Projekty Evropského roku 2010 v Česku

<%image(20100125-EvropskyRok2010.jpg|200|144|Logo Evropského roku 2010: boj proti chudobě)%>

Česká republika zahájila Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení na národní úrovni. Evropský rok 2010 je především informační a osvětovou kampaní, podpořenou vybranými projekty, které jsou jedním ze základních způsobů naplnění cílů a priorit Evropského roku 2010.

„Prostřednictvím aktivit Evropského roku bychom chtěli podpořit co nejúčinnější propojení všech těch, kteří se chudobou a sociálním vyloučením v České republice zabývají. A přesvědčit veřejnost, že i její postoj a aktivní přístup může prospět celé společnosti i jednotlivcům“, řekl ministr Petr Šimerka.

Program Evropského roku 2010 přizpůsobený specifikům českého prostředí připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s rámcovou politikou Evropské unie.

Pět priorit

• prevence sociálního vyloučení v důsledku předluženosti,
• zlepšení přístupu na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu,
• aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,
• zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí na trhu práce,
• podpora přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení problému bezdomovectví.

Na základě těchto priorit podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci dotačního programu k Evropskému roku 2010 dvanáct projektů v celkové hodnotě 9,5 milionu korun.

Projekty zejména proti předlužení

Větší část z podpořených projektů, v celkové hodnotě přes pět miliónů korun, se soustředí na rozvoj ekonomické gramotnosti a na prevenci předlužení – problém, který v současné ekonomické situaci zasahuje mnohem širší skupiny obyvatel.

Necelé 3 milióny korun zaštítí tři projekty, které mají přispět ke zlepšení přístupu na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu.

Zbytek finančních prostředků bude poskytnut na aktivizaci veřejné správy (2 projekty) a na zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti vyloučených osob.

Pro naplnění páté priority – přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení problému bezdomovectví – vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí speciální soutěž ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Projekty v rámci Evropského roku 2010 v České republice

MPSV podpořilo v rámci Evropskému roku 2010 dvanáct projektů v celkové hodnotě 9,5 milionu korun.

Aktivity v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Centrum sociálních služeb, Brno

Široké spektrum aktivit: regionální konference a semináře, specializované publikace pro odborníky i veřejnost.

Prevence předlužení

Asociace občanských poraden

Komplexní program zaměřený na prevenci proti předlužení lidem ohroženým chudobou ve 13 městech ČR.

Jeho součástí je dluhové poradenství, mediální kampaň v těchto městech, analýza předlužení v městě působení občanské poradny, pořádání seminářů zaměřených na analýzu příčin předlužení obyvatel konkrétních měst.

Dluhy – snadno tam, těžko zpátky

Sdružení pro probaci a mediaci v justici

Zaměřen na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pro osoby ve výkonu trestu a po něm, se kterými má dlouhodobé zkušenosti.

Část projektu je věnována také na osvětu v hospodaření s penězi dětí z dětských domovů a pobytových zařízení.

Rozvoj ekonomické gramotnosti, prevence proti zadluženosti

Petr Otáhal s.r.o.

Zaměřen na zvyšování ekonomické gramotnosti dlouhodobě nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji.

Pro sociální integraci na Šluknovsku

Kostka Krásná Lípa

Cílem je prostřednictvím různorodých aktivit zajistit informace a aktivizaci veřejné správy v oblasti sociálního začleňování v silně znevýhodněném regionu.

Vítej

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem

Zaměřený na aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím dobrovolnické služby.

V rámci projektu budou zpracovány metodiky pro pracovníky sociálních služeb a úřadů práce, které budou současně pilotně ověřeny v praxi.

Vzdělání odborníků k podpoře aktivizace veřejné správy

Finanční gramotnost

Zaměřený na pracovníky státní správy a samosprávy, pro které uspořádá celostátní konferenci a seminář na téma finanční gramotnosti.

V neposlední řadě projekt počítá s distribucí metodických materiálů s uvedenou problematikou všem krajským, městským a obecním úřadům.

Sólo rodiče a práce

Aperio

Víkendové vzdělávací semináře pro osamělé rodiče, které by jim umožnily získat kompetence nutné k aktivnímu zapojení na trh práce.

Sdružení v projektu počítá i s elearningovou formou těchto seminářů a se zajištěním péče o děti, vždy se zohledněním potřeb cílové skupiny.

Problematika předlužení

EAPN ČR

Zaměřený na osvětu v oblasti chudoby a sociálního vyloučení, v rámci kterého budou organizovány workshopy, kulaté stoly a setkání lidí žijících v chudobě a téma bude také vhodnou formou medializováno.

Zvyšování funkční gramotnosti ohrožených osob

Romodrom

Zvyšování funkční gramotnosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebo těsně po něm a obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit.

Mezi oblasti vzdělávání budou patřit oblasti, jako např. bydlení, rodina, práce, státní správa, služby apod.

Aktivní začleňování osob s duševní poruchou

ESET Help

Propracovaný systém péče o duševně nemocné v oblasti začleňování na trh práce. Profesionálně zohledňuje specifické potřeby této skupiny.

Chudoba, týká se nás všech

Oblastní charita Hradec Králové

Prostřednictvím různorodých aktivit (konference, publikace, sportovní turnaje, kulaté stoly, přednášky, poradenství…) chce upozornit na teoretické i praktické problémy spojené s chudobou a sociálním vyloučením.