Působnost veřejné správy v sociálních službách

Seriál: Zákon o sociálních službách

Aktualizováno. Státní správu v sociálních službách podle nového zákona vykonávají Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a úřady práce. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady vykonávají přenesenou působnost. Obce a kraje, v samostatné působnosti, vytváří podmínky pro poskytování sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociálních služeb a zpracovává střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců poskytovatelů a uživatelů.

Ministerstvo poskytuje sociální služby v pěti zařízeních sociálních služeb.

MPSV poskytuje dotace na provoz sociálních služeb a na rozvojové činnosti v sociálních službách (plánování, standardy kvality apod.).

Spravuje informační systém k příspěvku na péči, určuje tiskopis žádosti o příspěvek. V odvolacím řízení posuzuje stupeň závislosti žadatele o příspěvek.

Ministerstvo spravuje a zveřejňuje celostátní registr poskytovatelů sociální péče.

Ministerstvo – za účasti zástupců poskytovatelů a uživatelů – stanoví standardy kvality sociálních služeb.

Rozhoduje o akreditacích k provádění ispekcí kvality sociálních služeb, podílí se na úhradě nákladů inspekce a rozhoduje o námitkách proti jejím výsledkům.

MPSV zřizuje akreditační komisi, poradní orgán pro přidělování akreditací ke vzdělávání.

Krajské úřady a kraje

Krajské úřady vykonávají státní správu v přenesené působnosti.

Rozhodují v odvolacím řízení o přidělení příspěvku na péči.

Rozhodují o registraci poskytovatelů sociálních služeb, vedou krajský registr poskytovatelů.

Krajský úřad zajišťuje poskytnutí sociálních služeb v případě, kdy poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení jeho registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného důvodu, a osoby, kterým tento poskytovatel dosud poskytoval sociální služby, se nacházejí v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou schopny samy si zajistit pokračující poskytování sociálních služeb.

Krajský úřad kontroluje dodržování povinností poskytovatelů sociálních služeb. Vede řízení o správních deliktech poskytovatelů sociálních služeb.

Kraj v samostatné působnosti: zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb; zajišťuje dostupnost informací o sociálních službách; spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci; zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi, poskytovateli a uživateli; sleduje a vyhodnocuje jeho plnění a informuje o tom ministerstvo.

Kraj poskytuje dotace na provoz registrovaných poskytovatelů služeb.

Úřad obce s rozšířenou působností a obec

Úřad obce s rozšířenou působností vykonává státní správu v přenesené působnosti.

Rozhoduje o přidělení příspěvku na péči, vykonává k tomu potřebné sociální šetření a příspěvek vyplácí.

Stanoví úhradu za stravu a péči, je-li dítě umístěno do zařízení sociálních služeb na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní nebo ochranné výchovy.

Zajišťuje poskytnutí sociální služby osobě, které není poskytována sociální služba, a neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví.

Obec v samostatné působnosti: zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb na svém území; zajišťuje dostupnost informací o sociálních službách; spolupracuje s obcemi, kraji a s poskytovateli při zprostředkování pomoci, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a uživatelem.

Obec poskytuje dotace registrovaným poskytovatelům sociálních služeb.

Úřady práce

Provádí vyšetření zdravotního stavu k určení stupně závislosti a určují stupeň závislosti žadatele o příspěvek na péči. Výsledek sdělují obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Zdroj: Zákon o sociálních službách, 2005. Důvodová zpráva k zákonu o sociálních službách, 2005.

Seriál k návrhu zákona o sociálních službách

Sociální služby
Příspěvek na péči
Poskytování sociálních služeb – registrace poskytovatelů a inspekce kvality
Působnost veřejné správy v sociálních službách
Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2005 – ÚPLNÝ PRŮVODCE