Rubriky
Zprávy

Národní strategie má sjednotit rozvoj sociálních služeb v ČR

Vláda na jednání 19.1.2015 přijala základní cíle a opatření v oblasti sociálních služeb pro rok 2015. Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 postupně sjednotí způsob a formu střednědobého plánování na krajské i obecní úrovni, aby stát mohl na národní úrovni systémově a uceleně reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb.

„V sociálních službách máme jasné priority: dostupnost, kvalita služeb a transparentní financování. Veřejnost musí vědět kde a jak sociální sužby pomáhají a na co jsou naše společné peníze vynaloženy,“ uvedla ministryně práce a sociálních služeb Michaela Marksová.

„Kvalitní pomoci docílíme tím, že budeme pokračovat v trendu postupného snižování počtu osob v ústavních sociálních službách. Ruku v ruce budeme postupně navyšovat kapacitu v neústavních a komunitních službách, které se svým klientům dokáží věnovat individuálně,“ vysvětlila ministryně.

U jednotlivých druhů služeb by měl vzniknout takzvaný „odborný standard“, který definuje kritérium odbornosti nutné pro poskytované služby. K větší profesionalizaci vedení organizací by měla přispět i připravovaná metodika, která již zahrnuje řadu prvků moderního managementu.

Zvýšit by se měla i kvalita vzdělávání v oblasti sociálních služeb. Posílit by se měla i úlohu krajů a obcí při jejich podílu na zajištění sociálních služeb.

Návrh strategie vznikl ve spolupráci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb, sociálními partnery a ostatními resorty.

Pro období 2016 – 2020 bude zpracován návazný dokument, a to za spolupráce zástupců všech výše zmiňovaných a zainteresovaných stran. Tyto zástupce bude MPSV oslovovat v lednu 2015, aby vyslali své představitele, kteří se na novém dokumentu budou podílet.

Důvodem pro vypracování strategie zvlášť na rok 2015 a dále na roky 2016 -2020 je především fakt, že v souvislosti s novelou zákona o sociálních službách bude docházet k podstatným změnám v systému sociálních služeb, které by strategie měla reflektovat.

Zároveň bude možné do strategie na roky 2016 – 2020 zapracovat výstupy z tematicky obsáhlého projektu MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“ a ostatních projektů MPSV, kdy se předpokládá, že také tyto výstupy budou mít významný dopad do oblasti sociálních služeb.
Zdroj: MPSV