PLUS pro nová pracovní místa a rodinu – Sociální politika Občanské demokratické strany

<%image(serial-volby-2006.gif|100|50|Seriál Sociální revue: Volby 2006)%>

Chceme otevřenou společnost nerozdělenou umělými sociálními bariérami. Každý bez ohledu na svůj původ a momentální sociální postavení musí mít příležitost k sociálnímu vzestupu díky své aktivitě, pracovitosti a schopnostem. Chceme soudržnou společnost, která bude myslet na potřebné, bude jim pomáhat a vytvoří jim oporu.

Východiska sociálního modelu ODS

Každý člověk, který se dostal nikoli vlastní vinou do nepříznivé životní situace, má právo na solidární pomoc společnosti a na svobodné rozhodování o vlastním osudu. Je zcela zásadní, aby si každý mohl zachovat lidskou důstojnost i v nejtěžších životních situacích.

Sociální politika se opírá o solidaritu všech občanů. Míra zásahů státu v sociální oblasti proto musí co nejlépe korespondovat s uplatněním principu sociální solidarity zdravých s nemocnými a zdravotně postiženými, bezdětných s rodinami
s dětmi,mladších se staršími, zaměstnaných s nezaměstnanými.

Zásahy státu do přirozeného chodu ekonomiky i do životů lidí uplatněním nepřiměřených a složitých přerozdělovacích procesů ve svých důsledcích směřují k omezení svobody jednotlivce, k vytváření závislosti na sociálních dávkách a k chudobě.

Cíle sociálního modelu ODS

Pracovat se musí vyplatit

Podpora rodiny

Stárnutí společnosti chápeme jako výzvu k prodloužení aktivního života

Trvale udržitelný důchodový systém

Zachování lidské důstojnosti i v nejtěžších životních situacích

Podpora rozvoje sociálních služeb

Preferování domácí a rodinné péče o seniory, zdravotně postižené, dlouhodobě nemocné a opuštěné děti před péčí ústavní

Svoboda volby v sociálním systému s celým vějířem nabídek možností

Zvýšení zaměstnanosti

Chceme vrátit lidem práci. Nezaměstnaných zůstává kolem půl milionu, tedy dvakrát více než v době odchodu ODS z vlády. Zhoršuje se i struktura nezaměstnaných, zvyšuje se míra tzv. dlouhodobé nezaměstnanosti. Procento lidí, kteří nenašli práci déle než jeden rok, přesáhlo hranici 50 %. Kořeny naší nezaměstnanosti nemají strukturální, ani cyklickou povahu, ale je generována stále hlubšími deformacemi trhu práce. Navíc nemotivující systém sociálních dávek umožňuje některým skupinám obyvatelstva programově se vyhýbat práci.

Dlouhodobě vysokou účinnost pro zvýšení zaměstnanosti má liberalizace pracovního práva. Více smluvní volnosti a méně zákazů a omezení v pracovním právu je lidem ku prospěchu a zvyšuje jejich jistotu, že nepřijdou o práci,
a v případě, že ji nemají, že rychle najdou jinou.

Za klíčový prvek zaměstnanosti považujeme rozvoj malého a středního podnikání, které již dnes dává práci téměř dvěma třetinám obyvatelstva, zaměstnaným v soukromém sektoru. Velcí si poradí vždycky, ale malí jsou v boji se státem bezmocní.

Naším cílem je snížit míru nezaměstnanosti na polovinu současné výše, což je možné pouze kombinací vysokého růstu a uvolněním regulačních bariér na nabídkové straně ekonomiky. Jsme přesvědčeni, že uvolnění podmínek pro podnikání se pozitivně projeví především v oblasti služeb, které znamenají významný příspěvek k zaměstnanosti.

Hlavní cíle a principy

Snížení nezaměstnanosti na polovinu

Ekonomické prostředí, v němž bude zájem o nové pracovní síly

Nižší odvody na sociální pojištění, což sníží cenu práce a umožní zaměstnávat více lidí

Jednodušší zákony upravující drobné podnikání

Zjednodušení Zákoníku práce

Daňový a sociální systém, kde pracovat i za nízkou mzdu bude výhodnější, než zůstávat na sociálních dávkách

Zamezení zneužívání sociálních dávek

Co navrhujeme pro zvýšení zaměstnanosti

Odstraníme regulace v pracovním právu

Budeme prosazovat takovou úpravu pracovního práva, která bude podporovat tvorbu nových pracovních míst.

Chceme přijmout takový model pracovního trhu, který umožňuje vysokou míru zaměstnanosti všech skupin obyvatelstva a účinně omezuje šedou ekonomiku (např. švýcarský model).

