Rubriky
Zprávy

Segregace romských žáků nesmí pokračovat

Koalice nevládních organizací Společně do školy apeluje na ministerstvo školství, aby bezodkladně přijalo jednoznačná opatření k ukončení segregační praxe v českých školách.

Jednou z klíčových oblastí koncepce je vzdělávání. Foto: Romea.cz
Jednou z klíčových oblastí koncepce je vzdělávání. Foto: Romea.cz

Nejméně čtvrtina všech romských dětí je totiž nadále nezákonně zařazována do praktických škol, které jsou určeny žákům s mentálním postižením.

Reprezentativní koalice upozorňuje na skutečnost, že Českou republiku zavazuje k přijetí nápravných opatření verdikt Evropského soudu pro lidská práva; téměř dva roky po rozsudku však diskriminační praxe nedoznala nezbytných změn.

Koalice Společně do školy proto přichází s návrhy na opatření, mezi nimiž nechybí ani celospolečenská kampaň a moratorium na přijímání romských žáků do praktických škol.

Segregace bude pokračovat

Zásadní verdikt z listopadu 2007 ukládá České republice odstranění diskriminačních bariér ve vztahu k vzdělávání dětí z romské minority.

Segregace romských žáků do praktických – dříve zvláštních – škol ale podle zástupců koalice nadále trvá a hrozí, že bude pokračovat i v nastávajícím školním roce.

Praktické školy jsou pro žáky s lehkým mentálním postižením

Koalice upozornila, že podle šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání, které bylo realizováno na 2713 školách v první polovině roku 2009, praktické školy navštěvuje více než 27% všech romských dětí.

Tyto školy, které jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, přitom navštěvují jen 2 neromské děti ze sta, jak to také odpovídá statistickému výskytu mentální retardace v každé populaci.

Deset tisíc segregovaných dětí

Koalice Společně do školy dále uvedla, že v České republice je přibližně 10 tisíc romských dětí nezákonně segregováno z hlavního vzdělávacího proudu a vzděláváno způsobem, který znemožňuje uplatnění na pracovním trhu v rámci majoritní společnosti.

Vzdělávací systém se tak masivně podílí na produkci sociálně vyloučených romských občanů.

Podle koalice je přitom zcela nepochybné, že MŠMT má povinnost zabezpečit romským dětem právo na rovný přístup ke vzdělání.

Nečinné MŠMT

Koalice je rovněž přesvědčena, že ministerstvo školství mělo – nejpozději po předmětném rozsudku ESLP – podniknout kroky, jimiž by zainteresovaným stranám (školám, psychologickým poradnám a veřejnosti) signalizovalo, že běžné umisťování romských dětí do škol s nižším vzdělávacím standardem není v souladu s platným právem.

To se doposud nestalo. Problém de-segregace vzdělávacího systému stále není mezi prioritami MŠMT.

Návrh opatření

S ohledem na to, že dosavadní ani plánovaná opatření MŠMT nelze chápat jako dostatečná, formulovala koalice Společně do školy soubor opatření, jež zaručí, že nezákonná praxe bude v nejkratší době zastavena. Jedná se o následující pětici kroků:

1. celospolečenská mediální kampaň zaměřená na změnu předsudečných postojů majoritní veřejnosti k romské minoritě (mezi klíčové segregační faktory patří pro-segregační tlak rodičů z majoritní společnosti a diskriminující předsudky učitelů);

2. okamžité moratorium na přeřazování romských dětí do rámcového vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením (RVP ZV LMP), které ministryně školství náležitým způsobem medializuje (dotyčný RVP ZV LMP je systematicky zneužíván k vytváření etnicky segregovaných škol s nižším vzdělávacím standardem a působí tedy ve vztahu k romským dětem výrazně diskriminačně);

3. úplné zrušení RVP ZV LMP pro školní rok 2010/2011 (viz odůvodnění bodu 2);

4. etický kodex bezodkladně adresovaný soustavě psychologicko-poradenských pracovišť (zdánlivě expertní diagnóza LMP je v praxi často jen formální záminkou pro vyřazení dětí z romské menšiny z hlavního vzdělávacího proudu);

5. zopakování šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání v první polovině roku 2010 a prokázání pozitivní změny v meziročním srovnání.

Experti z široké nevládní koalice zamýšleli předat návrhy vypracovaných opatření ministryni Kopicové s předstihem v průběhu prázdnin; se žádostmi o osobní setkání však nepochodili.

Koalice Společně do školy se proto hodlá obrátit na ministra pro lidská práva M. Kocába, který by měl jednání s ministryní školství zprostředkovat.