Rubriky
Zprávy

Nevládní organizace mohou řešit dopady ekonomické krize

Přinášíme text výzvy, kterou předsedovy vlády směřují nevládní neziskové organizace:

Vážený pane premiére,
neziskové organizace se zásadním způsobem podílejí na zajišťování sociálních služeb a dalších aktivit prospěšných celé společnosti.

Jejich činnost je oproti státním zařízením často více ekonomická a efektivní a v době ekonomické krize jsou dobře připravené podílet se na zmírnění jejích společenských dopadů, včetně dopadů, které lze prostřednictvím státní správy zmírnit jen obtížně.

Uvědomujeme si nutnost krácení státních výdajů, ale obáváme se, že státní rozpočet nebude krácen proporčně a doplatí na to především podpora nestátních neziskových organizací.

Touto výzvou proto žádáme vládu, aby zohlednila potenciál nestátních neziskových organizací během jednání o státním rozpočtu pro rok 2010. Dopady krize na společnost či jednotlivce nelze odvrátit, ale můžeme je společně zmírnit.

Mezi příjemce služeb neziskových organizací patří lidé s tělesným či mentálním postižením, děti bez rodin, ženy a muži v těžké životní situaci.

Péči a pozornost potřebují také mladí lidé, kteří se chtějí dále rozvíjet a vzdělávat, mimořádně nadaní jedinci z oblasti kultury a společenských věd i ti, kteří se starají o záchranu a rozvoj našeho kulturního dědictví. Neziskové organizace se také podílejí na ochraně životního prostředí každého z nás.

Schopnost postarat se o děti a mládež ze sociálně slabších rodin, bezdomovce, lidi zneužívané či v jiné tísni není jen výrazem vysokých morálních a společenských hodnot.

Je to také nutná prevence před kolapsem společnosti v podobě prudkého nárůstu chudoby, negativních sociálních projevů, politického extremismu, kriminality a občanských nepokojů, které mohou nastat jejich fatálním zanedbáním.

Prostředky ze státního rozpočtu přitom poskytují jedinečnou možnost realizovat takové aktivity, které stát nemůže ani při dobré vůli zajistit ekonomicky a efektivně, nebo takové, kde státu chybí zkušenosti, odborníci nebo dobrovolníci.

Za poslední rok došlo k drastickému úbytku aktivit nevládních neziskových organizací, a proto upozorňujeme na velmi zranitelnou situaci nejen nevládních neziskových organizací, ale především jimi poskytovaných služeb.

Zvlášť nepříznivá je situace v oblasti poskytování sociálních služeb, kde jsou ohroženy velké skupiny osob přímo závislé na asistenci pracovníků NNO.

Vyzýváme vládu, aby neziskovému sektoru umožnila se podílet na veřejných a veřejně prospěšných službách a projektech a přispět jimi k rozvoji ČR.

Očekáváme, že vláda ozřejmí roli nevládních neziskových organizací právě na základě návrhu státního rozpočtu. Vyzýváme proto vládu, aby zveřejnila jasné priority spolupráce s neziskovým sektorem a nástroje k jejich naplňování, zejména pak plánované programy na podporu služeb NNO.

Jsme si plně vědomi toho, že zejména v krizi je nutné dobře plánovat a co nejefektivněji využívat prostředky, které jsou k dispozici.

Více na webu Otevřené společnosti.