Zjednodušíme Zákoník práce, který je v našem pojetí normou střídmou, jasnou a dostatečně určitou. Upouští od detailní regulace pracovních vztahů a uvolňuje smluvní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Zavedeme aktivační bonusy. Za aktivitu v době nezaměstnanosti budou nezaměstnanému vypláceny k jeho sociálním příjmům zvláštní aktivační bonusy.Ty obdrží, bude-li se účastnit rekvalifikace nebo zvyšování kvalifikace. Další bonus obdrží, pokud se zapojí do veřejných prací organizovaných obcemi, městy či kraji.

Umožníme nezaměstnanému dva roky podnikat s nevázanou živností při pouhé evidenci na úřadě práce, pokud jeho příjem z této činnosti nepřesáhne 100 tisíc korun ročně. Pokud jeho příjmy budou vyšší, nebo uplynou dva roky, řádně se zaregistruje na živnostenském úřadě.

Zatraktivníme práci starších občanů. Firmy za občany starší 55 let budou platit jen poloviční sociální a zdravotní pojištění. Za občany nad 58 let je nebudou muset platit vůbec.

Zamezíme zneužívání sociálních dávek. Lidé, kteří dlouhodobě a soustavně odmítají přijmout nabízenou práci, účast v rekvalifikačních kurzech nebo v programu veřejně prospěšných prací, budou místo finančních částek postupně dostávat platbu služeb v podobě poukázek a kuponů jako zajištění existenčního minima. Stejný princip bude použit i pro rodiny, které pravidelně neposílají své děti do škol.

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti dostanou jasná a srozumitelná pravidla a budou směřovat přímo za těmi, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni. Podpora bude určena např. pro zdravotně postižené, pro zaměstnance dojíždějící do zaměstnání z místa s vysokou nezaměstnaností, na rekvalifikaci lidí, jejichž profese není uplatnitelná na pracovním trhu atd. Výrazně rozšíříme nabídku veřejně prospěšných míst pro úklid veřejných prostranství a krajiny.

Odstraníme další zbytečné regulace

Zrušíme minimální mzdu, která ztrácí smysl při zavedení státem zaručeného příjmu. Snižuje zaměstnanost zvláště nekvalifikovaných a tělesně postižených lidí a nahrává šedé a černé ekonomice. Německo, Rakousko, Itálie, Švédsko, Dánsko
a další státy minimální mzdu ve svých zákonech nemají.

Zrušíme minimální mzdové tarify, neboť diktování výše mezd soukromým firmám prostřednictvím minimálních mzdových tarifů je reliktem socialismu a zbytečným omezováním svobody podnikání.

Zrušíme zákaz „švarcsystému“ jako nesmyslnou regulaci podnikání. Zákaz je na hranici ústavnosti, v zemích Evropské unie je naprosto neobvyklý, brání rozvoji malých firem a zvyšování zaměstnanosti a omezuje smluvní volnost.

Podpora rodiny

Rodina patří k největším životním jistotám každého člověka. Představuje základní stavební článek lidské společnosti a je nenahraditelná v celé řadě funkcí. Pokusy státu převzít její přirozené funkce vedly vždy k záporným důsledkům pro život rodin, výchovu dětí i mezigenerační solidaritu. Námi navrhované změny v sociálním a daňovém systému vytvoří vhodné podmínky pro
zakládání rodin a výchovu dětí. Podporujeme tolerantní společenské prostředí, které nabízí rodině ve všech životních situacích co největší svobodu volby.

Co navrhujeme pro podporu rodiny

Nabízíme možnost společného sociálního pojištění manželů, kdy se nárok na plnění ze sociálního pojištění rozloží mezi oba manžele bez ohledu na výši příjmů.

Podporujeme další zvyšování rodičovského příspěvku, protože v něm vidíme i společenské ocenění rodičovské péče o budoucí členy společnosti. Vedle stávajícího vyplácení rodičovského příspěvku do 4 let dítěte umožníme
zkrácení doby jeho vyplácení na 3 roky s tím, že jeho výše v takovém případě vzroste minimálně o čtvrtinu. Na konci roku 2010 tak dosáhne poloviny průměrné mzdy.

Zvážíme možnost zvýšení peněžité pomoci v mateřství až na 100 % původní čisté mzdy za podmínky dalšího zkrácení pobírání rodičovského příspěvku.

Prosadíme možnost rozdělit rodičovskou dovolenou a čerpat ji po částech až do osmi let věku dítěte.Rodiče tak budou mít možnost čerpat rodičovskou dovolenou např. při nástupu dítěte do 1. třídy základní školy.

