Rubriky
Zprávy

Bezdomovectví

Kniha Bezdomovectví nabízí porozumění i možnosti pomoci
Bezdomovectví v kontextu ambulantních sociálních služeb je nová publikace, jejímiž autory jsou Jakub Marek, Aleš Strnad a Lucie Hotovcová. Společnost pociťuje k bezdomovcům obvykle buď lítost, nebo strach a odpor.

Autoři tyto přístupy odmítají, namísto toho bezdomovectví definují, vysvětlují jeho příčiny, specifika a uvádějí konkrétní příklady, jak s bezdomovci pracovat v sociálních službách.

Bezdomovci jsou v knize představeni jako různorodá skupina obyvatel, v níž můžeme najít lidi inteligentní i lidi s mentální retardací, osoby závislé na alkoholu i ty, které se ho netknou, lidi živící se kriminálním jednáním i ty, co se bojí jet načerno tramvají.

Bezdomovectví se dotýká celého spektra obyvatelstva. Jedna věc je však společná – budoucnost se jim zcela zhroutila.

Bezdomovectví autoři pojímají jako souhrn patologických jevů. Zabývají se jeho příčinami (nezaměstnanost, závislost na návykových látkách, rozpad rodiny apod.) a definují specifickou subkulturu bezdomovců, která se projevuje vzhledem, způsobem bydlení, zdroji obživy a denním rytmem.

Důležitou kapitolou je psychologické hledisko bezdomovectví – od genderových aspektů (muži, ženy) přes věkovou diferenciaci (do 26 let, v produktivním a postproduktivním věku) až po schopnost adaptace na situaci bezdomovce.

Podstatným rysem bezdomovectví je vnímání horizontů, jak vysvětluje J. Marek: „Každý máme před sebou horizonty, k nimž směřujeme… Lidé, kteří mají kde bydlet a mají práci, kladou drobné cíle do horizontu týdnů i měsíců… Tento předpoklad lidem bez domova chybí.

Všechny zamýšlené horizonty ztrácejí smysl a místo toho se osoba bez přístřeší orientuje stále více na přítomnost… bezdomovec tuší perspektivu svých příštích hodin, možná dnů. Čím kratší je jejich horizont budoucna, tím zřejmější je, že život na ulici nezvládají.“

Kniha popisuje život a problémy bezdomovců v České republice z pohledu několikaleté pracovní zkušenosti autorů. Proto nechybějí kapitoly o práci s bezdomovci v terénním programu i v nízkoprahových centrech
a kazuistiky dokumentující rozmanitost takové práce.

Autoři nabízejí k diskusi také možnost pomoci: „Mnoho z nich odpoví, že nejlepší pomocí je práce… Lze s tím souhlasit, neboť to přináší jedinci ztracenou sebedůvěru, řád do života a mimo jiné to zlepší jeho sociální situaci… Podle našich zkušeností se tím řeší pouze jeden symptom bezdomovectví. Za podstatné považujeme, aby bezdomovec nalezl vztah k někomu či něčemu.

Tento vztah je nutné posilovat, aby se stal motivační silou ke změně. Bez vztahu nemá důvod svůj život změnit… Tento vztah může nalézt v partnerství, v přátelství, v rodičovství, v Bohu či nějaké aktivitě.“

Knihu využijí především sociální a terénní pracovníci, ale i širší veřejnost, která se chce dozvědět více o problému bezdomovectví, s jehož dopadem na konkrétní osoby se každodenně setkává.

Autoři dlouhodobě pracují v neziskové organizaci Naděje, o. s., která se v Praze zabývá prací s bezdomovci. Mgr. Jakub Marek vystudoval učitelství a sociální pedagogiku na HTF UK. Je doktorandem na JU a patří k výzkumnému týmu Psychiatrického centra Praha. Aleš Strnad, Dis., je vedoucím terénního programu a studentem ETF UK. Lucie Hotovcová, Dis., působí jako sociální pracovnice v nízkoprahovém centru.

Více o knize Bezdomovectví včetně ukázek: http://obchod.portal.cz/produkt/bezdomovectvi/