Sociální a rodinná politika KDU – ČSL

<%image(serial-volby-2006.gif|100|50|Seriál. Volby 2006)%>

Na počátku 21. století stejně jako vždy platí, že rodina je základem dobře fungující společnosti. Křesťanští demokraté proto usilují o to, aby se rodinám dobře žilo a aby se jim dostávalo patřičného společenského uznání. Chtějí dosáhnout toho, aby se jednotliví členové rodin a generací mohli na sebe vzájemně spoléhat a stát se mohl opírat o zdravá a tradiční rodinná společenství.

Třetí díl série, v níž představujeme sociální politiku vybraných stran kandidujících v letošních sněmovních volbách.

Podporu rodiny vnímáme nejen na úrovni státu, ale také v oblasti samospráv krajů a obcí. Není pro nás jen součástí sociální politiky a pouhým převáděním financí v systému sociálního zabezpečení. V programu sociální a rodinné politiky KDU-ČSL je proto provázána penzijní reforma a celková reforma sociálních dávek a sociálních služeb.

Rodinná politika

Podporujeme rodinu jako celek založený na manželském a rodičovském vztahu. Tento typ soužití považujeme za nejpevnější svazek. V žádném případě však nechceme diskriminovat ostatní formy soužití, protože každý člověk má právo žít v takové formě svazku, kterou si zvolí. Uvědomujeme si, že zvláštní pozornost si zaslouží neúplné rodiny, protože zejména děti z těchto rodin se často dostávají na hranici chudoby a sociálního vyloučení.

Proto budeme usilovat zejména o zavedení následujících opatření:

změny finančního systému podpory rodiny (Současná forma podpory, která je postavena na státní sociální podpoře, musí být transformována ve prospěch daňových opatření. Zvýhodněni tak budou rodiče, kteří se snaží zajistit své děti vlastní prací.)

významné posílení postavení ženy a matky ve společnosti (Péče o děti by měla být finančně i společensky oceněna tak, aby výchovná a pečovatelská činnost rodičů byla chápána jako práce na plný úvazek. Proto předkládáme zásadní změny ve výši rodičovského příspěvku. Plně si uvědomujeme důsledky pro státní rozpočet, ale péče o děti nesmí být prioritou jen jedné politické strany.)

sladění rodinného života a zaměstnání (Uvědomujeme si, že je nutné nabídnout co nejširší spektrum služeb a volbu toho nejlepšího způsobu péče o děti ponechat na rodičích. Plánujeme větší dostupnost a další rozšiřování služeb péče o děti – rozvoj mateřských center, systém au-pair, babysitting apod. – které dnes náleží do kompetencí obcí. Využijeme daňových opatření a dotačních titulů k tomu, aby tyto služby mohly být ve větší míře spolufinancovány státem.)

podporu tzv. prorodinných služeb a poradenství (Ta se bude týkat zejména služeb poskytovaných v nepříznivé sociální situaci – asistenční služby, služby respitní odlehčovací péče, azylové domy pro matky s dětmi, atd. – a pedagogicko-poradenských služeb – manželské poradny, poradny pro oběti domácího násilí atd. – i ostatních služeb – dopravní služby, úklidové práce atd.)

pozitivní rodinná politika, která bude přispívat k ochraně nenarozeného života (Podařilo se nám již prosadit například utajené porody a zrychlit adopce dětí. Budeme předkládat další legislativní návrhy v oblasti náhradní rodinné péče. Chceme dále zlepšovat podmínky pro pěstounskou péči. Budeme důsledně naplňovat obsah hesla, že „Děti patří do rodiny“ a nikoliv do sociálních
či kojeneckých ústavů a dětských domovů.)

zapojení obcí a krajů do podpory rodin (Nabízíme program „Obec pozorná k rodině“, který vychází ze zásad solidarity a subsidiarity a nabízí řadu konkrétních nástrojů, jimiž mohou občané ovlivňovat prorodinnou politiku.)

Rodinný pas (Jedná se o systém rodinných slev uplatňovaných v různých oblastech, např. na nákup spotřebního zboží, služby v oblasti gastronomie, kultury, sportu, cestování a mnoho dalších. Na základě vystavené kreditní karty má tak možnost rodina s dětmi čerpat nejrůznější slevy. Jedná se o projekt, kterým chceme podporovat zvýšení kvality života rodin a povzbudit aktivity podnikatelů v krajích.)

Změna kompetenčního zákona, který by v zájmu zvýšení významu rodiny vedl k vytvoření ministerstva pro rodinu (Na tuto instituci by přešly kompetence, které jsou dnes v oblasti rodinné politiky svěřeny do působnosti ministerstva práce a sociálních věcí, zdravotnictví, školství a spravedlnosti.)

