Rozpočet ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2006

Nejvýraznější část státního rozpočtu pro rok 2006 tvoří resort práce a sociálních věcí. Jeho příjmy 331,2 mld. Kč představují 37,4 % celkových příjmů a výdaje 357,2 mld. Kč znamenají 37,3 % úhrnných výdajů.

Největší část výdajů kapitoly – 95,1 % – připadá na mandatorní výdaje v oblasti sociálního zabezpečení (výdaje, které stát musí podle příslušných zákonů vyplatit – důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti, příspěvky zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se zdravotním postižením, mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele) a na aktivní politiku zaměstnanosti.

V roce 2006 je na tyto výdaje určeno celkem 339,7 mld. Kč, což je o 6,2 % více než v roce 2005.

Největší položkou mandatorních výdajů jsou výdaje na důchody – 257 mld. Kč, tj. o 7,3 % více než v roce 2005.

Na ostatní sociální dávky – dávky nemocenského pojištění a výdaje na zvýšení důchodů pro bezmocnost – je určeno 32,8 mld. Kč. Z toho je 30,8 mld. Kč vyčleněno na dávky nemocenského pojištění, což je o 5,8 % více než v roce 2005.

Na dávky státní sociální podpory je vyčleněno celkem 33,8 mld. Kč.

Na podpory v nezaměstnanosti počítá rozpočet MPSV s částkou 7,3 mld. Kč, která je o 0,2 mld. Kč nižší než v roce 2005.

Celkové výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti jsou stanoveny ve výši 7,7 mld. Kč, z toho připadá 2,7 mld. Kč na spolufinancování společných programů ČR a EU. Na vytváření nových pracovních míst, rekvalifikace a školení v rámci investičních pobídek zahraničním investorům je vyčleněno přibližně 2,2 mld. Kč.

Mandatorní charakter mají i příspěvky firmám, které zaměstnávají více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností (na tyto příspěvky je určeno 0,8 mld. Kč), a také prostředky, které vynakládají úřady práce na tzv. insolvenci – splatné mzdové nároky zaměstnanců, kterým jejich zaměstnavatel nevyplácí mzdy z důvodu platební neschopnosti. V roce 2006 mají být takto vynaloženy 0,3 mld. Kč.

Nestátním subjektům poskytujícím sociální služby vyplatí MPSV na programy protidrogové politiky, prevence kriminality, služeb poskytovaných v romských komunitách a na terénní služby na místní i celostátní úrovni neinvestiční dotace do celkové výše 0,6 mld. Kč.

Krajům bude poskytnuta z rozpočtu resortu dotace 1 mld. Kč, kterou budou dále přerozdělovat nestátním neziskovým organizacím na svém území.

Na investice, zejména na rekonstrukce, modernizace, rozestavěné akce a na nově zahajované akce ústavů sociální péče a na výpočetní techniku nezbytnou k provádění dávkových agend, jsou rozpočtovány 3 mld. Kč.

Na věcné provozní výdaje připadá 3,2 mld. Kč, tj. 0,9 % celkových výdajů kapitoly. Stejně jako v předchozím období se zhruba polovina těchto výdajů týká České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.

Na financování společných programů EU a ČR je v rámci rozpočtu resortu vyčleněno celkem 6,2 mld. Kč, přičemž rozhodující objem prostředků (6,1 mld. Kč) souvisí s Evropským sociálním fondem.

Zdroj: MPSV.

Užitečné odkazy

Počet pracovníků v rezortu MPSV