Alena Páralová: Sociální politika ODS

Občanská demokratická strana vydala Modrou šanci – soubor koncepcí pro jednotlivé oblasti veřejné správy. Přinášíme výtah z kapitoly Cesta k lidské důstojnosti – Modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému, v níž Alena Páralová líčí, jak vypadá sociální politika její strany.

Nemocenské pojištění

„Mají-li občané možnost neplatit nemocenské pojištění, pak je často neplatí a vytvářejí si pro případ nemoci vlastní rezervy. Dále se ukazuje, že tam, kde občané mají svobodu volby, si volí dobrovolně jen základní nízký důchod od státu v budoucnosti a nízké odvody státu v současnosti. Tato možnost totiž lidem umožňuje racionalizovat své finance. Nejsou nuceni platit na důchod ve třiceti, kdy preferují jiné výdaje – např. investice do vzdělání, do firmy,nebo do budování rodinného bydlení. Jakmile je čas zajišťovat se na důchod, mohou volit různé formy podle svých preferencí. Vysoké odvody státu za zaměstnance vedou k tomu, že stále více lidí odchází do šedé ekonomiky nebo alespoň do práce na živnostenský list. (…)

Navrhneme, aby zaměstnanci nemuseli platit nemocenské pojištění povinně, stejně jako ho dnes nemusí platit osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnanci pak budou mít skutečnou svobodu volby a budou se moci pro případ nemoci dobrovolně pojistit dle svého výběru podle pravidel nastavených státem u kterékoli ze zdravotních pojišťoven, případně se zabezpečit jiným způsobem.“

Sociální dávky

„Stávající systém dostatečně nemotivuje k práci, protože téměř nereagoval na zvyšující se nezaměstnanost, a hlavně pak na výrazně se zvyšující dlouhodobou nezaměstnanost. Jednotlivé typy dávek se překrývají a klient sociálního systému je nucen obíhat různé úřady. (…) Životní minimum pro početnější rodiny je často vyšší než čistá mzda živitele rodiny, takže fakt, že přijme práci, nemá žádný dopad na celkovou výši příjmů rodiny.“ (…)

„Zdravotně postižení lidé, kteří pobírají částečný invalidní důchod, si mohou přivydělat pouze omezenou částku. (…) Obávají se ztráty důchodu, čímž je jejich vstup do zaměstnání ztížen. Toto zbytečné omezení invalidních důchodců je navíc administrativně velmi náročné.“

„Pro ODS je dlouhodobě cílovým řešením daňové reformy zavedení rovné daně.“ (Viz. Modrá šance pro veřejné finance, ).

„V návaznosti na „rovnou daň“ je konstruována záporná daň jako náhrada za některé sociální dávky. Pro zápornou daň platí, že čím více si člověk přivydělá k dávce, tím má vyšší čistý příjem.

Záporná daň odstraní problémy s překrýváním jednotlivých sociálních dávek. V systému záporné daně existuje pouze jediná dávka, která nahrazuje celkem tři dávky: podporu v nezaměstnanosti, dávku sociální potřebnosti doplácenou do životního minima a přídavky na děti ze státní sociální podpory. Ostatní dávky, jako sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné, příspěvek při péči o osobu blízkou a další, nebudou zavedením záporné daně dotčeny.“ (…)

„Pro zápornou daň platí, že čím více si člověk přivydělá k dávce, tím má vyšší čistý příjem. Proto záporná daň zvyšuje motivaci k hledání práce.“

Penzijní reforma – rovný důchod

„Rovný důchod představuje alternativní důchodový systém, který řeší problém stárnutí populace, snižuje náklady státu na důchodový systém, zvyšuje míru ekonomické svobody a současně zachovává garanci státu za důchod na úrovni určitého standardu pro všechny.“ (…)

„Znamená snížení platby na důchodové pojištění pro mladší ročníky, aby se mladí lidé mohli sami při vědomí budoucího rovného důchodu pro všechny rozhodnout, jak s ušetřenými penězi naloží, zda si je uloží do banky, do penzijního fondu, do nemovitosti či do podnikání.“

Rodinná politika – náhradní rodinná péče

„Pocit bezpečí a jistoty potřebují především děti. Ten jim v první řadě musí dát rodina. Teprve pokud dítě nemá v rodině bezpečné zázemí, musí nastoupit stát s celým vějířem nabídek pomoci, poradenskou službou počínaje a pěstounskou péčí konče.

Naším cílem je přemístit děti z dětských domovů do rodin, ať už s využitím adopce nebo pěstounské péče. Zavedeme profesionální pěstounskou péči.

Ústavní výchova dětí musí být něčím mimořádným, jako poslední možnost, když všechny ostatní způsoby výchovy nejsou možné. Pro děti vyrůstající v ústavu zajistíme zvýšenou ochranu jejich zájmů při výběru vzdělání a přípravě na povolání a zasadíme se o to, aby stát zajistil těmto dětem při opuštění ústavu z důvodu plnoletosti alespoň minimální startovací podmínky, tj. bydlení a pomoc při hledání zaměstnání.“

Sociální pomoc – financování sociálních služeb

„Nastavíme zákonnými normami pravidla financování sociálních služeb, včetně nastavení spoluúčasti klientů, posuzování zdravotního stavu klientů a cenového sazebníku. Uzákoníme rovnost poskytovatelů služeb spočívající ve stejném přístupu k veřejným prostředkům.“

„Navrhujeme, aby v případě rezidenčních a terénních služeb klienti obdrželi na základě potřebnosti šeky, odpovídající jejich zdravotnímu stavu, míře samostatnosti a sociální potřebnosti. Klient si svobodně vybere poskytovatele služeb ze sítě akreditovaných poskytovatelů a také druh služby. Za služby „zaplatí“ prostřednictvím šeků. Stát bude poskytovatelům služeb šeky pravidelně proplácet. Poskytovatelé nebudou muset každoročně vypracovávat projekty na poskytované služby. O přidělení finančních prostředků budou rozhodovat klienti sociálních služeb – a mezi poskytovateli vznikne zdravá konkurence. Velmi rychle se prosadí poskytovatelé, kteří zajišťují kvalitní služby.“

„Financování intervenčních služeb bude vícezdrojové. Zákon určí, na jaký počet obyvatel je potřebná konkrétní minimální sociální intervence. Na základě výběrového nebo grantového řízení bude možné vybrat poskytovatele i na více let. To umožní poskytovateli zvýšit kvalitu služeb a plánovat jejich rozvoj. Kvalita poskytovaných intervenčních služeb bude zakotvena ve smlouvě a bude podléhat kontrole toho, kdo služby financuje. Intervenční sociální služby nad rámec zákona budou předmětem grantů vypisovaných obcemi, kraji nebo ministerstvem na základě konkrétní potřeby.“

Alena Páralová: Cesta k lidské důstojnosti. Modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému (.pdf, 1.11 MB)

Anketa: Měla by Modrá šance dostat šanci?