Rubriky
Zprávy

MPSV připravilo návrh Národní strategie rozvoje sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tichosti připravilo návrh Národní strategie rozvoje sociálních služeb. Materiál byl zveřejněn díky Národní radě osob se zdravotním
postižením, na příp. připomínky je zhruba týden.

Národní strategie sociálních služeb 2014 - 2020

„Přiznám se, že jsem nevěděl, že se vůbec takovýto dokument připravuje a očekával bych, že jeho příprava bude konzultována s uživateli a poskytovateli sociálních služeb,“ píše Václav Krása na webu NRZP. „I když se v úvodní části hovoří o tom, že strategii zpracoval odbor sociálních služeb MPSV ČR ve spolupráci s pracovní skupinou, NRZP ČR nebyla do této skupina pozvána. Bohužel času na zpracování připomínek je velmi málo, potřeboval bych Vaše vyjádření nejpozději do čtvrtka 28. 8. 2014.“

Plné znění materiálu je na webu NRZP.

Obsah strategie sociálních služeb

Dokument má 47 stran a obsahuje Strategické oblasti rozvoje sociálních služeb České republiky do roku 2020. Citujeme hlavní vize a cíle:

Hlavní vize pro sociální služby do roku 2020: Existuje funkční stabilizovaná základní síť dostupné pomoci a podpory zajišťovaná prostřednictvím činností sociálních služeb. Síť efektivně naplňuje potřeby jednotlivců i společnosti plynoucí ze zásadních společenských jevů a je transparentně financovaná z veřejných i soukromých prostředků.

Oblast dostupnosti sociálních služeb:
Zajistit jednotný způsob plánování sociálních služeb v souladu s principem subsidiarity, tzn. nejblíže tam, kde se sociální pomoc odehrává.
Poskytování sociálních služeb je indikováno na základě posuzování potřeb a zdrojů osob v nepříznivé sociální situaci s využitím multidisciplinárního přístupu.

Oblast kvality sociálních služeb:
Rozvíjet hodnotící nástroje poskytovaných služeb.
Rozšíření procesů deinstitucionalizace a humanizace poskytovaných služeb sociální péče, a to ve prospěch poskytování komunitních sociálních služeb

Oblast profesionality v sociálních službách a jejich správě:
Zvýšení profesionální kapacity sociálních služeb a sociální práce ve veřejné správě
Zajištění provázanosti intervencí aktérů sociální pomoci v zájmu posílení procesu sociálního začleňování uživatelů sociálních služeb
Zvýšení kvality vzdělávání v systému sociálních služeb

Oblast zvyšování efektivity sociálních služeb:
Vyhodnocování efektivity sociálních služeb je provázáno na výstupy/výsledky práce s jejich uživateli (v rámci individuálního plánování) a zohledňuje dopad své činnosti na společnost

Oblast financování:
Rozšířit možnosti systému financování sociálních služeb.
Implementovat do systému financování sociálních služeb pravidla Evropské Komise pro poskytování veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem, a to formou výpočtu výše dotace pomocí institutu vyrovnávací platby dle Rozhodnutí SGEI (Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu).
Posílit úlohu krajů a obcí prostřednictvím jejich vyšší participace na určování podoby a zajištění služeb poskytovaných na jejich území.

Oblast organizace sociálních služeb veřejnou správou:
Ze strany ostatních „objednatelů“ – subjektů veřejné správy je jasně určeno, jaký účel a cíl mají sociální služby v dané problematice naplňovat (kvantifikovaná objednávka). Je zajištěno odpovídající financování druhů sociálních služeb (včetně financování sociálních služeb z příslušné kapitoly státního rozpočtu) těmito subjekty. Je zřejmé, kdo je zadavatelem úkolů a garantem odpovědným za naplnění úkolů. Ministerstvo práce a sociálních věcí má v opačném případě právo veta.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se zainteresovanými resorty připraví na období let 2014 – 2016 a 2017 -2019 akční plány, které budou konkretizovat úkoly (indikátory) obsažené v této strategii