapsán v zák. č. 108. Děkuji Mockrát.

Dobrý den,
je možné vykonávat funkci sociálního pracovníka v nemocnici či léčebně dlouhodobě nemocných se SŠ vzděláním (nezdravoník, není SŠ sociální), s již započatým VŠ studiem v oboru v souladu se zákonem 108/2006sb.?
pozn. není zde žádný další soc. pracovník s odbornou způsobilostí…
díky za odpověď

Dobry den chtela bych se zeptat, pokud bych si chtel otec vyridit na nemocnou maminku prispevek na peci jako spoluzadatel vadi treba i to ze pobira jine prispevky? dekuji za odpoved marketa

Moniko, je rozdíl pracovník v sociálních službách a sociální pracovník. Na pracovníka v sociálních službách je plně dostačující (stačí i rekvalifikační kurs), ale na sociálního pracovníka musíš mít aspoň dis. a výše.
Jarmila

Dobrý den,
prosím Vás chci se zeptat,zda je dostačující pro vykonávání pracovníka v sociálních službách obor 75-41-M/003. Prozatím to vždy stačilo, nyní jsem si našla nové zaměstnání a chtějí po mě doplnění kvalifikačního kurzu. Připadá mi to absurdní, neboť vše co se učí v kurzu, jsem studovala 4 roky na střední škole a ukončila maturitní zkouškou. Připadá mi to nesprávné. Děkuji za odpověď.

Bohužel jsem se také s tímto postojem v některých organizacích setkala. Musela jsem mít u sebe i uz 108/2006, kde jsem jim dokazovala, že s tímto oborem nemusím tento kurz absolvovat. Takže se nedejte a argumentujte legislativou. Také mi příjde zbytečné se zatěžovat něčím co dobře znáte a vaše kvalifikace je na mnohem vyšší úrovni. "Co vám dá 2 měsíční kurz?" Takže asi tak.

Příspěvek na péči si žádá ten, kdo ho potřebuje, žádný spolužadatel není. Žádost svým jménem podává maminka a ona potom rozhoduje, koho ze svých peněz bude platit jakop pečující osobu. Rodinný příslušník je také asistent, může dokonce toto mít jako zaměstnání a počítá se mu to do důchodu. Problém je, že úřadům trvá dlouho vyřízení, ale pokud částku schválí, doplatí ji k datu podání žádosti. Bc. Filipová

Jak postupovat, když sociální pracovník nesplnil k 31.12.2013 kvalifikační předpoklady pro výkonc své práce a Bc. studium dokončí až o půlroku později? Co by měl zaměstnavtel v mezičase dělat s jeho pracovním zařazením?

Komentáře nejsou povoleny.