Rubriky
Zprávy

MPSV připravuje novou právní úpravu pro držení člověka v zařízení sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravuje úpravy zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a bude jednat s ministerstvem spravedlnosti o případných změnách zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, aby soudní praxe měla přesnější vodítko pro posuzování nezbytnosti držení klientů v zařízeních sociálních služeb.

Přestože zákon o zvláštních řízeních soudních poskytuje základní pravidla postupu v situacích, kdy dochází k neoprávněnému držení, samotný text zákona není dostatečně určitý. To vedlo soudy k využívání náhrady v podobě ne příliš vhodné analogie obdobných ustanovení zákona o zdravotních službách. MPSV proto navrhuje včlenit do zákona o sociálních službách dva nové paragrafy. Současně bude nutné upravit znění v zákonu o zvláštních řízeních soudních. MPSV proto hodlá v nejbližší době zahájit jednání s ministerstvem spravedlnosti.

„Řešení problematiky se musí dotýkat jak osob, které jsou schopny souhlas či nesouhlas vyslovit, tak i případů, kdy za nezpůsobilou osobu musí smlouvu uzavřít zástupce nebo opatrovník. Je proto nutné počítat s tím, že existuje nebezpečí, že člověk bude umístěn do sociálního zařízení nebo tam bude setrvávat neoprávněně a neodůvodněně,“ říká ředitel odboru sociálních služeb David Pospíšil.

Může se totiž například jednat o omezení svobody z důvodu duševního onemocnění, které však může být dočasné. Při zlepšení stavu pak „nedobrovolné“ držení v zařízení sociálních služeb už není nutné. Aby soud mohl v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva kvalifikovaně rozhodnout, zda je toto omezení svobody nezbytné, musí se opřít o podrobněji stanovené podmínky.

Podle navrhovaných změn právní úpravy bude soudní ochrana poskytnuta klientům, kteří nejsou schopni se z různých důvodů na soud obrátit sami. V důsledku toho bude možné řízení zahájit nejen z podnětu klienta, ale i celé řady dalších osob. Například poskytovatele, personálu daného zařízení, nebo třetí osoby.

Zapojením více institucí by mělo dojít nejen k vyřešení konkrétní situace klienta, ale mělo by obecně dojít k pozitivní změně v péči o klienta.

Zdroj: MPSV