Oznámení trestného činu a nepřekažení trestného činu z pohledu kontaktních pracovníků

Tento text vytvořila Česká asociace streetwork sdružující nízkoprahově orientované služby (ČAS) s cílem vzdělat kontaktní pracovníky v právní problematice a přispět ke zkvalitnění přímé práce s klienty a k prevenci kriminality.

Jde o pokus zodpovědět základní otázky, které napadají začínající pracovníky oboru ve vztahu k oznamení a nepřekažení trestného činu. Materiál vznikl ve spolupráci s Právní poradnou ANO. Připomínky a podněty k textu zasílejte na: Aleš Herzog, pvc.bk@worldonline.cz

Rozhovor

Pracuji jako kontaktní pracovník v nízkoprahovém klubu. Nejsem si jist, jak to mám s ohlašovací povinností. Co když se od klienta dozvím, že někde ukradl mobil nebo udělal velký grafitti na nový fasádě? Mám povinnosti to jít ohlásit policii?

Pravděpodobně myslíte oznamovací povinnost podle § 168 Trestního zákona – Neoznámení trestného činu. Ta se vztahuje na situace, kdy se hodnověrným způsobem dozvíte o tom, že došlo ke spáchaní některých trestných činů, které jsou přesně vymezeny. Jde především o trestné činy typu vlastizrady, ohrožení státního tajemství, vraždy apod. Z hlediska praxe streetworkera se může tato ohlašovací povinnost týkat nejspíš jen trestného činu týrání svěřené osoby (§ 215). Tedy ani krádeže mobilu, ani nelegálního graffiti se netýká.

Co v praxi znamená učinit oznámení?

Oznamovací povinnost znamená, že musíte trestný čin oznámit bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Pokud tak neučiníte, můžete být potrestán odnětím svobody až na tři léta.

Existuje ještě nějaký obdobný právní předpis, který by se týkal trestné činnosti klientů?

§ 167 trestního zákona – Nepřekažení trestného činu – se týká trestný činů, které jsou zrovna páchány nebo které se připravují. Kromě trestných činů velezrady, vraždy, apod. se tento paragraf týká trestných činů týrání svěřené osoby (§ 215), loupeže (§ 234), znásilnění (§ 241), pohlavního zneužívání podle § 242, krádeže podle § 247 odst. 4 a nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188. Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Pokud čin nepřekazí, můžete být potrestán odnětím svobody až na tři léta.

Na jak velký rozsah krádeže se „Nepřekažení trestného činu“ vztahuje?

Vztahuje se pouze „Škody velkého rozsahu, tj. škoda dosahující nejméně 5 milionů Kč.

A jak je to konkrétně s držením drog – vztahuje se tedy „Nepřekažení trestného činu“ na držení většího než malé množství drogy?

Na držení drogy v množstvím větším než malém, tj. § 187a, se povinnost překazit tento trestný čin nevztahuje.
Nepřekažení trestného činu se vztahuje na Ustanovení § 187 – tedy neoprávněné výroby, dovozu, vývozu, zprostředkování, prodeje, přechovávání pro jiného omamných a psychotropních látek, výrobků obsahujících omamné a psychotropní látky, prekursory nebo jed a obdobných jednání, a to bez ohledu na množství takové látky. Ust. § 188 se týká především přechovávání předmětů k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek (např. vybavení varny pervitinu).

Jaký je rozdíl mezi trestnými činy oznámení a nepřekažení?

§ 168 Trestního zákona – Neoznámení trestného činu se týká skutků, které se již staly, kdežto § 167 trestního zákona – Nepřekažení trestného činu se týká skutků, které se právě dějí, nebo které jsou teprve připravovány.
Pro oba trestné činy však platí, že kdo nepřekazí či neoznámí některý z okruhů trestných činů vymezených zákonech, není trestán, nemohl-li takto učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

Co když můj klient si oznámení nepřeje, lze se tomu nějak vyhnout?

