Poznámky z 33. Konference sociální psychiatrie

Od 20. do 22. listopadu 2014 se v Přerově konala 33. Konference sociální psychiatrie.

Poznámky z přednášek a workshopů:

J. Rektor v přednášce o dostupných službách pro duševně nemocné v Olomouckém kraji upozornil na podstatný nárůst domovů se zvláštním režimem.

P. Winkler ve srovnání péče o duševně nemocné v zemích EU ukázal dva významné prvky českého systému: výrazná institucionalizovanost a zásadní podinvestovanost (ve smyslu všech výdajů, vč. provozních).

Významně zaujaly odbornice se zkušeností (peer) z Nizozemí a Velké Británie svými příspěvky o způsobech jejich práce. A o tom, jaké to pro ně je, být na něco odborník, nejen „pacient“ či „duševně nemocný“.

I. Duškov podal informace o stavu reformy psychiatrie: Zahájena implementace Strategie reformy. Pilotní projekty Center duševního zdraví (CDZ) nebudou v každém kraji, jak původně plánováno, ale ve 2–3 vybraných. Snaha bude, aby vybrané kraje měly lůžkovou kapacitu – oddělení v nemocnici, psychiatrická nemocnice (dříve léčebna). Ve vybraných krajích by měl vzniknout komplexní systém reformované péče, aby bylo možné vyhodnotit celkové dopady.

Humanizace psychiatrických nemocnic by se neměla podle nového zaměření věnovat jen zlepšení materiálních podmínek, ale také změně přístupu k pacientům.

M. Hollý přiblížil připravovaný standard CDZ, zejm. jejich organizační a personální zajištění. Z předpokládaného počtu 7-12 sociálních pracovníků (podle počtu obyvatel spádové oblasti) by měl být jeden se zkušeností s nemocí.

M. Šveřepa přiblížil probíhající transformaci sociálních služeb a její souvislosti se službami pro duševně nemocné.

E. Dragomirecká představila průzkum o postojích veřejnosti k transformaci: nejméně sympatií má transformace psychiatrie (u transformace sociálních služeb jsou to středové hodnoty), lépe se k transformaci staví ženy než muži, soužití s duševně nemocnými či lidmi s postižením se spíše nezdá mladým lidem než jejich rodičům.

(Bylo více podnětných příspěvků, toto jsou útržky, které jsou snad předatelné dál.)

-mš-