Reforma sociálních dávek

Budeme prosazovat zjednodušení systému sociálních dávek. Odstraníme zdlouhavé, nepřehledné a finančně náročné systémy, které jsou obtížně kontrolovatelné a také často zneužívané. Připravíme dávkový systém, který bude aktuálně reagovat na momentální finanční situaci občanů. Chceme změnit systém výplat a rozhodování o dávkách, a tím ulehčit orientaci občanů v jejich nárocích. Systém, ve kterém o dávkách rozhoduje stát, ale vyplácí je prostřednictvím obcí, je finančně náročný a nemotivující.

Protože nám jde o to, aby se lidem vyplatilo pracovat a ne pobírat sociální dávky, budeme iniciovat zejména:

zvýšení pracovní povinnosti pro výplatu podpory v nezaměstnanosti na 50 % pracovní doby.

systém propojení výplat sociálních dávek s vyplácením podpory v nezaměstnanosti (V oblasti státní sociální podpory budeme prosazovat snížení počtu dávek ve prospěch dalších slev na dani.)

zprůhlednění poskytování dávek souvisejících s přepravou osob se zdravotním postižením
(V souvislosti s novým zákonem o sociálních službách budeme podporovat i zásadní změny v posuzování zdravotního stavu občanů.)

změnu ve finančním zajištění seniorů, kteří se starají o bezmocné rodinné příslušníky
(Tzv. příspěvek při péči o osobu blízkou není podle platné legislativy možné poskytnout osobě pobírající starobní důchod. Budeme prosazovat změnu tohoto systému, protože senioři „doplácejí“
na to, že se o své blízké těžce zdravotně postižené starají bezplatně, zatímco ústavní péči stát podporuje významnými finančními prostředky.)

Podpora sociálních služeb

Nový zákon o sociálních službách považujeme za průlomový, protože klientům bude prostřednictvím příspěvku na péči dána možnost volby mezi domácí a ústavní péčí.

Dále se zasadíme o:

rozsáhlejší podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb (Prostřednictvím krajských samospráv chceme dosáhnout pro tyto organizace víceletého financování jejich činnosti a zajistit tak jejich stabilitu, která je velmi důležitá i pro uživatele sociálních služeb.)

změnu ve financování ošetřovatelských výkonů v sociálních zařízeních (Domovy důchodců
a ústavy sociální péče by měly být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Naopak v léčebnách dlouhodobě nemocných a nemocnicích budeme požadovat vyřešení platby za sociální lůžko.)

Reforma penzijního systému

V současném systému důchodů přispívají stejnou mírou rodiče, kteří vychovávají budoucí plátce důchodů, a stejnou mírou ti, kteří děti nemají. Stát zvýhodňuje maminky pouze dřívějším odchodem do důchodu, jenže ženy by pomoc státu spíše ocenily v době, kdy mají zvýšené náklady spojené s výchovou dětí, a ne později, kdy mnohé tuto výhodu ani nevyužijí.

Prosazujeme takové řešení, které zohlední nezanedbatelný příspěvek rodičů do sociálního systému. Nechceme a nebudeme nikoho nutit plodit děti, ale celý systém musí být spravedlivý, a ti, kteří žádné děti nevychovávají, by měli tento systém více finančně podpořit.

Naše společnost stárne. Podle demografické prognózy bude podíl osob ve věkové skupině nad 65 let činit v roce 2065 více než 30 % oproti současným necelým 14 %. V rámci stávajícího státního systému financování penzí, kdy současní pracující platí současné důchody, by tak nastal zásadní problém s financováním státních penzí. Jednoduše by nebyl dostatek pracujících (a jejich daní) na výplatu penzí jejich rodičů a prarodičů.

Navrhovaná důchodová reforma podle KDU-ČSL by tedy měla důchodový systém upravit tak, aby při daném demografickém vývoji byl systém dlouhodobě finančně udržitelný a důchodcům by se tak dostával dostatek finančních prostředků pro důstojné zajištění jejich života.

Základní principy reformovaného penzijního systému

Zůstane zachována silná role státního systému důchodového zabezpečení – nikdo nepropadne pod hranici chudoby.

Systém bude doplněn o možnost převodu části stávajících odvodů (sociálního pojištění)
do soukromých systémů úspor na stáří, kde se budou kumulovat úspory na stáří těch občanů ČR, kteří si to budou přát .

Návrh křesťanských demokratů tedy zabezpečuje:

Důstojnou výši penze pro všechny občany – penze podle KDU-ČSL by měla mimo jiné nahrazovat občanovi v přiměřené míře příjem z doby, kdy byl ekonomicky aktivní. Návrh KDU-ČSL současně ponechává dostatek prostoru pro uplatnění vlastní odpovědnosti občanů formou soukromých úspor. Návrh KDU-ČSL tedy kombinuje financování budoucích penzí na základě mezigenerační solidarity, ale také výnosů z kapitálu.