Vyhnout se tomu můžete jedině tak, že se o trestném činu nedozvíte. Tedy např. v situaci, kdy klient Vám tuto skutečnost chce sdělit, tak mu vysvětlíte, že se vás oznamovací povinnost vztahuje a odkážete jej na právníka, na kterého se povinnost oznámit spáchání trestného činu ve vztahu k jeho klientovi v souvislosti s obhajobou nevztahuje. Klient pak má na výběr zda a jakým způsobem bude o dané skutečnosti mluvit.

Lze nějak právně zakotvit mlčenlivost pro mě jako pracovníka?

Možností je v rámci vaší organizace uzavřít se zaměstnavatelem smlouvu o výkonu povolání, která zavede mlčenlivost např. na všechny klientské záležitosti. Tato tzv. smluvní povinnost Vás však nezbavuje povinnosti ve smyslu oznámení a překažení trestním zákonem stanovených trestných činů ve výše uvedeném rozsahu.

Citace právních předpisů

§ 167 Trestního zákona – Nepřekažení trestného činu

(1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky(§ 92), teroru (§ 93 a93a), záškodnictví (§ 95 a 96), sabotáže(§ 97), vyzvědačství (§ 105), ohrožení utajované skutečnosti podle § 106, válečné zrady (§ 114), porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a, 124b, 124c), porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), padělání a pozměňování peněz (§ 140), nedovoleného překročení státní hranice podle § 171b odst. 2, 3, neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 odst. 3, obecného ohrožení podle § 179, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2, nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188, týrání svěřené osoby (§ 215), vraždy (§ 219), loupeže (§ 234), braní rukojmí (§ 234a), znásilnění (§ 241), pohlavního zneužívání podle § 242, krádeže podle § 247 odst. 5, zpronevěry podle § 248 odst. 4, podvodu podle § 250 odst. 4, pojistného podvodu podle § 250a odst. 5, úvěrového podvodu podle § 250b odst.5, podílnictví podle § 251 odst. 3, legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a odst. 3, genocidia (§ 259), používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 262), válečné krutosti (§ 263), plenění v prostoru válečných operací (§ 264), neuposlechnutí rozkazu podle § 273 odst. 2 písm. a), zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 275 odst. 2 písm. a), porušování práv a chráněných zájmů vojáků podle § 279a odst. 3 a § 279b odst. 3, zběhnutí (§ 282) nebo ohrožení morálního stavu jednotky podle § 288 odst. 2, a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.
(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestnosti, týká-li se nepřekažení trestného činu vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodnictví (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105), ohrožení utajované skutečnosti podle § 106 nebo genocidia (§ 259).
(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení veliteli nebo náčelníku.

§ 168 Trestního zákona – Neoznámení trestného činu

(1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný spáchal trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodnictví (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105 odst. 2, 3 a 4), ohrožení utajované skutečnosti (§ 106 a 107), porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a,124b,124c), porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), padělání a pozměňování peněz (§ 140), neoprávněného nakládání s osobními údaji (§ 178 odst. 3), účasti na zločinném spolčení (§ 163a odst. 1), obecného ohrožení podle § 179, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2, týrání svěřené osoby (§ 215), vraždy (§ 219), genocidia (§ 259) nebo používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 262), a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, veliteli nebo náčelníku, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.
(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestnosti, týká-li se neoznámení trestného činu vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodnictví (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105 odst. 2, 3 a 4), ohrožení utajované skutečnosti (§ 106 a 107) nebo genocidia (§ 259).
(3) Oznamovací povinnosti nemá advokát nebo advokátní koncipient, který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Odkazy

O domácím násilí z hlediska § 168 Trestního zákona – Neoznámení trestného činu

Neoznámení trestného činu a spolupráce školy v policií s policií – právní výklad

Rozhovor s právničkou o Neoznámení trestného činu a nepřekažení trestného činu a o přiměřené obraně atd.

Neoznámení trestného činu a nepřekažení trestného činu z hlediska zdravotníků (.rtf)

Výklad RVKPP o mlčenlivosti a Neoznámení trestného činu (.pdf)

Šikana ve škole a Neoznámení trestného činu

Sociálně právní ochrana – oprávnění upozornit rodiče