Chceme ukončit současnou diskriminaci maminek s dětmi, které jsou znevýhodňovány nejen na trhu práce, ale i v dopravě, službách či z hlediska obyčejného společenského uznání.

Prosadíme změnu zákonů tak, aby se rodiče mohli střídat při péči o dítě, například v době jeho nemoci. Tento krok odstraní znevýhodnění žen s malými dětmi na trhu práce. Nabízíme možnost otcovské dovolené, která umožní otcům zůstat doma s matkou a dítětem po dobu dvou týdnů kdykoliv v prvních dvou měsících po narození dítěte. Tato dávka bude čerpána ze systému sociálního
pojištění nezávisle na poskytování peněžité pomoci v mateřství.

Chceme motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání rodičů tím, že první dva roky po ukončení rodičovské dovolené bude v případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou platba sociálního pojištění snížena.

Umožníme rodičům pečujícím trvale o dítě předškolního věku přivydělat si až v délce 100 hodin a do výše 15 tisíc korun měsíčně, a to bez platby zdravotního pojištění.

Nabízíme větší možnosti skloubení rodičovských povinností a profesního růstu. Usnadníme práci na zkrácený nebo pružný pracovní úvazek.

Výdaje na zřízení dětského koutku či mateřského centra pro děti předškolního věku přímo na pracovišti budou plně uznanými náklady zaměstnavatele, stejně jako platba příspěvku pro zaměstnance na zajištění chůvy nebo au-pair pečující o děti.

Naším cílem je přemístit děti z dětských domovů do rodin, ať už s využitím adopce nebo pěstounské péče. Zavedeme profesionální pěstounskou péči.
Ústavní výchova dětí musí být něčím mimořádným, jako poslední možnost, když všechny ostatní způsoby výchovy nejsou možné. Pro děti vyrůstající v ústavu zajistíme zvýšenou ochranu jejich zájmů při výběru vzdělání a přípravě na povolání a zasadíme se o to, aby stát zajistil těmto dětem při opuštění ústavu z důvodu plnoletosti alespoň minimální startovací podmínky, tj. bydlení a pomoc při hledání zaměstnání.

Podpora seniorů

Dnes žije v naší zemi téměř dva milióny seniorů starších šedesáti let. Za posledních osm let klesl průměrný důchod ze 45 % průměrné hrubé mzdy v roce 1998 pod dnešních 40 %. Životní úroveň důchodců tedy v porovnání s ostatními klesá a tento trend je třeba zastavit. Jako náš další klíčový úkol vidíme dosažení délky života srovnatelné s vyspělými evropskými státy.

Co navrhujeme pro současné seniory

Průměrný důchod neklesne pod 42 % průměrné mzdy. Důchody budou valorizovány všem důchodcům při růstu cen o stejnou částku.Nižší důchody tedy porostou
rychleji než důchody vyšší.

V případě sjednocení DPH bude důchodcům kompenzován nárůst cen některého zboží mimořádnou valorizací penzí k 1. 1. 2007 ve výši o 1 000 korun měsíčně.

Podpoříme zlepšení podmínek pro provádění rehabilitace a rekondice a motivaci seniorů k tomu, aby co nejdéle dobrovolně setrvali v aktivním pracovním životě a neodcházeli do důchodu.

Zachováme možnost pro seniory, aby si mohli k důchodu přivydělat neomezenou částku.

Dáváme přednost rodinné a domácí péči o seniory, kteří potřebují pomoc, před jejich umístěním do domovů důchodců. Podpoříme rozvoj individuální sociální péče preferující zaměstnávání rodinných příslušníků a nezaměstnaných.

Společnost musí být připravena pomoci, když se senior dostane do problémů, a nabídnout mu širokou škálu služeb.

Prosadíme změnu v rozpočtovém určení daní, tak aby obce, města a kraje obdržely ročně dvě miliardy korun účelově vázané na péči o seniory.

Senioři nebudou nuceni vyměňovat osobní doklady. Budeme vyžadovat, aby úřady vycházely seniorům vstříc při vyřizování všech jejich záležitostí.

Navrhneme rozšíření zvýhodněného vstupného pro seniory do státních kulturních objektů.

Změna důchodového systému

Důchodová reforma je nutností vyvolanou rizikovým způsobem financování současného důchodového systému. Demografický vývoj jednoznačně ukazuje, že zatímco počet poživatelů starobních důchodů roste, počet ekonomicky aktivního obyvatelstva klesá. Prostor pro kosmetické úpravy systému je prakticky vyčerpán, nemluvě o tom, že v případě ekonomických potíží státu, které mohou vyvolat nižší příjmy občanů, zvýšení počtu nezaměstnaných apod. hrozí riziko nemožnosti ufinancování systému ve velmi krátkém časovém horizontu.

