MPSV zahajuje projekt Systémová podpora sociální práce v obcích, hledá partnerské obce

Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí letos zahájilo projekt Systémová podpora sociální práce v obcích, který potrvá do roku 2019. Jeho cílem je identifikovat a pilotně ověřit metodickou roli MPSV ve výkonu sociální práce v přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem.

K identifikaci a ověření své metodické role chce MPSV oslovit obce ke spolupráci. Projekt počítá se zapojením maximálně 15 obcí (III. a II. typu), které budou rozděleny do tří územních oblastí. K vytipování vhodných obcí ke spolupráci s projektem byli osloveni krajští metodici sociální práce.

Nejvhodnější obce k další spolupráci budou vybrány na základě vyhodnocení dotazníku obcí, který bude mapovat současnou situaci sociální práce v obci (např. počty sociálních pracovníků, vzdělávání a supervize sociálních pracovníků, počty intervencí,…) a motivaci a zájem obce o realizaci projektu.

Vybrané obce budou zahrnuty do seznamu obcí, které budou předkládat projekty v uzavřené výzvě. Termín pro vyhlášení výzvy je 9. 9. 2016, termín pro podání projektových plánů obcí je do 31. 10. 2016.

V rámci výzvy 03_16_128 budou vybraným obcím alokovány finanční prostředky na:

  • Osobní náklady dvou nových projektových sociálních pracovníků po dobu 2 let
  • Vzdělávání sociálních pracovníků, supervize, zahraniční cesty v rámci spolupráce s MPSV, materiální vybavení

Pracovní náplň nových projektových sociálních pracovníků v obci bude obnášet především klientskou práci s důrazem na posílení preventivních aktivit včetně depistáže, zaměřené na práci s osobami v nepříznivé sociální situaci nebo ohroženými sociálním vyloučením.

Noví sociální pracovníci v obcích budou s MPSV spolupracovat prostřednictvím metodika a právníka ve své územní oblasti (zaměstnanci projektu Systémová podpora sociální práce v obcích).

Ve spolupráci MPSV a obcí vzniknou tyto výstupy:

  • Podklady pro stanovení minimálního standardu sociální práce v obci
  • Modelový návrh typových pozic sociálních pracovníků obcí
  • Návrh vzdělávacího programu pro sociální pracovníky na obci a jeho pilotní ověření
  • Příručka Praxe sociální práce v obcích
  • Zpravodaj sociální práce v obcích

Příručka praxe sociální práce v obci bude souhrnným výstupem projektu. Bude obsahovat metodická doporučení pro výkon sociální práce na obecní úrovni, příklady dobré praxe, ale i její limity ve stávajících podmínkách, případné podněty pro legislativní změny a zkušenosti ze zahraničních cest.

V rámci spolupráce obce a MPSV vzniknou i další podklady týkající se např. poznatků k nastavení dotačního titulu (příspěvku) na výkon sociální práce (vyjma sociálně-právní ochrany dětí) v přenesené působnosti, podkladů pro stanovení optimálního počtu sociálních pracovníků v obci, limitů výkonu sociální práce na obci, multidisciplinární spolupráce či způsoby vyhodnocování účinnosti intervencí sociální práce v obcích.

Detaily (.pdf)