Poskytování sociálních služeb – registrace poskytovatelů a inspekce kvality

Seriál: Zákon o sociálních službách

Návrh zákona o sociálních službách přináší velkou změnu jejich poskytovatelům – budou potřebovat tzv. oprávnění k poskytování sociálních služeb.

Sociální služby budou poskytovat právnické a fyzické osoby, obce, kraje a ministerstvo, provozovatel pěti zařízení. Všichni poskytovatelé si budou rovni, v rozdělování peněz by měla rozhodovat kvalita a potřebnost služby, nikoli zda zařízení zřizuje obec nebo občanské sdružení.

Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Oprávnění k poskytování služeb bude vydávat (registr poskytovatelů povede) krajský úřad.

Pro získání oprávnění bude třeba splnit následující podmínky:

 • písemná žádost (viz. níže);
 • bezúhonnost a odborná způsobilost poskytovatele;
 • bezúhonnost a odborná způsobilost všech fyzických osob přímo poskytujících sociální služby;
 • zajištění hygienických podmínek pro poskytování služeb;
 • vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, kde budou služby poskytovány;
 • zajištění materiálních a technických podmínek.

Poskytovatel-fyzická osoba, který nesplní podmínku bezúhonnosti a odborné způsobilosti, a právnické osoby musí stanovit odborného zástupce.

V žádosti o registraci musí být doloženo:

 • název a identifikační údaje poskytovatele;
 • údaje o poskytovaných sociálních službách (název a místo zařízení nebo místo poskytování služeb, druhy poskytovaných služeb, cílová skupina, popis realizace poskytování služeb, personální zajištění poskytovaných služeb, časový rozsah poskytování služeb, kapacita služeb, finanční rozvaha provozu);
 • výpis z Rejstříku trestů; doklady o odborné způsobilosti; ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci;
 • doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Poskytovatel sociálních služeb bude povinen před započetím poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb.

Splní-li žadatel všechny uvedené podmínky, krajský úřad jej zaregistruje jako poskytovatele sociálních služeb. Úřad může registraci zrušit, pokud přestane poskytovatel splňovat stanovené podmínky nebo pokud dostane správní pokutu za porušení povinností poskytovatele služeb (viz. níže).

Registr poskytovatelů bude veřejně přístupný, což zajistí ministerstvo práce a sociálních věcí.

Roční náklady na vedení krajských registrů se odhadují na deset miliónů korun, předpokládá se přitom jeden pracovník v každém kraji.

Povinnosti poskytovatele sociálních služeb

Poskytovatel sociálních služeb bude muset:

 • zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech a způsobu poskytování sociálních služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby;
 • zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby;
 • plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců;
 • vést evidenci žadatelů o sociální službu.

Za neplnění těchto povinností lze udělit pokutu. Což může být důvod ke zrušení registrace poskytovatele sociálních služeb.

Při poskytování sociálních služeb je možné omezit pohyb osob-uživatelů, za splnění stanovených podmínek.

Mezi uživatelem a poskytovatelem musí být uzavřena smlouva o poskytnutí služby, ve stanovených typech služby nebo při žádosti jednoho z nich písemná.

Inspekce kvality sociálních služeb

Inspekcí kvality poskytování sociálních služeb se rozumí systematické ověřování a hodnocení postupů a metod užívaných při poskytování sociálních služeb.

Postupy, metody a jejich výsledky jsou při inspekci srovnávány se standardy kvality sociálních služeb jako obecně uznávanými postupy a metodami při poskytování sociálních služeb s přihlédnutím k ekonomickým možnostem. Standardy kvality sociálních služeb stanoví ministerstvo za účasti zástupců poskytovatelů a uživatelů.

Inspekci provádějí právnické osoby a fyzické osoby na základě akreditace udělené ministerstvem. Inspekce proběhne na poskytovatelovu žádost, podanou prostřednictvím ministerstva.

Splní-li poskytovatel stanovené podmínky, dostane osvědčení o kvalitě poskytování sociálních služeb. Výsledek se zapíše do registru poskytovatelů služeb.

Průměrné náklady jedné inspekce se odhadují na třicet tisíc korun. Záleží na druhu poskytované služby a době inspekce (1 až 3 dny). Předpokládá se provedení tří set padesáti inspekcí ročně. Celkové náklady inspekcí můžeme odhadnout ve výši deset a půl miliónu korun ročně, o něž se podělí poskytovatelé a ministerstvo, každý půlku. Dalších pět až deset miliónů připadne na zavedení systému inspekcí, především vzdělávání inspektorů.

Zdroj: Návrh zákona o sociálních službách, 2005. Důvodová zpráva k zákonu o sociálních službách, 2005. (Oba texty čtěte v jiném článku Sociální revue: Návrhy zákonů a sociálních službách a hmotné nouzi.)

Seriál k návrhu zákona o sociálních službách

Sociální služby
Příspěvek na péči
Poskytování sociálních služeb – registrace poskytovatelů a inspekce kvality
Působnost veřejné správy v sociálních službách
Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2005 – ÚPLNÝ PRŮVODCE

1 Comment on Poskytování sociálních služeb – registrace poskytovatelů a inspekce kvality

 1. Dobrý den,mam dotaz.
  Chtela bych zalozit soukromou asistencni sluzbu jako fyzicka osoba.Konkretne receno jako podnikatelsky zamer.Muzu si zadat o statni dotaze, pripadne ziskavat sponzorske finance, pokud bych je sehnala?
  Je to mozne???
  Dekuji za odpoved.(Pokud mozno co nejdrive.)

Comments are closed.