Mentoring – výchova k profesionálnímu dobrovolnictví

<%image(20120529-Mentoring_portal-cz.jpg|150|210|Obálka knihy Mentoring)%>

Recenzia na knihu s názvom Mentoring – výchova k profesionálnímu dobrovolnictví. Recenzovala: Stanislava Štofanová, Katedra sociálnej práce UPJŠ v Košiciach.

V dnešnej dobe, keď je byť egoistom vo svete, v ktorom žijeme veľmi populárne, nám české autorky Tereza Brumovská a Gabriela Seidlová Málková prinášajú na trh publikáciu, ktorá nám ponúka jednu z možností, ako neupadnúť do škodlivej sebalásky, ale kúsok z tejto lásky darovať ľuďom okolo seba.

Do rúk sa mi dostala táto stopäťdesiatdvastranová publikácia, ktorá už v názve odkrýva, že sa bude zaoberať jednou z foriem dobrovoľníctva, a tou je mentoring.

Mentoring a mentor

Pre objasnenie, mentoring je individuálny vzťah medzi starším a skúsenejším mentorom – dobrovoľníkom a mladším menej skúseným chránencom mentora, ktorý prostredníctvom tohto vzťahu získava rozvoj vlastných osobnostných, kognitívnych a sociálnych zručností.

Slovo mentor – mentoring má pôvod v gréckej mytológii. Mýtus hovorí, že Odyseus požiadal svojho dobrého priateľa Mentora, aby sa stal počas jeho neprítomnosti z dôvodu trójskej vojny, učiteľom jeho syna.

Autorky v tejto publikácii poukazujú na profesionálne dobrovoľníctvo, teda mentoring v celom jeho historickom vývoji od vzniku hnutia mentoringových programov, z ktorých najznámejší je Big Brothers Big Sisters v USA, až po súčasné výskumy efektivity týchto programov.

Praktiky tohto programu si získali obdivovateľov v mnohých krajinách, kde slúži ako dobrý príklad praxe mentoringových programov. V Česku sa v súčasnosti takýto program uplatňuje pod názvom „Pět P“.

Otázky mentoringu

Kniha identifikuje okrem osvedčených modelov tiež myšlienkové východiská, princípy a prínosy súčasného mentoringu. Publikácia dáva odpoveď na otázky: Ako sú definované znaky pre kvalitu formálneho mentoringu? Aké sú rizika a dilemy mentorského vzťahu a ako sa s nimi vysporiadať? Ako rozumieť zákonitostiam utvárania vzťahu mentora a jeho zverenca? Akými zručnosťami by mal mentor disponovať?

Autorky v tejto knihe odpovedajú práve na tieto a mnohé ďalšie otázky, pretože je isté, že mentor má pri vytváraní kvality vzťahu zásadný vplyv na tento proces.

Nasledujúca kapitola konkrétne popisuje vývoj vzťahu medzi mentorom a chránencom, ktorý sa vyznačuje charakteristickými znakmi, či už sa týka formálneho alebo neformálneho mentoringu. Strany tejto kapitoly boli pre mňa ako mentora veľkým prínosom.

Našla som sa v typológii mentorských vzťahov, čo mi pomohlo odhaliť svoje silné a slabé stránky, dozvedela som sa aké dôležité je pôsobenie mentora vo vzťahu s dieťaťom, ktorý významným spôsobom určuje dynamiku, charakter a kvalitu vzťahu.

Obzvlášť obohacujúce boli pre mňa príklady z praxe, ktoré táto kapitola ponúka, pretože sú reálne a dá sa z nich poučiť.

Prekvapujúca skutočnosť

Takmer na konci tejto publikácie som sa presvedčila o tom, že aj odborná literatúra môže priniesť zvrat, pretože po všetkých postupoch a modeloch toho, ako má vyzerať ideálny mentorský vzťah, som sa dočítala o prekvapujúcej skutočnosti: až polovica mentorských vzťahov zlyháva a končí v prvých mesiacoch.

Táto skutočnosť vyprovokovala záujem autoriek o bližšie poznanie dilem a rizikových faktorov mentorských vzťahov. Poznanie rizík a pochopenie povahy mentoringu, patrí k základnej výbave profesionála, ktorý pripravuje dobrovoľníkov pre prácu s deťmi a mladistvými, a preto význam tejto kapitoly je nespochybniteľný.

Autorky sa v tejto kapitole inšpirovali teoretickými prístupmi, ktoré popisujú problematický vzťah učiteľ – žiak. Významné úvahy v tejto oblasti sú zamerané na kontrastovanie vzťahu mentor – zverenec so vzťahom rodič – dieťa.

Kapitola kladie veľký dôraz na skúseností z predchádzajúcich významných medziľudských vzťahov v živote mentora a dôležitosť toho, aby mentor vedel využiť tieto skúsenosti a pracovať v prospech mentorského vzťahu.

Škoda len, že tejto kapitole chýbajú príklady z praxe, prostredníctvom ktorých by sa dali dilematické stránky mentoringu jednoduchšie pochopiť.

Typy vzťahov

Samozrejme, ani tejto publikácii nechýba štúdia, ktorá ilustruje už spomínané princípy mentoringu v praxi českého dobrovoľníctva. Kniha prezentuje výsledky zahraničných skúseností z rôznych projektov evaluácie mentoringových programov a poukazuje na konkrétne postupy a metodologické prístupy realizované v prostredí českej republiky.

Hlavným cieľom štúdie vykonávanej v českom prostredí bola téza, že mentor má podstatný vplyv na vývoj vzťahu. Výsledky tohto kvalitatívneho výskumu typológie mentorských vzťahov môžu pomôcť odborníkom mentoringových programov predvídať a následne eliminovať riziká týchto vzťahov.

Kapitola podrobne charakterizuje rôzne typy vzťahov, ktoré sú obohatené príkladmi z praxe.

Dobrá prax

Dobrá prax formálneho mentoringového programu. Tento názov poslednej kapitoly čitateľom napovie, že záverečná časť publikácie bude patriť konkrétnym návrhom pre realizáciu profesionálneho dobrovoľníctva v praxi.

Obsahom tejto kapitoly sú konkrétne zásady etického prístupu, štruktúra programov s jasne stanovenými cieľmi a súhrn charakteristických čŕt efektívnych a neefektívnych mentorov pre uľahčenie praxe profesionálov ale aj samotných dobrovoľníkov – mentorov.

V záverečnej kapitole nechýba ani Charta mentora, ktorá v sebe zahŕňa všetky charakteristiky, ktorými by mal každý mentorský prístup disponovať.

Keď to stručne zhrniem tak, knihu je možné využiť formálne ako službu pre rodiny s deťmi, pre doplnenie sociálnych služieb alebo pre založenie nových mentoringových programov.

Vznik nových mentoringových programov môže pozitívne prispieť k prevencii a zmierneniu alebo eliminácii rizík z prostredia, v ktorom súčasná mladá generácia vyrastá.

Myslím, že publikácia môže byť veľkým pomocníkom pre všetkých odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou, koordinátorov a supervízorov mentoringových programov, sociálnych pracovníkov, psychológov, rodičov, študentov a dobrovoľníkov z českého, ale aj slovenského prostredia, pretože publikácia s takýmto zameraním v slovenskom jazyku zatiaľ nevyšla.

Mne, ako dobrovoľníčke – mentorke, táto kniha odhalila mnoho možností ako sa stať efektívnym mentorom, pomohla mi zorientovať sa vo vzťahu s dieťaťom a nasmerovať tento vzťah k reálnemu dosiahnutiu vytýčených cieľov.

Preto, túto vzácnu publikáciu odporúčam všetkým, ktorí ešte nezabudli na to, aké je krásne pomáhať.

Mentoring – výchova k profesionálnímu dobrovolnictví.
Brumovská Tereza a Gabriela Seidlová Málková, Praha, vyd. Portál, 2010, 152s., ISBN 978-80-7367-772-5

Recenzovala: Stanislava Štofanová, Katedra sociálnej práce UPJŠ v Košiciach.