Rubriky
Odborné články

Neřešení epidemie duševních poruch stojí 1 bilion dolarů ročně – WHO

Počet lidí s depresí nebo úzkostnou poruchou během uplynulých 20 let celosvětově významně vzrostl. Světová zdravotní organizace (WHO) vyčíslila hospodářské dopady neřešení této narůstající epidemie.

Rubriky
Odborné články

Jak je v Česku naplňováno právo na život v běžném prostředí?

Slyšela jsem mnohokrát na různých tuzemských fórech argument proti rychlejšímu postupu změn, o tom, jak nelze přeskočit vývojové stupně a je potřeba návazně na tradiční ústavy nejdříve vybudovat systém chráněných bydlení, chráněných dílen a denních stacionářů, píše Milena Johnová. Jestliže v době před ratifikací Úmluvy o právech osob s postižením bylo možno s těmito názory […]

Rubriky
Odborné články

Role sociálního pracovníka – mnohovrstevnatá, dynamická a proměnlivá

Jako by sociální pracovník na sebe oblékal více kusů oděvu, některé z nich jsou právě nahoře, a tudíž jsou i vidět, jiné vrstvy právě “spí” nebo jsou překryty jinými vrstvami, nicméně tvoří podhoubí jeho profesionality, jsou její součástí, a to i když mohou být (v daném okamžiku) potlačeny. O rolích sociálního pracovníka, jejich dynamice a […]

Rubriky
Odborné články

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti

Více než rok od nabytí účinnosti novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která přinesla zásadní změny do systému péče o ohrožené děti, je vhodnou příležitostí pro aktualizaci ekonomických dat a revizi údajů o nákladovosti jednotlivých typů služeb. Vyhodnocení nákladů jednotlivých typů péče popisuje Miloslav Macela.

Rubriky
Odborné články

Koučování v sociálních službách?

Otázka v názvu článku odkazuje na jistou pochybnost, s níž se někdy setkávám, totiž že koučování patří především do byznysu a pokud se objeví v sociálních službách, je spíše cizorodým prvkem, něčím, co tam vlastně nepatří, píše Lenka Šimková. Vždyť v mnoha službách je stále po letech i supervize popelkou…Jde tedy koučování se sociálními službami […]

Rubriky
Odborné články

Transformace pobytových služeb v České republice

Smyslem našeho příspěvku je nastínit proces transformace pobytových služeb tzn. vypracovat celostní pohled na dosavadní proces transformace pobytových služeb v České republice, shrnout zásadní mezníky tohoto procesu a poukázat na důležitost této změny podoby poskytovaných pobytových sociálních služeb na území České republiky, píší Pavlína Filippová, Kateřina Konopíková a Markéta Mynaříková.

Rubriky
Odborné články

Jde to vůbec? Úvahy ke spolupráci sociálních služeb a OSPOD

Stále více se v posledních letech mluví o spolupráci sociálních služeb (nejen neziskových organizací, ale i služeb zřizovaných obcemi) a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), které by měly identifikovat potřeby dysfunkčních rodin a v zájmu ochrany dítěte být těmi, kdo případ vedou a koordinují systém ochrany dítěte v konkrétních případech tak, aby to bylo […]

Rubriky
Odborné články

Zdravotní postižení již není handicap při práci

Jak se ukazuje v jiných zemích, zaměstnávání osob se zdravotním postižením může být efektivní, pomůže tomu například lepší propojení systémů (školství, zaměstnavatelé, sociální služby…), kvalitní sdílení informací nebo větší zapojení komunity, píší Denisa Slašťanová a Petr Hanslian z Ligy lidských práv.

Rubriky
Odborné články

Sociální kontrola profesionálně

V sociální práci se zhruba 20 let učíme rozlišovat mezi pomocí a kontrolou. Říkáme přitom, že kontrola je stejně profesionální způsob práce jako pomoc. Přesto však kontrola – pokud jde o míru pozornosti, kterou jsme jí věnovali – zůstala tak trochu „Popelkou“. Něčím, co neděláme příliš rádi, protože to není tak pěkné jako pomáhání (je […]

Rubriky
Odborné články

Zaznamenávání individuálních plánů

Tento text má pomoci formulovat záznamy o naplňování standardu č. 5 Individuální plánování dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, tedy tvořit tzv. individuální plány. Připomínám, že tento text není žádný oficiální výklad ministerstva, ale ryze subjektivní názor, s kterým může kdokoliv, včetně inspektorů sociálních služeb nesouhlasit. Text úmyslně využívá nadsázku a některé vyhrocenější příklady. […]