Penzijní systém reformujeme. Zdravotnictví reformujeme. A rodinu, rodinu taky reformujeme

Téměř osm měsíců se Sociální revue těšila, až vám bude moci přinést zprávu o záměrech nové české vlády v sociální oblasti. Tak jsme se tedy dočkali.

Penzijní a sociální systém

V posledních letech došlo k neuvěřitelnému nárůstu sociálních výdajů. Od roku 1999 se zvýšily o více než 70 % a v roce 2007 budou proti roku 2006 vyšší o 70 mld. Kč. Tuto explozi sociálních výdajů je nezbytné zastavit. Sociální systém musí pracovat ve prospěch těch skutečně sociálně potřebných a vést k přirozenému požadavku, že pracovat se musí vyplatit. Systém sociálních dávek musí mít vyšší adresnost, účinnost a transparentnost.

Mandatorní sociální výdaje se budou vyvíjet tak, aby schodky veřejných financí dosáhly v roce 2008 3,0 % HDP, v roce 2009 2,6 % HDP a v roce 2010 2,3 % HDP a celkové mandatorní výdaje byly v roce 2010 nižší než 50 % státního rozpočtu.

Sociální dávky

Vláda proto prosadí spravedlivou změnu podmínek poskytování sociálního příplatku, včetně zvýšení jeho adresnosti. Navrhne snížení výše a přehodnotí poskytování dalších dávek s cílem zvýšení jejich transparentnosti a adresnosti.

Vláda navrhne zavedení vícerychlostní flexibilní rodičovské a mateřské dovolené s degresivní platbou v průběhu let a s omezením do tří let věku dítěte, včetně podpory rozvoje služeb pro rodiny a péče o děti do tří let.

Zaměstnanost

Vláda zavede jasná a srozumitelná pravidla aktivní politiky zaměstnanosti, která bude směřována k těm, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni. Vyhodnotí systém ochrany před hmotnou nouzí a vazbu výplaty finančních částek ze sociálního systému na povinnost rekvalifikace, veřejně prospěšných prací a účasti v projektech dalšího vzdělávání.

Vláda odstraní demotivaci k výdělku způsobenou skokovými hranicemi pro příjem sociálních dávek. Čistá mezní míra zdanění bude maximálně lineární.

Důchody

Změny v důchodovém systému budou postaveny na zachování mezigenerační solidarity, zvýšení individuální odpovědnosti a podpory rodin s dětmi.

První etapa: parametrické změny průběžného systému, včetně pokračování ve zvyšování důchodového věku na 65 let, prodloužení minimální délky doby pojištění na 35 let, zavedení maximálního vyměřovacího základu (stropů) pro pojistné a zavedení pásma pružného věku pro odchod do důchodu.

Druhá etapa: oddělení majetku akcionářů a klientů u systému dobrovolného důchodového připojištění, včetně možnosti poskytovat různě zaměřené penzijní plány včetně garantovaných. Zvýšení motivace k vyšším příspěvkům, ve vyšší participaci zaměstnavatelů, v podpoře čerpání doživotních penzí z připojištění, ve vytvoření rezervního důchodového fondu a ve zřízení samostatné kapitoly státního rozpočtu pro financování důchodového pojištění. Minimální příjmy důchodců ve výši životního minima budou garantovány.

Třetí etapa: případné vytvoření dalšího dobrovolného spořicího pilíře důchodového systému, založeného na možnosti opt-out.

Nemocenská

Vláda změní systém nemocenské, když zavede třídenní karenční lhůty, sníží procentní sazby pro výši náhrady mzdy a nemocenských dávek, zavede redukci denního vyměřovacího základu do první redukční hranice a firmám do 50 zaměstnanců nabídne možnost volby systému nemocenské.

Zdravotnictví

Vláda považuje ekonomickou stabilizaci, modernizaci a další rozvoj systému zdravotního zabezpečení občanů, založeného zejména na veřejném zdravotním pojištění, za jednu ze svých základních programových priorit. Cílem vlády je zajistit dostupnou a kvalitní péči pro občany na principu skutečné solidarity v rámci mantinelů ústavního nároku na bezplatnou zdravotní péči, možností veřejného zdravotního pojištění a ekonomické úrovně země.

