Není naplněna možnost volby služeb sociální péče – rada humanitárních organizací

„Zavedení příspěvku na péči donutilo dosavadní mimořádně rigidní systém reagovat na z toho plynoucí změny. Statisícům uživatelů sociálních služeb pak přineslo reálnou naději na jejich lepší dostupnost i kvalitu. Tato mimořádná příležitost však nebyla adekvátně využita,“ píše Česká rada humanitárních organizací.

„MPSV ČR podcenilo náročnost přechodného období a přes opakovaná upozornění i konkrétní návrhy sociálních partnerů a uživatelů služeb postupně rezignovalo na přirozenou roli lídra transformace.

V připravované novele se MPSV ČR omezilo prakticky jen na návrh restrikce výplat příspěvku na péči. I tu však navrhuje způsobem, o jehož pozitivním dopadu na státní rozpočet lze velmi úspěšně pochybovat.

MPSV ČR do dnešního dne, tj. do dvou let od schválení zákona o sociálních službách, rovněž nesplnilo úkol připravit návrh nařízení vlády, které má konkretizovat ustanovení zákona týkající se poskytování dotací.

Nezpracovány zůstaly rovněž finanční analýzy, jež mělo MPSV ČR provést na základě dohody všech tří sociálních partnerů.

Důsledky tohoto vývoje

Dramaticky vzrostly náklady na příspěvek na péči. V této souvislosti připomínáme, že podle původního návrhu zástupců poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb na výši příspěvku na péči by dnes byly celkové výdaje na tento příspěvek nižší o 2 mld. Kč.

Ještě závažnější je však skutečnost, že MPSV ČR není i nadále schopno věcně zdůvodnit jednotlivé výše poskytovaných dotací. V situaci rozpočtové nouze má absence transparentních kritérií pro dělení dotací fatální důsledky nejen pro jednotlivé nestátní a obecní poskytovatele sociálních služeb, ale i pro páteřní sítě služeb typu Charita ČR.

Nadále přetrvávají rozdíly poskytnutých dotací na identickou službu v řádu desítek procent. Problém tedy nespočívá pouze v pokračující absenci principu rovné soutěže, neboť rozdílnými dotacemi jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb je ničeno potřebné konkurenční prostředí, ale i ve způsobu hospodaření s veřejnými prostředky ze strany MPSV ČR.

Je nutné opakovaně konstatovat, že v době ministerstvem dramaticky deklarovaného nedostatku finančních prostředků na sociální služby nepřinášejí ani ty disponibilní bez transparentního systému financování potřebný efekt.

Přežívající dotační princip „za tyto peníze nějaký objem služeb poskytněte“ namísto potřebného „za objednanou a řádně odvedenou práci předem dohodnuté peníze“ považujeme za nemorální ve vztahu ke všem zúčastněným.

Z pohledu uživatelů sociálních služeb dosud nebyla naplněna možnost volby služby sociální péče. Příspěvek na péči totiž nestačí k její úhradě. O disponibilních kapacitách jednotlivých poskytovatelů v síti služeb tak i nadále rozhoduje úvaha úředníků státní správy a samosprávy při přidělování doplňkových dotací, nikoli reálné potřeby a přání osob závislých na pomoci druhých. Tento stav mj. blokuje rozvoj finančně méně náročných terénních služeb jako dlouhodobé perspektivy v péči o stále rostoucí skupinu seniorů.

Novela

Přijetím novely zákona o sociálních službách navrhované MPSV ČR by stát definitivně ztratil možnost vytvořit celostátní transparentní pravidla jejich financování.

Pokud každý kraj připraví v samostatné působnosti vlastní způsob financování sociálních služeb, dojde nepochybě k výraznému oslabení sociální soudržnosti státu.

Návrh Královéhradeckého kraje, k němuž se nyní MPSV ČR připravovanou novelou zákona přihlásilo, navíc existenci předvídatelných pravidel vůbec nepředpokládá. Základem dotačního mechanismu má být suverénní rozhodnutí vybrané skupiny krajských zastupitelů.

Návrh řešení

Dne 15.2. 2008 předali předseda NRZP ČR Václav Krása, prezident UZS ČR Pavel Dušek a předseda OSZSP ČR Jiří Schlanger místopředsedovi vlády Petru Nečasovi návrh způsobu financování služeb sociální péče. Ačkoliv ten s ním na jednání 20.3.2008 vyslovil souhlas, v návrhu novely zákona o sociálních službách jej nepoužil. Přestavitelé výše zmíněných organizací i nadále trvají na následujícím způsobu financování služeb sociální péče.

1. Stanovit algoritmus pro výpočet dotace ve vazbě na skutečně provedené a uživatelem uhrazené výkony.

a) U jednotlivých druhů služeb stanovit jednotku výkonu (např. lůžko, čas, úkony).
b) Stanovit náklady obvyklé v místě a čase na zajištění jednotky výkonu.
c) Do nákladů zahrnout i odpisy jako systémové řešení investic v sociálních službách.
d) Každoročně předem stanovit pro všechny poskytovatele stejné minimální % podílu státní dotace na těchto nákladech v rámci možností státního rozpočtu.

2. V kompetenci krajů ponechat rozhodování o poskytnutí případné doplňkové dotace s ohledem na dočasná specifika poskytování jednotlivých služeb.

3. Dotace poskytovat zálohově a vyúčtovávat.

4. Výše uvedený mechanismus zakotvit v nařízení vlády, k jehož vydání je vláda zmocněna zákonem o sociálních službách.

S ohledem na demografický vývoj současně vyzývají k zahájení diskuse o možnosti vstupu dalších soukromých zdrojů do systému sociálních služeb. Ačkoliv jsou přesvědčeni, že je úkolem státu garantovat všem občanům základní úroveň sociálních služeb, má jim současně umožnit získat nadstandardní služby při vyšších individuálních platbách.

Vzhledem k tomu, že MPSV ČR nevyužilo uplynulé dva roky k provedení analýz skutečných nákladů na sociální služby, je nezbytné posunout platnost ustanovení § 101 odst. (1) až (7) zák. 108/2006 Sb. do 30. 6. 2012. Dotační řízení MPSV ČR je do této doby možné realizovat v součinnosti s kraji v přenesené působnosti. Získaný čas je třeba využít k definování nového způsobu financování sociálních služeb péče na základě analýzy nákladů na ně.

Zdroj: Česká rada humanitárních organizací

Užitečné odkazy

Zákon o sociálních službách

Nemůžeme nečinně přihlížet – nová aliance poskytovatelů sociálních služeb