8. Hradecké dny sociální práce

V říjnu se koná 8. ročník konference Hradecké dny sociální práce. Letošním tématem je Od teorie k praxi, od praxe k teorii.

Konferenci pořádá Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové.

Termín: 7. a 8. října 2011.

Tematické okruhy konference

1. Význam teorie pro praxi sociální práce – reflektování praxe v teorii sociální práce

Sekce se prioritně orientuje na reflektování vztahů mezi teorií a praxí, se zřetelem na odraz soudobé praxe v oblasti teorie sociální práce.

2. Reflexe praxe sociální práce prostřednictvím výzkumu

Sekce se bude zabývat vztahem mezi výzkumem, teorií a praxí, možností využití výzkumu v organizacích služeb sociální práce, problémy aplikace výstupů výzkumů do praxe, komunikací mezi výzkumníky a praktiky, výzkumem v komunitním plánování.

3. Co teorie nenabízí praxi?

Sekce se bude zabývat reálnými případně potenciálními deficity ve vztahu od teorie k praxi, dále možnými rezervami a optimální cestou k jejich naplnění.

4. Teorie a praxe sociální práce v evropském kontextu

Sekce posiluje diskurs o soudobých trendech evropské sociální práce.

Sociální revue je mediální partner konference.