Svoboda osobní volby každého občana ČR – podle KDU-ČSL si občané sami budou moci zvolit, zda více důvěřují vládě, že jim bude vyplácet důstojnou penzi, nebo se rozhodnou přesměrovat část svých odvodů (max. 8 procentních bodů z dnešních 28) do soukromých systémů zabezpečení na stáří. KDU-ČSL bude také dále podporovat stávající dobrovolné spoření v penzijních fondech se státním
příspěvkem.

Podpora rodin prostřednictvím snížení pojistné sazby pro rodiny s dětmi. KDU-ČSL si uvědomuje, že mít děti je pro rodiče vedle velké odpovědnosti za jejich výchovu také velká finanční zátěž. KDU-ČSL proto navrhuje, aby rodiče vychovávající děti, budoucí plátce daní, byli odměněni snížením odvodů (pojistné sazby) do státního důchodového systému o 1% za každé dítě. Jednoduše řečeno – čím více budu mít dětí, tím méně budu odvádět na daních. Při výpočtu penze se však bude vycházet z nesnížených odvodů, takže rodiny nebudou nijak znevýhodněny při výplatě penzí.

Pro ženy s dětmi zachováme dřívější odchod do penze. KDU-ČSL jako jediná demokratická strana usiluje o zachování této výhody pro matky, neboť se domnívá, že si ji matky zaslouží.

KDU-ČSL si uvědomuje obrovský přínos, který mohou společnosti přinést zkušení senioři. KDU-ČSL proto navrhuje, aby se všem důchodcům, kteří chtějí a mohou aktivně pracovat, snížila
příspěvková sazba pojistného na důchodové zabezpečení do státního systému na polovinu.
V oblasti reformy penzijního systému považujeme za nutné nalézt přijatelný konsensus vedoucí k přijetí penzijní reformy tak, aby zásadní kroky mohly být nastartovány v r. 2007.

Program 50+

Přicházíme s programem 50+, který m.j. podporuje rovné pracovní příležitosti, celoživotní vzdělávání i rozvoj zaměstnaneckých programů pro občany nad 50 let. Chceme upozornit na to, že je potřeba více dbát na etiku mediálního prostředí a budovat tak pozitivní pohled na lidi ve vyšším středním věku a vůbec na stáří.

Podpora seniorů

Podporujeme aktivní stáří
Zvláštní pozornost věnujeme seniorům, kteří mají v rodinách a ve společnosti nezastupitelné místo. Budeme podporovat neziskové organizace a rodiny, které pečují o seniory formou dotací či grantů.

Naši romští spoluobčané

KDU-ČSL jde o to, aby se Romové vřazovali do české společnosti, ne však, aby se v ní zcela rozplynuli. Proto jsme rozhodnuti prosazovat odstraňování kulturních bariér, přičemž budeme dbát na zachování svébytnosti a jedinečnosti romské kultury. Budeme posilovat oboustrannou kulturní výměnu mezi romskou a neromskou částí české společnosti.

Cestou jak odstranit dnešní diskvalifikaci Romů je usnadnit jim přístup ke vzdělání, a to soustavnou péčí už v předškolním věku, s cílem odstranit znevýhodnění romských dětí už na samém počátku školní docházky. Budeme proto významně podporovat projekty na zvýšení vzdělanosti romské mládeže. Chceme však prosazovat i další rekvalifikační a vzdělávací programy pro dospělé Romy.

Zvláštní pozornost chceme věnovat zaměstnanosti Romů. Navrhneme projekty umožňující snížit neúnosně vysokou nezaměstnanost uvnitř romské komunity. Vybereme nejvhodnější varianty pobídek a úlev pro zaměstnavatele, ochotné Romy zaměstnávat.

V rámci drogové prevence chceme v úzké spolupráci s vládními i nevládními organizacemi zaměřenými na tuto oblast věnovat mimořádnou pozornost právě romské mládeži, která je závislostí na drogách a návykových látkách nejvíce zasaženou skupinou.

Navrhneme projekty, které usnadní Romům propuštěným z výkonu trestu zařadit se do normálního života. To pokládáme za nejúčinnější prostředek ze všech, které vedou ke snížení recidivy.

Výtah z volebního programu KDU – ČSL (.pdf, 1,7 MB). Sociální politika je v něm na čtvrtém místě (podle řazení kapitol) a věnuje se jí šest stran z celkových jedenaosmdesáti.

Všechny články série

Sociální politika Strany zelených
Sociální politika ČSSD
Sociální a rodinná politika KDU – ČSL
Sociální politika ODS

Užitečné odkazy

KDU – ČSL
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Volby na webu Ministerstva vnitra ČR
Volby.cz – volební stránky Českého statistického úřadu