Navrhované změny v sociální oblasti

Navrhované změny v sociální oblasti v rámci reformy veřejných financí proti původní vládní předloze jsou podle tiskové zprávy ministerstva práce a sociálních věcí následující:

Zákon o státní sociální podpoře

V zákoně o státní sociální podpoře se navrhuje prodloužit dobu, po kterou je poskytován rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč i rodičům, kteří si zvolí dobu čtyř let pro pobírání rodičovského příspěvku, z dosavadních 18 na 21 měsíců.

Dále se navrhuje nově stanovit výši porodného, a to jedinou částkou
13 000 Kč na každé dítě narozené ode dne účinnosti tohoto zákona; výše bude tedy stanovena bez ohledu na počet narozených dětí, popřípadě jejich pořadí.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

V zákoně o pomoci v hmotné nouzi se zpřísňují podmínky pro osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, jsou dlouhodobě nezaměstnané a jejich aktivita k získání příjmu vlastní prací je nízká nebo žádná.

U těchto osob, nepracují-li 12 měsíců a déle, se navrhuje při stanovení výše dávky vycházet pouze z částky existenčního minima, stanovené zákonem o životním a existenčním minimu na úrovni umožňující přežití (2 020 Kč).

Zároveň ale tento pozměňovací návrh zohledňuje ztížené postavení některých osob na trhu práce, a proto se nebude vztahovat na osoby starší 55 let, osoby částečně invalidní a rodiče pečující o dítě mladší 12 let.

V návaznosti na uvedenou změnu se navrhuje v zákoně o pomoci v hmotné nouzi bez náhrady zrušit § 31, podle kterého se po 12 měsících nezaměstnanosti dávka pomoci v hmotné nouzi naopak zvyšuje o 600 Kč.

Zákon o sociálních službách

V zákoně o sociálních službách se navrhuje rozšířit okruh osob, na které
přechází nárok na nevyplacené částky příspěvku na péči v případě úmrtí
oprávněné osoby, o osoby blízké, které sice v době smrti nežily s oprávněnou osobou v domácnosti, avšak o tuto osobu pečovaly.

Dále se navrhuje v ustanoveních týkající se financování sociálních služeb odložit účinnost navrhovaného postupu při poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb na 1. července 2009. Současně se navrhuje do této doby zachovat stávající právní stav, tj. aby o dotacích pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb rozhodovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, avšak s tím, že na finanční kontrole využití poskytnutých dotací se budou podílet i krajské
úřady.

Rovněž se navrhuje doplnění ustanovení týkajícího se okruhu pracovníků působících v oblasti sociálních služeb a ustanovení o odborné
způsobilosti. Současné vymezení pracovníků v sociálních službách nepostihuje řadu činností, které jsou nedílnou součástí sociálních služeb.

Zároveň se navrhují další změny, více v tiskové zprávě MPSV.

Užitečné odkazy

Návrhy legislativních změn v sociální oblasti