Mapy ohrožení dětí a rodin v ČR

MPSV zveřejnilo sociodemografickou analýzu, která představuje vybrané sociální jevy a k nim náležející indikátory ohrožení dětí a rodin v jednotlivých krajích a obcích s rozšířenou působností, které vykonávají agendu sociálně-právní ochrany dětí.

Analýza mapuje tři hlavní oblasti ohrožení: demografické a sociální prostředí, ekonomickou aktivitu a neúplnost a nefunkčnost rodiny.

První sledovaná oblast zahrnuje přehled obecných ukazatelů týkajících se života dětí a rodiny v sociálním prostředí s ohledem na vybrané sociálně-demografické údaje – např. obytná plocha na 1 osobu v m², počet dětí celkově, pracovní neschopnost apod.

Druhá oblast soustřeďuje indikátory z oblasti ekonomické aktivity, nezaměstnanosti a pobírání různých dávek.

Poslední oblast se orientuje na údaje vypovídající o důsledcích rozvolnění rodinného života jako je počet nezletilých rodičů, úhrnná rozvodovost nebo třeba kriminalita dětí.

Zdrojem pro zpracování celkem 48 indikátorů byly zejména výkazy o výkonu sociálně-právní ochrany dětí z let 2008 – 2011 a další dostupné statistické údaje.

Výstupy ze sociodemografické analýzy poslouží jako základ k vytvoření nového modelu financování. MPSV plánuje rozdělovat peníze pro výkon sociálně-právní ochrany podle míry náročnosti sociální práce s rodinami.

Z výzkumu například vyplynulo, že mnohem vyšší riziko vykazují obce v pohraničí, kde se ukazuje silná souvislost ohrožení dětí a rodin s chudobou či sociálním vyloučením.

Indikátor „týrané, zneužívané a zanedbávané děti za rok 2008 – 2011″ vykazuje nejhorší hodnoty v obcích a regionech, kde je vysoká průměrná míra nezaměstnanosti, časté vyplácení dávek v hmotné nouzi a tedy chudoba jako taková. Děti a rodiny žijící v těchto oblastech se častěji dostanou do kontaktu s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Špatná situace dětí, mládeže a rodin je zejména v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a v hlavním městě. V Praze panují velké rozdíly, společně tam působí příznivé i nepříznivé ukazatele.

Analýza Mapy ohrožení dětí a rodin (.pdf)

Zdroj zprávy: zde.