Zachování solidárního financování zdravotnictví

Zásadním pilířem bude rozvoj systému veřejného zdravotního pojištění s posílením autonomie a konkurence zdravotních pojišťoven. Vláda bude řešit financování péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. Zdravotnictví bude považováno za jednu z priorit v rámci operačních programů na využití strukturálních fondů EU. Vláda navrhne možnost nakupování zdravotní péče zdravotními pojišťovnami v korunách.

Občané budou mít přehled o tom, kolik peněz pojišťovně odvádějí a kolik a na co z pojištění čerpají, prostřednictvím osobních zdravotních účtů. Budou definovány nepodkročitelné parametry časové a geografické dostupnosti zdravotní péče pro každého občana.

Vláda podpoří motivaci občanů k zodpovědnému využívání zdravotní péče – mj. zavedením regulačních poplatků za recept, za den hospitalizace, za návštěvu pohotovosti nebo ambulantního specialisty. Současně bude stanoven maximální roční limit finanční spoluúčasti občanů a zohledněn dopad na sociálně slabé skupiny obyvatelstva. Občané budou pomocí bonusů motivováni ke zdravému životnímu stylu.

Posílení rovné soutěže zdravotnických zařízení a postavení lékařů

Vláda prosadí rovnoprávné postavení zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich vlastnictví a právní formu – navrhne nahradit tzv. zákon o neziskových nemocnicích novým, v prostředí EU standardním, zákonem o neziskových organizacích.

Transformace zdravotních pojišťoven a rozsahu zdravotního pojištění

Dojde k transformaci zdravotních pojišťoven na novou právní formu – akciové společnosti – s odpovědností i motivací k hospodárnému chování, při vymezení jasných pravomocí a odpovědnosti managementu, s větší transparentností účetnictví a s dodatečnými omezeními určenými zákonem na obdobné bázi, jako jsou regulovány fondy důchodového připojištění.

Vláda vytvoří nezávislého regulátora a účinný dohled nad finančním zdravím, fungováním zdravotních pojišťoven, dodržováním zdravotního pojistného plánu a zajištěním dostupnosti zdravotní péče.

Bude definováno jasné vymezení nároku na zdravotní péči garantovanou veřejným zdravotním pojištěním na základě čl. 31 Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o biomedicíně.

Vláda umožní výběr i jiného než standardního rozsahu zdravotního pojištění, včetně pojistných produktů s vyšší spoluúčastí, a bude uskutečněna příprava na případné zavedení zdravotního spoření s podporou státu.

Bude legalizována možnost oficiálně si připlatit na nadstandardní péči nebo uzavřít na tuto péči připojištění.

V zájmu vytvoření podmínek zamezujících zneužívání budou v budoucnu informačně propojeny systémy zdravotního a nemocenského pojištění.

Občan a rodina

Vláda prosadí změnu charakteru sociálně-právní ochrany dětí preferencí rodinné péče před péčí ústavní. Agenda sociálně-právní ochrany dítěte bude sjednocena pod resort MPSV. Vláda proto zřídí ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, kam postupně sjednotí příslušné agendy pro oblast rodiny ve státní správě.

Vláda vytvoří podmínky pro posílení soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity v daňovém a sociálním systému a umožní větší flexibilitu mateřské a rodičovské dovolené a posílení role otce při péči o děti. Prosadí větší možnosti flexibilních pracovních úvazků a bude více motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání rodičů vychovávajících děti. Vláda podpoří zlepšení služeb pro rodinu, včetně péče o dítě nerodičovskou osobou. Zvláštní pozornost bude věnovat zvýšení kvality života seniorů.

Vláda vytvoří podmínky pro zajištění následné péče, ubytování a posléze i samostatného bydlení pro mladé lidi, kteří odcházejí z dětských domovů po dosažení plnoletosti a nemají zajištěny základní podmínky pro důstojný život. Vláda si je vědoma složité situace těchto mladých lidí, kteří nemají kde bydlet.

Vláda pokládá za nespravedlivé, že maminky, které se starají o své těžce zdravotně postižené děti a ušetří státu nemalé finanční prostředky tím, že své děti neumístí do ústavu sociální péče, pobírají po dosažení důchodového věku důchody, jejichž výše je hluboko pod životním minimem. Vláda se zasadí o to, aby se důchody lidí dlouhodobě pečujících o těžce zdravotně postiženého člena rodiny zvýšily.

Zdroj: Programové prohlášení vlády

Užitečné odkazy

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí