Josef Macek

Josef Macek. Foto z www.sds.cz

Josef Macek se narodil 13. 9. 1887 v Krumpachu u Zábřehu na Moravě, zemřel 19. února 1972 ve Vancouveru.

„Politikou sociální rozumíme takovou politiku, při níž by členské (funkční) zájmy lidí ve společnosti byly uspokojovány způsobem trvale prospěšným celku. Politikou nesociální nebo protisociální rozumíme politiku, která by určitým činitelům přinášela víc prospěchu, než by oni jako členové společnosti za svou společenskou funkci zasluhovali. Členstvím totiž nerozumíme pouhé přináležení k nějakému počtu nebo nahodilému shluku jedinců, nýbrž sounáležitost organisační, čili funkci společenské části v společenském celku.“

(…)

„Sociální politika je snaha po změnách společenského zřízení prostředky společenskými tak, aby členské zájmy lidí ve společnosti byly uspokojovány způsobem trvale prospěšným celku. Sociální politika není obor nebo oddíl politiky, nýbrž způsob, směr nebo hledisko, které by mělo pronikat veškeru politiku, ať t. zv. hospodářskou, ať t. zv. kulturní, v politice hospodářské pak všechny její obory zemědělský, průmyslový, obchodní i dopravní (když už se tak obyčejně dělí), úpravu výroby i rozdělení statků, organnisaci hospodářství soukromého i veřejného.“

Josef Macek: Co je sociální politika? Sociální revue, 1923, s. 7-10, závěrečná část

Dilo (vyber)

Jak se dělá nezaměstnanost, bytová tíseň a proč se prohrávají stávky, 1923

Socialism, 1925

Základy sociální politiky, 1925

Cesta z krize, 1934 (Překlad do chorvatštiny)

Odkazy

Medailonek Josefa Macka (Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze)

Josef Macek: Socialismus (web Strany demokratickeho socialismu)

Josef Macek: Dědictví marxismu (web Strany demokratickeho socialismu)

Josef Macek: K Masarykově „České otázce“ (web Strany demokratickeho socialismu)