Příklad dobré praxe: Poradna pro oběti násilí se zaměřila na prevenci

Ilustrační foto. praha.charita.cz
Ilustrační foto. praha.charita.cz

Násilí nás v dnešní době provází na každém kroku, denně a v různých formách. O násilí slyšíme v médiích, reklamách, vídáme ho na ulici, u sousedů. Na naši odbornou sociální poradnu (Poradna Magdala) se obracejí oběti násilí, které prošly tím nejhorším, co mohly zažít. K informacím pomáhajícím řešit jejich situaci a k nabídce služeb se oběti dostávají pozdě a až na základě vlastních špatných zkušeností. Rozhodli jsme se to změnit. Vytvořili jsme dlouhodobější preventivní program pro děti a mladistvé, u kterých je větší pravděpodobnost, že se s násilím, ať už v roli obětí nebo pachatelů, setkají.

Komerční článek.


Oběťmi i pachateli násilí bývají zpravidla lidé pocházející z nestabilního rodinného prostředí, děti alkoholiků a narkomanů, děti ze sociálně slabých rodin nebo ty, které prošly ústavní výchovou. V dětství nezažily pocit bezpečí a lásky. Často sami zažili, jako přímí účastníci či svědci, psychické nebo fyzické týrání. Setkali se s ním u rodičů nebo jiných lidí, tím u nich vznikly různé druhy poruch chování a poznamenalo to jejich následující život, se kterým si často v dospělosti neví rady. Tito lidé mají v dospělosti starosti se svým sebevědomím, s partnerstvím, s rodičovstvím a s tím, kam patří ve společnosti. Nemají se kam vrátit, chybí jim přirozená sociální síť, nemají blízké vztahy a kořeny, ke kterým by se mohli vracet a opírat se o ně. „Tito mladí lidé potřebují citlivý, individuální přístup. Psychoterapeutické vzdělání pro komunikaci s nimi a pochopení jejich životních událostí je pro pracovníky výhodou. Na základě zkoumání různých druhů preventivních programů týkajících se této problematiky jsme přistoupili k tvorbě selektivní až indikované formy preventivního programu,“ vyjadřuje se k volbě metod práce speciální pedagožka a etopedka Mgr. Eva Písecká z Poradny Magdala.

Poradna Magdala zaměřila svůj preventivní program na děti a mladistvé ve věku od 12 do 26 let, kteří vyrůstají v ústavní péči či v péči oddělení sociálně právní ochrany dětí. Šlo o dívky, nezletilé matky z výchovného ústavu a děti z dětských domovů. U této mládeže je zvýšená pravděpodobnost výskytu nebo již počínající projevy poruch chování, násilí, obchodu s lidmi (konkrétně prostituce). Na projektu spolupracovala Poradna Magdala, sociální služba Arcidiecézní charity Praha, spolu s partnery. Preventivní program probíhal v období od září 2015 do března 2016. Každá skupina dětí a mladistvých prošla osmi tematickými bloky, tj. osmi setkáními s lektory. Účastníkům byla představena na sebe navazující témata: respekt, agrese, gender, násilí, prostituce, obchod s lidmi, domácí násilí a zneužívání nejbližšími. Programem prošlo celkem 155 dětí a došlo k 96 setkání lektorů s dětmi.

„Lektoři vedli děti k porozumění vlastnímu chování. Pracovali s nimi ve skupině, věnovali se nácvikům běžných životních situací a učili děti zdravě a slušně se vymezovat, rozpoznávat nebezpečí, podporovat se, pomáhat si, nebýt lhostejní k pocitům druhých a komunikovat spolu. Zároveň je seznamovali s tím, co to je násilí, jak může vypadat domácí násilí, jakým způsobem se člověk může stát obětí obchodu s lidmi, prostitutkou a že tyto fenomény spolu úzce souvisí. Program posiloval u účastníků znalosti, jejich sociální a komunikační dovednosti, interpersonální vztahy, převážně zážitkovou formou,“ shrnuje koordinátorka projektu a ředitelka Poradny Magdala, Mgr. Šárka Martinovská.

Zapojení státní správy a základních škol

V průběhu projektu se ukázalo, že je důležité vytipovávat i děti na základních školách, kde se vyskytuje šikana a výchovné problémy. Své zkušenosti předává sociální pracovnice ze sociálně právní ochrany dětí v Říčanech, Bc. Iva Kirejevová, která byla jednou z lektorek projektu: „Především jsme se setkávaly s některými našimi klienty v jejich přirozeném vrstevnickém prostředí. Jednalo se o oběť poměrně závažné šikany, dále dítě jako oběť táhlého porozvodového konfliktu, dítě v pěstounské péči a dítě z velmi slabého sociálního zázemí, které je nuceno ve svých 14 letech k výdělečné práci.“ Plánujeme proto v následujícím období v programu pokračovat i na základních školách.

Co se mladí lidé naučili

Naším cílem bylo dětem nabídnout zkušenost s odmítáním laskavé manipulace, s tím, jaké atributy by měla mít pracovní smlouva, jakým způsobem se vyznačují klamavé pracovní inzeráty, jak lze vyjádřit konstruktivní kritiku nebo nesouhlas, jak pracovat s vlastní agresí. Podali jsme jim informace o tom, že z každé situace existuje východisko a je možné se obracet v případě vlastní nejistoty na odborná pracoviště, která jsou připravena poskytnout pomoc a podporu i třeba s kontrolou pracovní smlouvy, konzultací pracovní nabídky nebo ohledně partnerských vztahů a rodičovství.

V rámci projektu nazvaném Tváře lásky jsme vytvořili vzdělávací modul a příručku dobré praxe, které budou volně k dispozici na webových stránkách www.praha.charita.cz.

PhDr. Jarmila Lomozová, PR manažerka projektu Tváře lásky

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

loga publicity