Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách

V lednu příštího roku zahájí činnost Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách, která má zajistit koordinovaný postup v této oblasti.

„Projekt Agentury je unikátní v tom, že vzniká zezdola nahoru, ve spolupráci s kraji,“ řekla na pondělním pracovním semináři ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková

Semináře se zúčastnila téměř stovka zástupců a zástupkyň obecních a krajských samospráv, ministerstev a nestátních neziskových organizací. Setkání se konalo již podruhé. Poprvé bylo zaměřeno přímo na účel a činnost Agentury. Nyní se diskutovalo o konkrétních obrysech jejího pilotního provozu, který by se měl uskutečnit v rozmezí let 2008 až 2011.

„Hlavním cílem Agentury je naučit místní aktéry hledat společné řešení a dokázat zajistit patřičné zdroje,“ uvedla ministryně. V rámci semináře proběhlo několik workshopů, na kterých zúčastnění a zúčastněné probírali detaily toho, co je pro rozjezd Agentury nezbytné.

Pro pilotní provoz Agentury se v současné době vybírá deset lokalit, kde je situace Romů a Romek nejtíživější. Agentura ale nebude působit pouze tam.

V České republice je totiž podle Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a subjektů, vypracované v loňském roce sociologem Ivanem Gabalem, asi 310 takových míst (ve zhruba 190 městech a obcích). Cílem Agentury proto je, aby v doposud nestanoveném časovém horizontu pomáhala všude, kde je a bude potřeba.

V budoucnu budou možná také probíhat pravidelná diskusní fóra mezi představiteli a představitelkami všech, v nichž by si předávali příklady dobré praxe a sdíleli své zkušenosti. Vedle lokální působnosti bude náplní Agentury také celoplošná činnost – pomoc a poradenství všem zájemcům a zájemkyním z různých koutů České republiky.

Agentura bude mít několik desítek zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří budou kooperovat také se zastupitelstvy měst a obcí.

„Již nyní projevilo zájem několik měst především v Moravskoslezském, Jihomoravském a v Ústeckém kraji,“ uvedla Stehlíková.

V praxi by činnost měla vypadat asi takto: Agentura zmapuje terén a bude hledat potřebné nástroje pro zlepšení situace – vize, strategie, koncepce, plány. Pokud bude mít dané zastupitelstvo zájem o realizaci konkrétního projektu, který by vedl ke zlepšení situace, schválí pro dané období svůj podíl na jeho financování (jež bude jinak na bedrech státu, který bude čerpat z evropských fondů).

Výše spolufinancování obce či města v rozmezí pěti až patnácti procent bude záležet na počtu tamního obyvatelstva. Pro finanční spoluúčast obcí bude existovat strop, aby byl pro ně projekt dostupný.

O realizaci se postarají tamější neziskové organizace – stávající nebo nové ve spolupráci se složkami měst či obcí. Jednotlivé součásti spolupracujícího řetězce taktéž vyhodnotí Agentura.

Podle pracovního návrhu by se mělo jednat kupříkladu o policii, školy, Českou školní inspekci, Úřady práce či místní podnikatelské sféry.

Oblasti určené pro docílení zlepšení budou provázané a v mnoha lokalitách se budou zřejmě týkat především zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, sociálních služeb, veřejného zdraví, volného času, prevence sociální patologie a ovlivňování veřejného mínění.

Ačkoli bude Agentura působit především v „terénu“, zřejmě bude nutné ji centrálně koordinovat Úřadem vlády. Nikoli časově, tedy že by ve všech lokalitách probíhaly konkrétní kroky současně, ale spíš v metodice, tedy ověřených postupech.

O slovenské zkušenosti hovořila v rámci pondělního semináře zmocněnkyně vlády Slovenské republiky pro romské komunity Zuzana Polačková. Na Slovensku totiž nedávno proběhl pilotní projekt zaměřený na Romy a Romky v Prešovském, Košickém a Banskobystrickém kraji.

Cílem byla příprava na čerpání prostředků pomocí strukturálních fondů v období let 2007 až 2013. Pilotní projekt byl realizován celkem ve 134 obcích a městech. Na základě podrobného zmapování daných oblastí tak vznikly strategie, jak zlepšit tamější situaci. Pro výzkum se staly prioritními tyto oblasti: vzdělávání, zaměstnanost, zdraví a bydlení.

Jako problémové okruhy pak na Slovensku vytipovali chudobu, diskriminaci a sociální vyloučení. Polačková uvedla, že důraz kladli především na komplexní přístup a také na to, aby byla dopředu stanovena jasná pravidla. Výsledek si pochvalovala – v některých obcích se díky pilotnímu projektu zvýšila zaměstnanost. Jinde se do něj také zapojily školy či církve, které mají na religiózním Slovenskou velkou váhu. Konkrétní příklady dobré praxe budou známy až za rok či dva, kdy bude v plném proudu ostrý provoz.

Zdroj: Rozjásaná TA Gita.

Pro zajímavost

Chudoba, třída a jazyk