Mapa sociálně vyloučených romských komunit

„Nejde o náhodný jev, naopak je ovlivňován socioekonomickým vývojem ČR, odvozuje se ve velké míře především od problému zaměstnatelnosti, dynamiky trhu práce (lokality se častěji vyskytují ve strukturálně postižených oblastech) a stavu základního školství (které momentálně k vyloučení přispívá tím, že přenáší sociální vyloučení do dalších generací).“

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo výsledky studie Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, kterou vypracovala agentura GAC.

„Jako sociálně vyloučenou romskou lokalitu,“ uvádí průvodní zpráva, „označujeme prostor obývaný skupinou, jejíž členové se sami považují za Romy nebo je za Romy označuje jejich okolí a jsou sociálně vyloučeni, tzn., že mají výrazně znesnadněn či zcela zamezen přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, které umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní společnosti.“

„Na jedné straně se může jednat o jednotlivý dům, ve kterém žije několik jednotlivců či rodin, nebo o celou městskou čtvrť čítající několik stovek nebo dokonce tisíc obyvatel na straně druhé.

Tento prostor je jak místem, do něhož jsou „vyloučení“ odkázáni, tak i místem, které se na jejich vyloučení podílí.

Hranice této lokality mohou být jak symbolické (lokalita je vnímána jako tzv. „špatná adresa“, hovoří se o ní jako o „domu hrůzy“, „cikánské ulici“, „ghettu“, „Bronxu“ apod.), tak fyzické (je-li lokalita oddělená od ostatní obytné zástavby průmyslovou zónou, frekventovanou silnicí, vodním tokem, skládkou apod.).

V obou případech si však existenci těchto hranic uvědomují jak ti, kteří danou lokalitu obývají, tak ti, kteří žijí mimo ni.“

Nejde o náhodný jev

Ve shrnutí hlavních závěrů analýza uvádí: „Nejde o náhodný jev, naopak je ovlivňován socioekonomickým vývojem ČR, odvozuje se ve velké míře především od problému zaměstnatelnosti, dynamiky trhu práce (lokality se častěji vyskytují ve strukturálně postižených oblastech) a stavu základního školství (které momentálně k vyloučení přispívá tím, že přenáší sociální vyloučení do dalších
generací).

Jev v sobě nese jistý etnický prvek: ve zkoumaných lokalitách jsou
nadreprezentováni Romové, lokality jsou jako romské vnímány a
označovány, obyvatelé jsou za Romy považováni.“

„Na mnoha místech v ČR můžeme pozorovat řadu aktivních subjektů, které se snaží přispět ke zmírnění sociálního vyloučení, situace je však plošně velice diferencovaná (např. v malých obcích aktivní subjekty obvykle zcela chybí, naopak ve velkých městech působí řada zkušených poskytovatelů sociálních služeb, aktivity občas vyvíjejí i základní školy nebo výjimečně obce).

Nositeli aktivit jsou však jednotlivci, resp. organizace, které reprezentují (obvykle NNO, zcela výjimečně základní školy nebo základní školy speciální, pouze velmi výjimečně obce).

Nelze hovořit o systému, v terénu se realizují spíše jednotlivé nahodilé aktivity, které obvykle nebývají nijak systémově propojeny, nespojuje je společný cíl.

Neexistuje koncept a strategie začlenění, resp. řešení problému sociálního vyloučení.

V řadě obcí je v současnosti patrné, že proces sociálního vylučování je aplikován jako vědomý či nevědomý nástroj stabilizace existujících problémů sociálně vyloučených lokalit – takový postup však vede k prohloubení vyloučení až k segregaci.

Pozorujeme silný systémový rozpor mezi deklarovaným zájmem
centrálních orgánů oslabovat vyloučení a odstraňovat sociálně vyloučené lokality a zájmem obcí sociálně vyloučené lokality stabilizovat, resp. jejich prostřednictvím řešit široké spektrum problémů.“

Využití

Analýza bude sloužit jako podklad pro další čerpání finanční podpory z Evropské unie. Vzhledem k jejímu zaměření a výstupům lze očekávat další aktivity MPSV v této oblasti, s důrazem na vytvoření jednotného systému pomoci obyvatelkám a obyvatelům těchto lokalit.

Podrobné údaje

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti (.pdf 1,6 MB)
Interaktivní mapa

Užitečné odkazy

Erazim Kohák: Vyvolení, zúčastnění, vydědění
Vládní koncepce pomoci Romům