Rubriky
Zprávy

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025

MPSV 22.6. zveřejnilo Národní strategii rozvoje sociálních služeb do roku 2025. Vládou byla schválena 21.3.

V oblasti sociálních služeb bude v příštích 10 letech MPSV postupovat podle analýzy současného stavu, ze které vyplynula tato klíčová zjištění (str. 10):

 • Činnost pečujících osob je pro osoby závislé na péči druhých nepostradatelná.
 • Proces deinstitucionalizace a transformace je různými aktéry rozdílně chápán a následně realizován v praxi.
 • Mzdy pracovníků působících v sociálních službách jsou nižší, než je republikový průměr, a jejich prestiž je také nízká, to může spolu s neustále se zvyšujícími požadavky na tyto pracovníky vést k destabilizaci tohoto sektoru.
 • Vícezdrojové financování při nevhodně nastavených řídicích a kontrolních procesech komplikuje činnost poskytovatelů sociálních služeb.
 • Nedostatečně ošetřené financování poskytování zdravotní péče v sociálních zařízeních a sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních vede ke zhoršení kvality péče.
 • Chybějící metodika, resp. legislativní úprava (prováděcí vyhláška k zákonu č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, do níž budou hlavní zásady z metodiky zakomponovány) pro střednědobé plánování na krajské úrovni, vede k rozdílnému přístupu k budování sítě sociálních služeb.
 • Kapacita a kvalita inspekce nejsou dostatečné, aby byla zajištěna adekvátní a pravidelná kontrola u současného množství poskytovatelů sociálních služeb. Stát díky tomu není schopen plně garantovat klientům sociálních služeb náležitou kvalitu.
 • Nejednoznačná pravidla státní kontroly vedou k různorodým závěrům inspektorů v různých regionech či druzích sociálních služeb.
 • Nejednoznačné používání základních pojmů v praxi komplikuje a prodražuje poskytování sociálních služeb.
 • Sociální bydlení je oblast, která přesahuje systém sociálních služeb a ve své komplexní podobě není předmětem této strategie, ale je nutné ji vnímat jako důležitou součást sociálního systému v ČR.

Vize a globální cíl strategie

Více: „V ČR existuje flexibilní síť sociálních služeb, která pomáhá řešit potřeby osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a je financována transparentním, efektivním a spravedlivým systémem.“

Globální cíl: „Nastavit dlouhodobě udržitelný systém dostupných sociálních služeb a podpory neformální péče pro osoby v nepříznivé sociální situaci.“

Strategické cíle strategie

V rámci tvorby strategie bylo definováno celkem deset strategických cílů A až J, které mají své specifické cíle.

A) Zajistit přechod od institucionálního modelu péče k podpoře osob v přirozeném prostředí.

 1. Vytvořit a realizovat plán přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě s pomocí terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb komunitního typu.
 2. Vytvořit podmínky pro zajištění potřebných kapacit sociálních služeb komunitního typu terénní, ambulantní i pobytové formy.
 3. Zajistit ochranu práv a kvality života lidí v ústavních pobytových službách po dobu přechodu od ústavní péče v péči poskytovanou v komunitě.

B) Zajistit dlouhodobou udržitelnost financování sociálních služeb, která bude odpovídat potřebám uživatelů.

 1. Zefektivnit systém financování.
 2. Upravit systém financování podle jednotlivých úrovní: stát, kraj, obec.
 3. Zajistit adekvátní financování sociálních služeb, jejichž součástí je zdravotní péče.
 4. Posílit roli příspěvku na péči ve financování sociálních služeb.
 5. Zajistit odpovídající odměňování sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
 6. Zajistit dostatečný objem finančních prostředků na sociální služby ve formě mandatorního výdaje státního rozpočtu.

C) Prostřednictvím prostupných sociálních a zdravotních služeb naplňovat potřeby uživatelů/pacientů.

 1. Zákonně vymezit konkrétní druhy/parametry sociálních služeb, jejichž součástí je zdravotní péče ve vztahu k potřebám uživatelů.
 2. Vymezit kompetence aktérů v oblasti sociálních služeb, jejichž součástí jsou zdravotní služby.
 3. Zajistit personální zdroje pro sociální služby, jejichž součástí je zdravotní péče.
 4. Zajištění personálních zdrojů sociálních pracovníků působících ve zdravotnictví a podpora multidisciplinárního přístupu v rámci case managementu.

D) Zlepšit postavení pečujících osob a pečující rodiny.

 1. Zvýšit sociálně-finanční zabezpečení pečujících osob.
 2. Zvýšit podporu pečujících osob prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb.
 3. Zlepšit informovanost a vzdělávání pečujících osob, opečovávaných osob a veřejnosti.
 4. Zvýšit podporu neformálních pečovatelů ze strany veřejné správy.

E) Upravit nastavení systému inspekcí s důrazem na sledování kvality sociálních služeb.

 1. Legislativně vymezit požadavky na kvalitu sociálních služeb.
 2. Zajistit jednotný přístup inspekce.
 3. Nastavit možnosti zvyšování kvality sociálních služeb.

F) Upravit způsob vstupu do systému sociálních služeb.

 1. Upravit systém registrací poskytování sociálních služeb.
 2. Definovat personální a materiální standardy pro jednotlivé sociální služby.

G) Rozvoj sociální práce a profese sociálního pracovníka. Rozvoj povolání pracovníků v sociálních službách.

 1. Legislativně upravit výkon sociální práce a celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků.
 2. Institucionálně a finančně podpořit rozvoj sociální práce.
 3. Zvyšování prestiže sociální práce prostřednictvím osvěty a informování.
 4. Rozvoj povolání pracovníků v sociálních službách.

H) Vytvářet sítě sociálních služeb, které reagují na nepříznivou sociální situaci obyvatel.

 1. Provázat střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb a síťování sociálních služeb s jejich financováním.
 2. Vymezit a nadále podporovat síť nadregionálních sociálních služeb.
 3. Posílit provázanost mezi obecní, krajskou a národní úrovní v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb.

I) Zajistit jednotné chápání a používání základních pojmů včetně revize současných druhů sociálních služeb.

 1. Jednoznačně vymezit základní pojmy v zákonech, vyhláškách a metodických pokynech.
 2. Rozšířit jednotný výklad pojmů do cílových skupin.
 3. Revize současných druhů sociálních služeb.

J) Podporovat tripartitní vyjednávání v oblasti rozvoje sociálních služeb.

 1. Naplňovat cíle sektorové dohody pro sociální služby.
 2. Pokračovat v jednání s partnery při realizaci Národní strategie rozvoje sociálních služeb.

Jednotlivé cíle pak mají stanovena i opatření k jejich realizaci.

Strategie i s přílohami zde.