Co navrhujeme pro trvale udržitelný důchodový systém

Cílem důchodové reformy je garantovat základní standard, ponechat nadstandardní zajištění na jednotlivci, snížit zdanění a zbytečné státní přerozdělování, snížit administrativní náklady, podpořit ekonomický růst a rozšířit svobodu volby. Zavedení reformy budeme financovat z privatizačních výnosů.

Sirotčích, vdovských, vdoveckých a invalidních důchodů se reforma netýká.

Mladším ročníkům nabízíme výměnou za nižší odvody poté, co dosáhnou důchodového věku, státem zaručený důchod. Reforma se plně vztahuje na ročníky 1976 a mladší. Navrhujeme jim snížení odvodů na sociální pojištění o 8 % a z toho plynoucí zvýšení čisté mzdy. Lidé se budou moci při vědomí budoucího rovného důchodu pro všechny svobodně rozhodnout, jak s penězi ušetřenými za sociální pojistné naloží, zda si je uloží do banky, do penzijního fondu, do nemovitosti či do podnikání.

Pro současné důchodce a pro ročníky těsně před důchodem se nic nemění, důchody jim budou každý rok k 1. lednu valorizovány.

Pro ročníky narozené před rokem 1976 bude důchod stanoven jako plynulá kombinace mezi stávajícím výpočtem důchodu a státem zaručeným důchodem doplněným o bonus za vychované děti.

Posílíme mezigenerační solidaritu tím, že rodiče budou k důchodu dostávat bonus za vychované děti. Stát umožní, aby ekonomicky činné osoby, které odvádějí sociální odvody, část těchto odvodů poskytly osobám, které je vychovaly
a které pobírají důchod. Tedy děti poskytnou obvykle svým rodičům tzv. bonus za vychované děti. Bonus za vychované děti bude činit maximálně 10 % z výše měsíčních odvodů plátce bonusu. Bonus za vychované děti tak vrací do
společnosti princip hodnoty vztahů mezi rodiči a dětmi a také princip hodnoty dobré výchovy.

Třetím pilířem je dobrovolné důchodové připojištění. Nyní je u nás uzavřeno více než 3 miliony smluv na penzijní připojištění s průměrnými splátkami kolem 500 Kč měsíčně. Naše reforma přitom počítá se zvýšením státní podpory tak, aby bylo docíleno nejenom vyššího počtu pojištěných, ale i vyšších průměrných splátek. Stát zajistí pojištěncům maximální ochranu jejich vkladů.

Senior, který dosáhne důchodového věku po roce 2040, tedy bude žít ze tří zdrojů: ze státem zaručeného důchodu; z bonusu za vychované děti; z dobrovolného důchodového připojištění nebo jiného spoření.

Sociální služby

Klademe důraz na právo jednotlivce na svobodu rozhodování a svobodu volby. Toto právo chceme zajistit všem, tedy i zdravotně postiženým lidem, tak, aby sami mohli svobodně rozhodovat o svém osudu a mohli si vybrat, jakou péči si zvolí. Chceme zachovat lidskou důstojnost i v nejtěžších životních situacích. Sociální služby musí fungovat tak, aby se rodina nezhroutila, když se stará o svého těžce nemocného člena.

Co navrhujeme pro podporu rozvoje sociálních služeb

Podporujeme zapojení postižených lidí do života společnosti a účinnou rehabilitaci lidí po úrazech, vedoucí k jejich navrácení do aktivního života.

Společnost musí ukončit otroctví maminek obětujících se pro své těžce zdravotně postižené dítě tím, že jim nabídne účinnou pomoc. Chceme zachovat sociální dávku obdobnou k příspěvku při péči o osobu blízkou. Léta, věnovaná
péči o člena rodiny, budou zohledněna při stanovení výše důchodu.

Nastavíme zákonnými normami pravidla financování sociálních služeb, včetně nastavení spoluúčasti klientů, posuzování zdravotního stavu klientů a cenového sazebníku. Uzákoníme rovnost poskytovatelů služeb spočívající ve stejném
přístupu k veřejným prostředkům.

Navrhujeme, aby v případě rezidenčních a terénních služeb klienti obdrželi na základě odborného posouzení potřebnosti služby šeky v určité hodnotě dpovídající jejich zdravotnímu stavu, míře samostatnosti a sociální potřebnosti.

