Rubriky
Zprávy

NKÚ kontroloval MPSV: za sedm let nevypracovalo národní plán rozvoje sociálních služeb

Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků státu určených na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru. Kontrolovaný objem peněžních prostředků státu činil více než 518 mil. Kč na úrovni systému poskytovatele (Ministerstvo práce a sociálních věcí), z toho více než 130 mil. Kč bylo prověřeno také u příjemců. Kontrola u MPSV byla zaměřena především na systém financování sociálních služeb. U příjemců bylo kontrolováno zejména dodržování právních předpisů a pravidel MPSV pro čerpání a použití dotace.

Zákon o sociálních službách ukládá MPSV povinnost zpracovávat střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb. MPSV ani za sedm let od nabytí účinnosti tohoto zákona národní plán nevypracovalo.

Pravidla a podmínky dotačního řízení byly po celou dobu upraveny pouze interním řídicím aktem MPSV. Nedostatkem systému dotačního řízení je to, že MPSV ve fázi vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ani ve fázi monitoringu nepracuje s rozpočtem nákladů a zdrojů financování příslušné sociální služby. MPSV nemá v systému dotačního řízení zabudovánu zpětnou informační vazbu o skutečných nákladech a zdrojích financování dotované sociální služby.

MPSV nevykonávalo řádně veřejnosprávní kontrolu u příjemců dotace, v letech 2011 až 2013 podrobilo kontrole pouze tři příjemce dotací.

Kontrole NKÚ bylo podrobeno celkem 15 vybraných příjemců dotace, z nichž u 10 bylo zjištěno porušení povinností stanovených MPSV v rozhodnutích o poskytnutí dotace.

Zdroj: NKÚ