Klient si svobodně vybere poskytovatele služeb ze sítě akreditovaných poskytovatelů a také druh služby. Za poskytnuté služby „zaplatí“ prostřednictvím šeků. Stát bude poskytovatelům služeb šeky pravidelně proplácet. Tím poskytovatelé získají největší objem finančních prostředků přímo od klientů a nebudou muset každoročně vypracovávat projekty na stále stejné poskytované služby. O přidělení finančních prostředků tak budou rozhodovat klienti sociálních služeb a mezi poskytovateli vznikne zdravá konkurence. Velmi rychle se prosadí ti poskytovatelé, kteří poskytují kvalitní služby.

Financování intervenčních služeb bude vícezdrojové. Zákon určí, na jaký počet obyvatel je potřebná konkrétní minimální sociální intervence. Na základě výběrového nebo grantového řízení bude možné vybrat poskytovatele i na více
let. To umožní poskytovateli zvýšit kvalitu služeb a plánovat jejich rozvoj.

Kvalita poskytovaných intervenčních služeb bude zakotvena ve smlouvě a bude podléhat kontrole toho, kdo služby financuje. Intervenční sociální služby nad rámec zákona budou předmětem grantů vypisovaných obcemi, krajem nebo ministerstvem na základě konkrétní potřeby.

Sociální systém

Systém sociálních dávek je v některých případech nespravedlivý a nemotivuje dostatečně k hledání práce. Různé typy dávek se překrývají a klient sociálního systému je nucen obíhat různé úřady. Životní minimum pro početnější rodiny je často vyšší než čistá mzda živitele rodiny, takže fakt, že přijme práci, nemá žádný dopad na výši příjmů rodiny.

Náš návrh státního sociálního systému je koncipován tak, že:

Zaručí každému občanu sociální jistotu po celý jeho život.

Finančně bude podporovat hlavně ty občany, kteří se rozhodnou svojí vlastní ekonomickou aktivitou zabezpečit jak sebe, tak svoji rodinu.

Každý občan bude odvádět do sociálního systému 15% sociální odvod ze svých příjmů.

Státem zaručený příjem

Zavedeme tzv. státem zaručený příjem, který nahradí celkem tři sociální dávky: podporu v nezaměstnanosti, dávky doplácené do životního minima a přídavky na děti. Výše dávky se bude odvíjet od počtu členů a výše příjmů rodiny.

Pro státem zaručený příjem platí, že čím více si členové rodiny dohromady vydělají, tím vyšší bude celkový příjem rodiny, složený z výdělků a sociální dávky. Živiteli rodiny se vyplatí opustit sociální síť a přijmout práci, protože tím
zvýší celkový příjem rodiny.

Státem zaručený příjem je finanční částka, která bude náležet měsíčně každému občanovi, pokud není poživatelem důchodu a pokud dlouhodobě a soustavně neodmítá práci, v následující výši: zletilá osoba 6 000 Kč, 1. dítě 2 400 Kč, 2. a 3. dítě 3 600 Kč, 4. dítě 2 400 Kč, 6. a každé další dítě 600 Kč.

Státem zaručený příjem bude občanu náležet i v případě, že bude mít příjmy z ekonomických aktivit, bude jen postupně klesat o 15 % jím dosažených příjmů.

Reforma přinese občanovi nejen existenční jistotu a více faktických peněz do jeho peněženky, ale také výrazně zvýší jeho motivaci zaměstnat se, protože každý ekonomický činný občan bude mít výrazně vyšší příjmy než ten, který se práci vyhýbá. Snížením sociálních odvodů, a také zrušením minimální mzdy (není pro ni důvod v souvislosti se zavedením státem zaručeného příjmu) vzniká široké pole pro vznik nových pracovních míst.

Ostatní dávky, jako sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné, příspěvek při péči o osobu blízkou a další, nebudou zavedením státem zaručeného příjmu dotčeny.

Sníží se složitá administrativní zátěž. Stávajícím sociálním pracovníkům se uvolní ruce pro skutečnou sociální práci a budou se moci více věnovat lidem, kteří pomoc opravdu potřebují.

Výtah z volebního programu ODS (.pdf, 2,3 MB). Sociální politika je v něm na pátém místě (podle řazení kapitol) a věnuje se jí devět stran z celkových devětašedesáti.

Všechny články série

Sociální politika Strany zelených
Sociální politika ČSSD
Sociální a rodinná politika KDU – ČSL
Sociální politika ODS

Užitečné odkazy

Občanská demokratická strana
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Volby na webu Ministerstva vnitra ČR
Volby.cz – volební stránky Českého statistického úřadu